MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper:
  • Ha kunnskaper om hvilke elementer som inngår i en prosjektbeskrivelse og sammenhengen mellom disse
  • Kunne utarbeide og vurdere en prosjektbeskrivelse for et mastergradsprosjekt
  • Kunne gjennomføre et forskningsprosjekt og kunne vurdere og anvende relevante metoder og teorier

Ferdigheter:
  • Kunne formulere forskningsspørsmål/problemstilling
  • Kunne gjennomgå forskningslitteratur på feltet og eventuelt bruke anerkjente forskningsmetoder for å samle inn datamateriale
  • Kunne utarbeide en prosjektbeskrivelse for eget mastergradsprosjekt som redegjør for: prosjektets tematikk og forskningsspørsmål, teoretisk innramming og forskningsmetodisk tilnærming og aktuell litteratur og realistisk tidsplan for gjennomføring av prosjektet
  • Kunne skrive en oppgave på bakgrunn av en prosjektbeskrivelse hvor studenten viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til oppgavens problemstilling
  • Kunne formidle eget forskningsprosjekt på en faglig forsvarlig måte

Generell kompetanse:
  • Ha kunnskaper om forskningsprosessen
  • Kunne identifisere og reflektere over aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt

Innhold

Masteroppgaven er et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid. Innholdet kan være drøftende, fortolkende eller ha en mer empirisk innretning. Det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ, fortolkende, og eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning. Parallelt med arbeidet med masteroppgaven tilbys det kurs i SPSS, Nvivo og diskursanalyse. Studenten skal velge ett av disse kursene.

Forkunnskapskrav

FOU oppgave må være godkjent

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masteroppgave1/1 A - F
Omfanget på masteroppgaven er på 20 000- 40 000 ord med skrifttype 12 og linjeavstand 1, 5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.
Det er mulig å søke om å få skrive masteroppgaven i artikkelformat med overbygging.
Artikkel skal være på 5000-7000 ord + overbygging 5000-8000 ord. Rammen på 5000-7000 ord for artikkel kan fravikes hvis det valgte tidsskrift har andre begrensinger.
Masteroppgave i norsk skal skrives på norsk, masteroppgave i engelsk skal skrives på engelsk. For de andre fagene kan oppgaven skrives på norsk eller engelsk.
a. Det gis gradert karakter A-F
b. Alle hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse, Kurs SPSS/Nvivo/Diskursanalyse, Muntlig presentasjon av masteroppgaven
Følgende arbeidskrav inngår i emnet:
Prosjektbeskrivelse 5-7 sider som vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Arbeidskrav i kurs SPSS/Nvivo/Diskursanalyse: Beslutning om arbeidskravet skal utføres individuelt eller i gruppe tas i det enkelte kurset, i henhold til arbeidsmåten i kurset. Vurderingsordningen er godkjent/ikke godkjent.
Muntlig presentasjon av masteroppgaven 20-30 minutter, godkjent/ikke godkjent. Hvis studenten må levere ny eller bearbeidet oppgave, skal det avholdes ny presentasjon.
Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Stein Erik Solbø Ohna
Studiekoordinator
Hege Cecilie Nygaard Barker
Instituttleder
Elin Marie Thuen

Arbeidsformer

Individuell veiledning, seminararbeid, forelesning, gruppearbeid

Litteratur

Selvvalgt pensum for masteroppgaven
Kurs:
SPSS:
Palant, Julie, 2013, SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM Spss, 5th edition, Open University Press eller
Palant, J. (2016). SPSS Survival manual (6. Utgave). McGraw Hill Education
Diskursanalyse:
Bratberg, Øivind 2014. Tekstanalyse for samfunnsvitere. Cappelen Damm Akademisk. S. 27-53.
Skrede, Joar, 2017. Kritisk diskursanalyse. Cappelen Damm Akademisk. s. 24-38, 46-56.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.08.2019