MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet fokuserer på matematikkundervisning og elevers læring i matematikk. Gjennom emnet får studentene som deltakere i et forskningsprosjekt innta et forskerblikk på matematikkundervisning og læring i matematikk.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter kurset skal studenten:
  • ha inngående kunnskap om metoder for å studere matematikkundervisning
  • ha avansert kunnskap om ulike teorier om matematikkundervisning

Ferdigheter
Etter kurset skal studenten:
  • kunne anvende teorier om matematikkundervisning som deltakere i et forskningsprosjekt
  • kunne samle inn, bearbeide og analysere data for å undersøke relevante problemstillinger knyttet til læring og undervisning i matematikk
  • kunne utarbeide og begrunne et metodologisk og praktisk metodisk grunnlag for et selvstendig masterprosjekt
  • kunne bruke relevante forskningsmetoder og redskaper, samt teoretiske rammeverk på en selvstendig måte

Generell kompetanse
Etter kurset skal studenten:
  • kunne analysere relevante problemstillinger knyttet til matematikkdidaktikk som fagområde og forskningsfelt samt arbeid som matematikklærer
  • ha inngående kjennskap til forskningsprosessen i gjennomføringen av kvalitative og kvantitative undersøkelser

Innhold

Emnet fokuserer på læring og undervisning av matematikk i skolen. Emnet gir innblikk i nyere teoretiske perspektiver på læring og undervisning av matematikk. Ulike teoretiske perspektiver på matematikkundervisning vil bli presentert og diskutert, og emnet vil også gi studentene kjennskap til ulike tilnærminger til å studere matematikkundervisning. Emnet er organisert rundt et forskningsprosjekt, og studentene vil dermed få praktisk erfaring med forskning på læring og undervisning i matematikk som deltakere i et forskningsprosjekt.

Forkunnskapskrav

MGL2113 Matematikk 1 emne 1, MGL2114 Matematikk 1 emne 2, MGL2311 Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn), MGL2312 Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn)

Eksamen/vurdering

Muntlig prøve/presentasjon og individuelt paper
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig prøve/presentasjon1/230 minutterA - F
Individuelt paper1/2 A - F
Omfang på paper 8000 ord +/- 10%. Studentene gjennomfører et forskningsprosjekt som strekker seg gjennom hele semesteret og paperet er en del av dette prosjektet
Den muntlige prøven/presentasjonen er på inntil 30 minutter.
Begge vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, 70% obligatorisk oppmøte
Praktisk arbeid i tilslutning til forskningsprosjektet er obligatorisk (dette omfatter innsamling av data og transkripsjon).
Presentasjon og diskusjon av paper knyttet til forskningsprosjekt er obligatorisk. Det er obligatorisk frammøte på framlegg/presentasjoner
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.
Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer
Janne Fauskanger , Raymond Bjuland
Emneansvarlig
Reidar Mosvold
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Det blir lagt opp til en kombinasjon av seminarer, workshops, praktisk arbeid og selvstudium i tilknytning til det forskningsprosjektet studentene deltar i gjennom kurset.

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020