MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er et selvstendig emne for studenter som har valgt å avslutte utdanningsløpet etter å ha gjennomført 75 studiepoeng, med oppnådd kompetanse som helsesykepleier. Emnet består av en fordypningsoppgave / eksamen i form av en litteraturstudie ut fra valgt tema, og er påkrevd i henhold til Rammeplan og forskrift for helsesøsterutdanning (2005).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
  • har inngående kunnskap om et valgt tema / forskningsfelt innen forebyggende helsearbeid
  • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger innen helsesykepleier sitt fagfelt.

Ferdigheter
Kandidaten:
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige problemstillinger og resonnementer
  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger.

Generell kompetanse
Kandidaten:
  • kan beherske vitenskapelig språk og formidle forskningsresultater
  • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Innhold

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene videreføre den kompetansen de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene av studiet. Oppgaven vil være en litteraturstudie ut fra et valgt tema, der sentrale begrep, relevant forskning og metodevalg, samt implikasjoner for praksis i helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal gjøres rede for og drøftes.

Forkunnskapskrav

MHE110 Grunnlagsforståelse og rammebetingelser, MHE120 Barn og unges helse og utvikling, MHE130 Helsesykepleiers arbeidsmetoder, MHEP14 Helsesykepleietjeneste - kliniske studier, MHV140 Vitenskapsfilosofi og etikk, MHV142 Forskningsmetode

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell hjemmeeksamen1/1 A - FAlle.
Individuell hjemmeoppgave med et omfang på 5000 ord (+ / - 10%).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Seminarpresentasjon knyttet til arbeidet med oppgaven
Ved fravær på obligatorisk seminarpresentasjon avtales nytt tidspunkt med emneansvarlig.

Fagperson(er)

Faglærer
Nina Egeland , Eva Christina Furskog-Risa
Emneansvarlig
Eva Christina Furskog-Risa
Studieprogramleder
Marit Alstveit

Arbeidsformer

Emnet inneholder både tilrettelagt teoretisk undervisning og selvstendig individuelt arbeid. Det arrangeres egne oppgaveseminarer i tilknytning til arbeidet med oppgaven og det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning.

Åpent for

Helsesykepleie - master

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Støren, I. (2013). Bare søk! Praktisk veiledning i å gjennomføre en litteraturstudie. Oslo: Cappelen Damm AS
Nortvedt, M. W, Jamtvedt, G., Graverholt, B., Nordheim, L. V & Reinar, L. ( 2012). Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok. Oslo: Akribe.
Artikler kommer i tillegg


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.12.2019