MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet er vi opptatt av hvordan mennesker bruker historie og forsøker å forme det kollektive minnet. Vi ser på hvordan bruken av fortiden påvirkes av makt- og samfunnsforhold i samtiden, og hvordan den er vært med på å forme fremtiden.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskaper:
  • ha avansert kunnskap om hvordan historie og minner har blitt brukt i ulike historiske sammenhenger.
  • ha avansert kunnskap om hvordan ulike former for historiebruk henger sammen med sentrale utviklingsprosesser.
  • ha kunnskap om viktige historiefaglige arbeider og teorier knyttet til historiebruk- og minnestudier.

Ferdigheter:
  • kunne bruke ulike typer kilder og fremstillinger og utnytte terminologiske og teoretiske referanser til selvstendige undersøkelser av historie- og minnebruk.
  • kunne lese kritisk vitenskapelige undersøkelser av historiebruk- og minnestudier.
  • kunne forklare historiers og minners betydning for kollektive identiteter og kulturer.

Generell kompetanse:
  • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å drøfte spørsmål knyttet til bruk av historie og minner.
  • ha en kritisk forståelse for bruk av historie og minner for ulike formål i fortid og samtid.

Innhold

Historie som moderne vitenskapsfag har gitt historikernes fremstilling av fortida særlig autoritet. Mennesker har imidlertid til alle tider brukt historie til ulike formål, som for eksempel å bygge fellesskap, legitimere politikk og forsoning med en vanskelig fortid. Emnet gir en innføring i ulike måter historie kommer til uttrykk på, og sentrale verker og teorier som tar opp historie- og minnebruk. Vi legger vekt på å analysere bruken av historie og minner som forsøk på å få til historisk endring, på å forme forståelsen av samtiden og forventningene til fremtiden. Samtidig tar vi på alvor at kampen om fortida aldri foregår i et tomrom, og ser på hvordan den formes av ulike forhold i samtiden.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Innleveringsoppgaver
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Oppgave 11/2 A - FAlle.
Oppgave 21/2 A - FAlle.
Mappen skal bestå av to skriftlige oppgaver.
I oppgave 1. skal studentene dokumentere at de behersker å gjennomføre en undersøkelse av minner på en vitenskapelig måte.
I oppgave 2. skal studentene dokumentere at de behersker å gjennomføre en undersøkelse av politisk historiebruk på en vitenskapelig måte.
Hver av oppgavene skal ha et omfang på 1500 ord (+/- 10%), ekskludert forside, litteraturliste, fotnoter og evt. tabeller og illustrasjoner, og innholdsfortegnelse. Oppgaven 1 leveres halvveis i emnet mens oppgave 2 leveres i slutten av emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ketil Knutsen
Faglærer
Alexandre Dessingué
Studiekoordinator
Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Oversiktsforelesninger, seminarer og studentframlegg.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Historiedidaktikk i møte med historiebruk (MHI120_1) 15
Historiebruk 1: Offentlig og politisk historiebruk (MHI300_1) 10
Historiebruk 2: Læring og utvikling av verdier og identiteter (MHI310_1) 5
Tekst, minner og historie: innføring i minnestudier (MHI350_1) 5
Text, Memory and History - IP (MHI355_1) 5
Tekst, minner og historie - supplement til IP-kurs (MHI355_2) 5

