MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Historiedidaktikk handler om hvordan historiefagets teori, metoder og empiri er grunnlag for forståelse og fremstillinger av historie. Historiografi handler om hvordan historiefaget har forandret seg. I dette emnet brukes to forskningsfelt for å studere forandringer i historiefaget.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskaper:
  • ha kunnskap om miljø- og vannhistorie som forskningsfelt.

Ferdigheter:
  • kunne analysere miljøhistoriske monografier og artikler i følgende perspektiv: struktur, argumentasjon, empiri, og forhold til en histografisk kontekst.
  • kunne reflektere selvstendig over ulike forståelser av miljø- og vannhistorie som forskningsfelt.

Generell kompetanse:
  • kunne redegjøre for og reflektere kritisk over ulike tilnærminger til miljø- og vannhistorie, og drøfte hvorvidt de tilfører vår forståelse av fortiden noe nytt.
  • kunne aktivt delta i en seminarbasert faglig diskusjon.

Innhold

Emnet består av de to temaene Miljøhistorie og Vannhistorie. Gjennom dette emnet får studentene en innføring i hva historiografi er og hvordan man kan bruke historiografiske perspektiv i historisk forskning. Miljøhistorikere forsker på hvordan mennesket har arbeidet med, formet og tenkt om natur og miljø - og hvordan vi har blitt formet av den samme naturen. Vi vil diskutere hvordan vi kan beskrive miljøhistorie som forskningsfelt. Hva er de sentrale problemstillingene? Hvordan har miljøhistorie utviklet seg og hvordan kan dette forskningsfeltet beskrives i dag?
I emnet fordyper vi oss i de miljøhistoriske perspektivene gjennom en utforskning av vannhistorie som forskningstradisjon.Mennesker i alle samfunn har til alle tider vært avhengige av vann. Vannhistorikere forsker på hvordan mennesket har arbeidet med, formet og tenkt om vann. Vi vil diskutere hvordan vi kan beskrive vannhistorie som forskningsfelt. Hva er de sentrale problemstillingene? Hvordan kan dette forskningsfeltet beskrives i dag?

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

2 hjemmeoppgaver
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave A1/27 dagerA - FAlle.
Hjemmeoppgave B - Bokanmeldelse1/21 A - FAlle.
Hjemmeeksamen A skal være på 3000 ord (+/- 10 %), ikke inkludert fotnoter og litteraturliste.
Hjemmeeksamen B skal være på 750 ord (+/- 10 %), ikke inkludert fotnoter og litteraturliste.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte på seminar (50%), Individuell muntlig presentasjon

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Eva Stina Maria Jakobsson
Faglærer
Finn Arne Jørgensen , Peder William Chellew Roberts
Studiekoordinator
Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Oversiktsforelesninger, seminarer og studentframlegg.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Historievitenskap - globalhistorie og miljøhistorie (MHI315_1) 7
Historievitenskap - afrikansk historiografi og vannhistorie (MHI345_1) 7

Åpent for

Åpent for studenter på master i historie og historiedidaktikk, lektorutdanning for trinn 8-13 med historie som fag 1, GLU 1-7 og GLU 5-10. Begrenset antall plasser for GLU. 

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter blant annet studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020