MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Temaukene legger vekt på å belyse sentrale aspekt ved kvalitative og kvantitative metoder knyttet til utdanningsvitenskapelig forskning og forskningsetikk. Disse temaukene vil danne grunnlag for videre fagspesifikt arbeid med forskningsmetode i de ulike masteremnene.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter fullført emne skal studentene:
  • ha inngående kunnskap om vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • ha inngående kunnskap om prinsipper for ulike forskningsdesign og metoder

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studentene:
  • kunne analysere og forholde seg kritisk til forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelse
  • kunne planlegge og vurdere relevante forskningsdesign og metoder for ulike typer problemstillinger

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studentene:
  • kunne analysere og vurdere relevante metodologiske og forskningsetiske problemstillinger i utdanningsvitenskapelig forskning

Innhold

Temaukene inneholder tre hovedområder: (i) kvalitative metoder, (ii) kvantitative metoder og (iii) forskningsetikk. I tillegg inngår vitenskapsteoretiske tema i undervisningen i kvalitative og kvantitative metoder.
I kvalitative metoder legges det vekt på metodologisk grunnlag, metodiske tilnærminger for datakonstruksjon og strategier for analyse av data, for presentasjon av funn og for vurdering av forskningens troverdighet og gyldighet.
I kvantitative metoder legges det vekt på metoder for utvelging, innsamling og analyse av data i tverrsnittsundersøkelser, langsgående undersøkelser og komparative undersøkelser, samt vurdering av validitet og reliabilitet.
Forskningsetikk inngår som et eget tema i emnet. Her legges det vekt på forskningsetiske retningslinjer, inkl. ivaretakelse av personvern, samt forskningsetiske refleksjoner og avveiinger i konkrete forskningsprosjekt

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Studenten skal normalt ha bestått emnene fra de tre første studieårene i utdanningen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 1500-2500 ord1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% obligatorisk tilstedeværelse
I temaukene inngår følgende obligatoriske arbeidskrav: en skriftlig oppgave hvor studentene i grupper (3-4 studenter) skal utvikle design for et mulig forskningsprosjekt. Omfanget av denne oppgaven skal være på 1500-2500 ord. Gruppene skal presentere oppgavene muntlig mot slutten av temaukene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Reidar Mosvold
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen , Hanne Elise Pollack , Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar og gruppearbeid. I seminarer og gruppearbeid vil studentene være inndelt etter masteremner.
Undervisningen i temaukene vil legges til tidsrommet 8.15-12.00.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig master, deltid
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Temaukene evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for emne- og programevaluering.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020