MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet er vi opptatt av hvordan mennesker bruker historie og forsøker å forme det kollektive minnet. Vi ser på hvordan bruken av fortiden påvirkes av makt- og samfunnsforhold i samtiden, og hvordan den er vært med på å forme fremtiden.
Emnet har begrenset antall plasser.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskaper:
  • ha avansert kunnskap om hvordan historie og minner har blitt brukt i ulike historiske sammenhenger
  • ha avansert kunnskap om hvordan ulike former for historiebruk henger sammen med sentrale utviklingsprosesser
  • ha kunnskap om viktige historiefaglige arbeider og teorier knyttet til historiebruk- og minnestudier

Ferdigheter:
  • kunne bruke ulike typer kilder og fremstillinger og utnytte terminologiske og teoretiske referanser til selvstendige undersøkelser av historie- og minnebruk
  • kunne lese kritisk vitenskapelige undersøkelser av historiebruk- og minnestudier
  • kunne forklare historiers og minners betydning for kollektive identiteter og kulturer

Generell kompetanse:
  • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å drøfte spørsmål knyttet til bruk av historie og minner
  • ha en kritisk forståelse for bruk av historie og minner for ulike formål i fortid og samtid

Innhold

Historie som moderne vitenskapsfag har gitt historikernes fremstilling av fortida særlig autoritet. Mennesker har imidlertid til alle tider brukt historie til ulike formål, som for eksempel å bygge fellesskap, legitimere politikk og forsoning med en vanskelig fortid. Emnet gir en innføring i ulike måter historie kommer til uttrykk på, og sentrale verker og teorier som tar opp historie- og minnebruk. Vi legger vekt på å analysere bruken av historie og minner som forsøk på å få til historisk endring, på å forme forståelsen av samtiden og forventningene til fremtiden. Samtidig tar vi på alvor at kampen om fortida aldri foregår i et tomrom, og ser på hvordan den formes av ulike forhold i samtiden.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Innleveringsoppgaver
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Oppgave 11/2 A - FAlle.
Oppgave 21/2 A - FAlle.
Mappen skal bestå av to skriftlige oppgaver. I oppgave 1 skal studentene dokumentere at de behersker å gjennomføre en undersøkelse av minner på en vitenskapelig måte. I oppgave 2 skal studentene dokumentere at de behersker å gjennomføre en undersøkelse av politisk historiebruk på en vitenskapelig måte. Hver av oppgavene skal ha et omfang på 1500 ord (+/- 10%), ekskludert forside, litteraturliste, fotnoter og evt. tabeller og illustrasjoner, og innholdsfortegnelse. Oppgave 1 leveres halvveis i emnet mens oppgave 2 leveres i slutten av emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ketil Knutsen
Faglærer
Alexandre Dessingué
Studiekoordinator
Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Oversiktsforelesninger, seminarer og studentframlegg.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Historiedidaktikk i møte med historiebruk (MHI120_1) 15
Historiebruk 1: Offentlig og politisk historiebruk (MHI300_1) 10
Historiebruk 2: Læring og utvikling av verdier og identiteter (MHI310_1) 5
Tekst, minner og historie: innføring i minnestudier (MHI350_1) 5
Text, Memory and History - IP (MHI355_1) 5
Tekst, minner og historie - supplement til IP-kurs (MHI355_2) 5

Åpent for

Åpent for studenter på master i historie og historiedidaktikk, heltid og deltid, lektorutdanning for trinn 8-13 med historie som fag 1.

Begrenset antall plasser

Vi har 30 plasser på emnet. De som melder seg opp først, går foran. Ved oppmelding vil det komme frem i studentweb om det er ledige plasser

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter blant annet studentevaluering av undervisningen.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020