Åpent for

Åpent for studenter på master i historie og histoiredidaktikk, heltid og deltid, lektorutdanning for trinn 8-13 med historie som fag 1 og kan tas som enkeltemne. Opptakskravet for enkeltemne er som for opptak til masterprogrammet i historiedidaktikk.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter blant annet studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Alle tekstene er tilgjengelig online på Oria.no via biblioteket.
Introduksjon til historiebruk og minneteorier
Dessingué, Alexandre and Winter, Jay (2016) "Introduction: remembering, forgetting and silence" in Alexandre Dessingué, Jay M. Winter (eds). Beyond Memory. Silence and the Aesthetics of Remembrance. Series: Routledge Approaches to History. Routledge. 1-12 (12)
Karlsson, Klas-Göran (2010). "The Uses of History and the third Wave of Europeanisation", i Pakier, Malgorzata og Stråth, Bo (eds.), A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance. New York. Oxford. Berghahn Books. (18 s.).
Kean, Hilda and Ashton, Paul (2009). "Introduction: People and their Pasts and Public History Today" in Paul Ashton and Hilda Kean (eds.) People and their Pasts and Public History Today. New York: Palgrave Macmillan. 1-21. (20)
Rothberg Michael (2009), "Introduction: Theorizing Multidirectionnal Memory in a Transnational Age" in Multidirectionnal Memory. Standford, Standford University Press. s. 1-29. (28)
Winter Jay (2010) "The performance of the past: memory, history, identity" in Karin Tilmans, Frank Van Vree and Jay Winter (eds.) Performing the Past. Memory, History and Identity in modern Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press. 11-23 (12)
Winter Jay (2006) "Notes on the Memory Boom. War, Remembrance and the Uses of the Past" in Duncan Bell (ed.) Memory, Trauma and World Politics. Reflections on the Relationship between Past and Present. New York: Palgrave Macmillan. 54-73 (19)
Tzvetan Todorov (2003) "The Uses of Memory" in Hope and Memory. Princeton: Princeton University Press. 159-176 (17) Tzvetan Todorov (2003) "The Past in the Present" in Hope and Memory. Princeton: Princeton University Press. 187-212 (25)
Historie- og minnebruk etter 1945
Assmann Aleida (2010) «Re-framing memory. Between individual and collective forms of constructing the past» in Karin Tilmans, Frank Van Vree and Jay Winter (eds.) Performing the Past. Memory, History and Identity in modern Europe. Amsterdam: Amsterdam University Press. 35-50. (15)
Assmann Jan (2011) "Communicative and Cultural Memory" in Meusburger, Heffernan and Wunder (eds.) Cultural Memories - The Geographical point of view. London and New York: Springer. 15-28 (13)
Clark, J.N. (2009) From Negative to Positive Peace: The Case of Bosnia and Hercegovina. In Journal of Human Rights, 8. Routledge. Taylor & Francis Group: 360-384.(15)
Den Boer, Pim (2008) "Loci Memoriae - lieux de mémoire" in Erll and Nünning (eds.) Cultural memory studies. Berlin and New York: Walter de Gruyter. 19-26 (7)
Niklas Bernsand (eds.) Painful Pasts Useful Memories Remembering and Forgetting in Europe, CFE Lund. 147-160 (13)
http://www.cfe.lu.se/sites/cfe.lu.se/files/niklasbg5web.pdf
Erll Astrid (2011) «Travelling Memory» in Parallax, 17:4, 4-18 (14)
DOI: 10.1080/13534645.2011.605570
Knutsen, Ketil (2012). "Political Frames of Welfare History", i Törnquist-Plewa, Barbara og Bernsand, Niklas (eds.), Painful Pasts and Useful Memories Remembering and Forgetting in Europe. CFE Conference papers Series No 5. Centre For European Studies at Lund University. (Side 179-193). http://www.cfe.lu.se/upload/LUPDF/CentrumforEuropaforskning/NiklasBG5web.pdf. (13 s.)
Knutsen, Ketil (2015). "Strategic silence: Political persuasion between the remembered and the forgotten." In Beyond Memory. Silence and the Aesthetics of Remembrance. Alexandre Dessingué, Jay M. Winter (eds). Series: Routledge Approaches to History. Routledge. (16 s.)
Lacapra, Dominick (1998) History and Memory after Auschwitz. London: Cornell University Press. 210 s.
Mèuller, Jan Werner (ed) (2002). Memory and Power in Post-War Europe. Studies in the Presence of the Past. Cambridge University Press.(283 s.)
Rothberg, Michael (2010) "Introduction: Between Memory and Memory - from Lieux de mémoire to Noeuds de mémoire" in Rothberg, Sanyal and Silverman (eds.) Yale French Studies, 188/119, Yale University.3-14 (11)
Stråth, Bo (2000). Poverty, Neutrality and Welfare: Three Key Concepts in the Modern Foundation Myth of Sweden. In Stråth, B. (ed.), Myth and Memory in the Construction of Community. Historical Patterns in Europe and Beyond. Series Mutiple Europes. No 9.Brussels. P.I.E.-Peter Lang.(26 s.)
Winter Jay (2010) «Sites of Memory» in Susannah Radstone and Bill Schwarz (eds.) Memory: Histories, Theories and Debates. New York: Fordham University Press. 312-324 (12)
Til sammen obligatorisk pensum: Ca. 799 sider
Selvvalgt pensum 300-400 sider


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 12.12.2019