MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Målet med emnet er å forberede studenten til å arbeide med selvstendig forskning. Studenten skal utarbeide en prosjektplan som gjør rede for den planlagte masteroppgaven med hensyn til valg av tema, problemstilling, teoretisk perspektiv, metode og metodiske overveielser, litteratur og empirisk materiale. Emnet tilfredsstiller krav til fordypningsoppgave/eksamen i henhold til Rammeplan og forskrift for helsesøsterutdanning (2005).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
  • har inngående kunnskap om et valgt tema / forskningsfelt innen helsesykepleie
  • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger innen fagfeltet helsesykepleie

Ferdigheter
Kandidaten:
  • kan avgrense et forskningsprosjekt og gjøre nytte av individuell veiledning
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige problemstillinger og resonnementer
  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse
Kandidaten:
  • kan beherske vitenskapelig språk og formidle forskningsresultater
  • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
  • kan formulere en plan for et forskningsprosjekt innen fagfeltet helsesykepleie

Innhold

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene videreføre den kompetansen de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene av studiet. Studenten skal utarbeide en prosjektplan som gjør rede for den planlagte masteroppgaven med hensyn til valg av tema, problemstilling, teoretisk perspektiv, metode og metodiske overveielser, litteratur og empirisk materiale. Et selvstendig litteraturstudie knyttet til tema for masteroppgaven inkluderes i prosjektplanen.

Forkunnskapskrav

MHE110 Grunnlagsforståelse og rammebetingelser, MHE120 Barn og unges helse og utvikling, MHE130 Helsesykepleiers arbeidsmetoder

Anbefalte forkunnskaper

MHE110 Grunnlagsforståelse og rammebetingelser, MHE120 Barn og unges helse og utvikling, MHE130 Helsesykepleiers arbeidsmetoder, MHV140 Vitenskapsfilosofi og etikk, MHV142 Forskningsmetode

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektplan1/1 Bestått - Ikke bestått
Innlevering av prosjektplan for masteroppgave. Omfang 5-10 sider. Det henvises til Veileder for utarbeiding av masteroppgave MHEMAS for ytterligere informasjon om innhold i prosjektskissen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Seminar knyttet til arbeidet med prosjektplan
Minst 75% tilstedeværelse på oppgaveseminarer. Forskningstorget inngår som del av nærværsplikten. Ved fravær på obligatorisk seminar avtales nytt arbeidskrav med emneansvarlig.

Fagperson(er)

Faglærer
Terese Elisabet Bondas , Nina Egeland , Eva Christina Furskog-Risa
Studieprogramleder
Nina Egeland , Marit Alstveit
Emneansvarlig
Marit Alstveit

Arbeidsformer

Emnet inneholder både tilrettelagt teoretisk undervisning og selvstendig individuelt arbeid. Det arrangeres egne oppgaveseminarer i tilknytning til arbeidet med oppgaven og det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning.

Åpent for

Helsesykepleie - master

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.http://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/ [lastet ned 01.10.14 ] Forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning. 08.06.2007: http://www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-06-08-593 [lastet ned 01.10.14 ]
Lov om medisinsk og helsefaglig forskning (Helseforskningsloven). 20.06.08: http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-44 [lastet ned 01.10.14 ]
Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning (Forskningsetikkloven). 30.06.2006: http://www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-06-30-56 (Lastet ned 01.10.14)
Ruyter, K.W., Førde, R. & Solbakk, J. H. (2014). Medisinsk og helsefaglig etikk. (3. utg) Oslo: Gyldendal Akademiske. Kap 4, s 187-273 (86s).
World Medical Association (2013). Ethical principles for medical research involving human subjects. In Declaration of Helsinki, Brasil: http://www.etikkom.no/Forskningsetikk/Etiske-retningslinjer/Medisinog-helse/Helsinki-deklarasjonen/ (lastet ned 01.10.14).
Anbefalt litteratur
Busch,T. (2013). Akademisk skriving for bachelor- og masterstudenter. Bergen: Fagbokforlaget.
Everett, E.L, og Furuseth, I. (2012). Masteroppgaven. Hvordan begynne- og fullføre. Oslo: Universitetsforlaget.
Universitetet i Stavanger (2018). Veileder for utarbeiding av masteroppgave MHEMAS.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.01.2020