MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Målet med emnet er å forberede studenten til å arbeide med selvstendig forskning. Studenten skal utarbeide en prosjektplan som gjør rede for den planlagte masteroppgaven med hensyn til valg av tema, problemstilling, teoretisk perspektiv, metode og metodiske overveielser, litteratur og empirisk materiale. Delene, problemstilling og teoretisk perspektiv hvor også tidligere forskning inngår, skal vise innsikt i faget i en slik grad at det tilfredsstiller kravet til fordypningsoppgave/eksamen i henhold til Rammeplan og forskrift for helsesøsterutdanning (2005).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
  • har inngående kunnskap om et valgt tema / forskningsfelt innen helsesykepleie
  • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger innen fagfeltet helsesykepleie

Ferdigheter
Kandidaten:
  • kan avgrense et forskningsprosjekt og gjøre nytte av individuell veiledning
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige problemstillinger og resonnementer
  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse
Kandidaten:
  • kan beherske vitenskapelig språk,og formidle aktuelle teorier og forskningsresultater
  • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
  • kan formulere en plan for et forskningsprosjekt innen fagfeltet helsesykepleie

Innhold

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene videreføre den kompetansen de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene av studiet. Studenten skal utarbeide en prosjektplan som gjør rede for den planlagte masteroppgaven med hensyn til valg av tema, problemstilling, teoretisk perspektiv, metode og metodiske overveielser, litteratur og empirisk materiale. Et selvstendig litteraturstudie knyttet til tema for masteroppgaven inkluderes i prosjektplanen.

Forkunnskapskrav

MHE110 Grunnlagsforståelse og rammebetingelser, MHE120 Barn og unges helse og utvikling, MHE130 Helsesykepleiers arbeidsmetoder

Anbefalte forkunnskaper

MHE110 Grunnlagsforståelse og rammebetingelser, MHE120 Barn og unges helse og utvikling, MHE130 Helsesykepleiers arbeidsmetoder, MHV140 Vitenskapsfilosofi og etikk, MHV142 Forskningsmetode I

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektplan1/1 Bestått - Ikke bestått
Innlevering av prosjektplan for masteroppgave. Omfang 10 sider. Det henvises til Veileder for utarbeiding av masteroppgave MHEMAS for ytterligere informasjon om innhold i prosjektplanen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Seminar knyttet til arbeidet med prosjektplan
Minst 75% tilstedeværelse på oppgaveseminarer. Ved fravær på obligatorisk seminar avtales nytt arbeidskrav med emneansvarlig.

Fagperson(er)

Faglærer
Terese Elisabet Bondas , Kirsten Gudbjørg Øen , Nina Egeland , Eva Christina Furskog-Risa
Studieprogramleder
Nina Egeland , Marit Alstveit
Emneansvarlig
Marit Alstveit

Arbeidsformer

Emnet inneholder både tilrettelagt teoretisk undervisning, oppgaveseminar og selvstendig individuelt arbeid. Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning på prosjektplanen.

Åpent for

Helsesykepleie - master

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 01.10.2020