MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal forberede studentene på arbeidet med masteroppgaven. Det gir en innføring i akademisk oppgaveskriving, kvalitative forskningsmetoder, og nyere historiske teorier. Målet med dette emnet er å gi studentene gode vitenskapelige verktøy som vil hjelpe dem med å planlegge og strukturere masteroppgaven.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskaper:
 • Ha inngående innsikt i metoder knyttet til akademisk oppgaveskriving og litteratursøking.
 • Ha avansert kunnskap om historiefaglige teorier.
 • Ha avansert kunnskap om kvalitative forskningsmetoder og forskningsdesign.
 • Ha et reflektert forhold til teorier knyttet til egen masteroppgave.

Ferdigheter:
 • Kunne drøfte grunnlagsproblemer i historiefaglig forskning og historiske teorier.
 • Kunne analysere og forholde seg kritisk til kunnskapskilder og anvende dem til å strukturere faglige resonnementer.

Generell kompetanse:
 • Kunne presentere og begrunne et selvstendig forskningsprosjekt.
 • Kunne formidle personlige, teoretiske , og metodologiske refleksjoner.
 • Kunne strukturere faglige resonnementer knyttet til teorier, og metoder i historiefaglig forskning.

Innhold

Emnet er todelt. Første del av emnet innebærer en innføring i akademisk oppgaveskriving, litteratursøking og i ulike kvalitative forskningsmetoder. Den andre delen av emnet innebærer en presentasjon og en drøfting av ulike historiefaglige grunnlagsproblemer og nyere historiske teorier.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave1/2 A - FAlle.
Muntlig eksamen1/220 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt
Hjemmeoppgave basert på felles pensum og selvvalgt pensum. Omfang hjemmeoppgave 3000 ord +/-10%. Ikke inkludert litteraturliste, tabeller og fotnoter. I hjemmeoppgaven skal studentene drøfte enten et teoretisk, eller et metodologisk aspekt som har relevans for egen masteroppgave.
Muntlig fremføring på inntil 20 minutter, hvor studentene skal presentere og drøfte følgende momenter:
 1. Problemstilling for masteroppgave og litteratursøking (Hva skal du studere? Hvorfor er det relevant? Hvordan vil du argumentere for at oppgaven din har relevant litteratursøking?
 2. Relevante teorier (Hvilket felt er din oppgave knyttet til? Hvilke begrep tenker du vil være sentrale for din oppgave?
 3. Metode og design (Hvilket design vil din oppgave ta utgangspunkt i? Hvilken metode tenker du vil være sentral her ifm. analyse av empiri?
 4. Empiri eller data (Presenter data, dvs. Hva du skal analysere - studieobjekt).
 5. Hvilke hypoteser har du? Mao. hvilke svar tror du du vil komme frem til?

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

50% obligatorisk oppmøte på forelesning

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alexandre Dessingué
Faglærer
Tyson Ashley Retz
Studiekoordinator
Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Humanistisk fagteori og metoder (MLE330_1) 10

Åpent for

Åpent for studenter på master i historie og historiedidaktikk og lektorutdanning for trinn 8-13 med historie som fag 1.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter blant annet studentevaluering av undervisningen.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020