MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet har fokus på barn og unges utvikling og helse. Utvikling og helse diskuteres i lys av ulike perspektiv, hvor kulturelt mangfold og oppvekstmiljø vil være sentrale temaer. Målet med emnet er å gi innsikt i forutsetninger for god helse og å kunne identifisere og vurdere risiko for avvik. Det helsefremmende og primærforebyggende aspektet prioriteres. Det inngår 2 uker kliniske studier i emnet, der studentene får innføring i helsesykepleiers arbeidsoppgaver og skal kartlegge barns oppvekstmiljø (nærmiljødiagnose)

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • har inngående kunnskap om hvordan ulike faktorer av samfunnsmessig, miljømessig og personlig karakter kan skape betingelser for god helse
 • har inngående kunnskap om vilkår og betingelser for god fysisk, psykisk og sosial utvikling, helse og trivsel hos barn og ungdom i alderen 0 - 20 år samt om risiko og beskyttelsesfaktorer
 • har kunnskap om tilknytningsteorier og faktorer som påvirker samspillet mellom foreldre og barn
 • har inngående kunnskaper om foreldrerollen og foreldres behov for støtte
 • har inngående kunnskap om kost og ernæring for barn og unge 0 - 20 år

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan reflektere kritisk over sammenhengene mellom samfunnsutvikling, økonomi, oppvekstsvilkår og helse
 • kan analysere og vurdere samspill i familien og dens samspill med omgivelsene, herunder hvordan det flerkulturelle samfunnet påvirker barn, unge og deres familie
 • kan identifisere og følge opp barn og unge med spesielle behov ved omsorgssvikt, sykdom og/eller funksjonshemming
 • kan delta i miljørettet helsevern
 • kan anvende hensiktsmessige metoder for å skaffe oversikt over påvirkningsfaktorer i nærmiljøet av betydning for barn og unges helse (nærmiljødiagnose)

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan vurdere barn og unges utvikling og oppvekstmiljø og iverksette relevante tiltak
 • kan komme i kontakt og samhandle med mennesker i forskjellig aldre og med ulik sosial og kulturell bakgrunn
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap innen for helsestasjonenes- og skolehelsetjenestens arbeidsområder
 • kan arbeide aktivt for å styrke befolkningens helse, initiativ og evne til å løse helseutfordringer

Innhold

Emnet gir en innføring i hvordan forstå barn og unges oppvekstsvilkår og helse ut fra et økologisk perspektiv. Tema som kost og ernæring for barn og unge, samt miljø-/befolkningsrettet helsevern diskuteres. Barnefamiliens livsvilkår og samspill i familien, herunder familier med ulik sosial og kulturell bakgrunn drøftes. Videre gir emnet innføring i barn og unges fysiske, sensomotoriske og psykososiale utvikling, herunder kjønn og seksualitet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Vurdering i emnet er tredelt:
 1. Skriftlig individuell hjemmeeksamen i vårsemesteret som utgjør 50% av totalkarakter
 2. Skriftlig individuell skoleeksamen i høstsemesteret som utgjør 50% av totalkarakter
 3. Kliniske studier vurderes som bestått/ikke bestått. Det kreves minst 90% nærvær i kliniske studier

Alle deler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

90% nærvær i basisgruppene, 2 fagnotat, Kunnskapstest
Det skal leveres inn to fagnotat i vårsemesteret. Disse må være godkjent for å få tilgang til hjemmeeksamen. Studenten må ha innfridd 90% nærværsplikt i basisgrupper.
I høstsemesteret må studenten få godkjent resultat på en kunnskapstest for å få tilgang til skoleeksamen. Studenten må ha innfridd 90% nærværsplikt i basisgrupper.
Ved fravær utover 10% i basisgruppene eller kliniske studier, avtales ekstra arbeidskrav med emneansvarlig.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kirsten Gudbjørg Øen, Bente Kristin Høgmo , Marit Alstveit
Faglærer
Allaug Ulevåg Oksum, Kirsten Gudbjørg Øen
Studieprogramleder
Nina Egeland

Arbeidsformer

Emnet inneholder både teoretisk undervisning og kliniske studier (2 uker). Studentene vil bli delt inn i faste basisgrupper ved semesterstart. Aktuelle metoder i teoriundervisningen er: ressursforelesning/temaundervisning, studentaktive metoder, gruppesamlinger (basisgrupper) med og uten helsesykepleierfaglig veiledning, fagnotat, tester. Kliniske studier innebærer veiledet praksis i vårsemesteret.

Praksis

2 uker.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling (VHE121_1) 10
Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid (VHE122_1) 10

Åpent for

Helsesykepleie - master

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020