MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hovedfokus i emnet er sentrale begreper og teorier som danner grunnlag for forståelser av helsesykepleiers fagområde og verdigrunnlag. Dette omfatter både politisk, rettslig, etisk og vitenskapelig grunnlag for fagområdet og for profesjonsutøvelsen. Det fokuseres på folkehelse, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, og på faktorer som påvirker befolkningens helse. Det arbeides videre med lovverk, politiske og administrative føringer som legger premisser for det forebyggende helsearbeidet i kommunehelsetjenesten. Emnet gir også særlig innføring i oppgaver og ansvar som er lagt til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
  • har inngående kunnskap om ulike perspektiv på helse, sykdom og lidelse
  • har inngående kunnskap om begreper og teorier som utgjør det faglige grunnlag for forståelsen av helsesykepleie som fag, profesjon og vitenskap
  • har kunnskap om aktuelt lovverk, politiske føringer og administrative virkemidler som legger premisser for det forebyggende helsearbeidet i kommunehelsetjenesten
  • har kunnskap om helsestasjons- og skolehelsetjenestens ansvar og oppgaver
  • har kunnskap om aktuell forskning og debatt knyttet til strategivalg for forebyggende helsearbeid.

Ferdigheter
Kandidaten:
  • kan forholde seg kritisk til det ideologiske, teoretiske og praktiske grunnlaget for forebyggende helsearbeid
  • kan analysere og reflektere over hvordan helseforståelse og faglige verdier påvirker teoriutvikling og yrkesutøvelse.

Generell kompetanse
Kandidaten:
  • har en faglig og etisk bevisst holdning preget av omsorg, solidaritet, samarbeid og profesjonalitet
  • kan anvende kunnskap om folkehelsearbeid og strategier i forebyggende helsearbeid på problemstillinger knyttet til individ, gruppe og samfunn

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike forståelsesmåter og teorier om helse, lidelse og sykdom. Ulike strategier for sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid diskuteres. Sykepleiens omsorgsdimensjon, verdigrunnlag og teorier knyttes til helsesykepleietjenesten. Videre gir emnet en innføring i helsesykepleietjenestens juridiske grunnlag og de politiske prioriteringene for forebyggende helsearbeid i kommunen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen1/13 dagerA - F
Studenten skal skrive en individuell oppgave, med omfang 2.500 ord, + / - 10%

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

2 fag-/refleksjonsnotater, 90% nærvær i basisgruppene
Ved fravær utover 10% i basisgruppene, avtales ekstra undervisningsaktivitet med emneansvarlig.

Fagperson(er)

Faglærer
Allaug Ulevåg Oksum, Bente Kristin Høgmo , Terese Elisabet Bondas , Kirsten Gudbjørg Øen
Emneansvarlig
Nina Egeland
Studieprogramleder
Nina Egeland

Arbeidsformer

Undervisningen er basert på studentaktive metoder både individuelt og i grupper. Studentene vil bli delt inn i faste basisgrupper ved semesterstart. Undervisningen organiseres i ukesbolker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid (VHE120_1) 10

Åpent for

Helsesykepleie - master

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020