MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studenten videreutvikle og anvende sykepleie og omsorg i praktisk helsefremmede og sykdomsforebyggende arbeid med barn, unge og deres familier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Studenten skal utvikle ferdigheter i bruk av konsultasjoner og helseundersøkelser, samt ferdigheter i opplysnings-, veilednings-, og rådgivningsvirksomhet for nye foreldre, barn, unge, familier, grupper og lokalsamfunn, og til å utøve slik virksomhet i dialog med disse gruppene.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • har inngående kunnskap om arbeidsmåter og metoder for forebyggende helsearbeid med barn, unge og deres familier
 • har kunnskap om ulike pedagogiske virkemidler i informasjons-, konsultasjons- og veiledningsarbeid
 • har kunnskap om atferds- og motivasjonsteorier
 • har inngående kunnskap om vaksiner og smittevernsarbeid
 • har inngående kunnskap om samliv og prevensjonsmetoder
 • har kunnskap om rammer og forutsetninger for tverrfaglig samarbeid.

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan vurdere risiko for sykdom og skade hos barn, unge og deres foreldre
 • kan analysere og vurdere behov for smittevernsarbeid og administrere vaksiner
 • kan veilede i bruk av prevensjonsmiddel, og foreskrive prevensjonsmidler
 • kan anvende relevante helsepedagogiske metoder, prinsipper og strategier i kommunikasjon med målgruppen, samarbeidsparter og egen faggruppe
 • kan arbeide systematisk for å styrke målgruppens evne til å ivareta og fremme egen helse.

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan anvende kunnskap om strategier i forebyggende helsearbeid i arbeid med barn, unge og familiers helse
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, med egen faggruppe, spesialister og allmennheten

Innhold

Emnet fokuserer på ulike metoder i forebyggende helsearbeid, som helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, foreskrivning av prevensjonsmidler, vaksinering og tverretatlig og tverrfaglig samarbeid.
Veiledning, undervisning og helseopplysning blir diskutert i lys av empowermentteori, brukermedvirkning og etiske utfordringer. Viktigheten av relasjonskompetanse i møte med brukere og familier med ulik sosiokulturell bakgrunn, utviklingsmessige forutsetninger og livsfaser, blir vektlagt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Emne MHE 110

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen1/13 dagerA - FAlle.
Studenten skal skrive en individuell oppgave, med et omfang på 2.500 ord, + / - 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

2 fag-/refleksjonsnotat, 90% nærvær i basisgrupper og praktiske øvelser, 100% nærvær ved undervisning og praktiske øvelser som omhandler samliv, seksualitet og prevensjon
Ved fravær utover 10 % i basisgrupper og praktiske øvelser, avtales ekstra undervisningsaktivitet med emneansvarlig.
100% obligatorisk deltagelse på undervisning og praktiske øvelser som omhandler samliv, seksualitet og prevensjon (rekvisisjonsrett).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Linda Horne Mæland
Faglærer
Allaug Ulevåg Oksum, Bente Kristin Høgmo , Kirsten Gudbjørg Øen, Nina Egeland
Studieprogramleder
Nina Egeland

Arbeidsformer

Undervisningen er basert på studentaktive metoder både individuelt og i grupper. Studentene vil bli delt inn i faste basisgrupper ved semesterstart. Undervisningen foregår over ukessamlinger og inkluderer praktiske øvelser, samt veilednings- og undervisningsøvelser.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Helsesøstertjenesten, barn og unges helse og utvikling (VHE121_1) 5
Helsesøstertjeneste og individrettet forebyggende helsearbeid (VHE122_1) 5

Åpent for

Helsesykepleie - master

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020