MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I andre del av masterstudiet skal studentene skrive masteroppgave. Masteroppgaven er en vitenskapelig avhandling basert på egen forskning. Studentene må møte til veiledning og på seminarer under arbeidet med oppgaven.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten ha:
Kunnskaper:
  • ha grundige kunnskaper i å arbeide med faglige problemstillinger, bruke bibliotek, arkiver og andre ressurser.
  • ha et reflektert forhold til forskningstradisjoner/-perspektiver knyttet til det historiske fagfeltet.

Ferdigheter:
  • ha ferdigheter i å velge og bruke vitenskapelige arbeidsmetoder for å bringe fram ny kunnskap innen fagområdet.
  • kunne kritisk vurdere vitenskapelige tekster og forskningsresultater.

Generell kompetanse:
  • ha evne til selvstendig arbeid og kritisk vitenskapelig granskning.
  • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å svare på problemstillinger knyttet til bruk av historie.
  • kunne redegjøre for og reflektere kritisk over ulike tilnærminger til historie .

Innhold

Masteroppgaven kan ha svært ulike typer problemstillinger. I noen oppgaver inngår både en teoretisk og en empirisk del, der studenten gjennomfører sin egen datainnsamling eller bruker tilgjengelige datakilder som er samlet inn av andre. Masteroppgaven kan også ha et rent historisk eller teoretisk siktemål. Formålet kan for eksempel være å undersøke historiske data, gi oversikt over faglige bidrag for en viktig problemstilling, sammenfatte synspunkter og empiriske funn, og gi en syntese av status ved forskningsfronten, eventuelt trekke opp sentrale spørsmål for framtidig forskning.
Emnet for masteroppgaven må avklares i samråd mellom student og faglærer(e). Hver student vil inngå en veiledningsavtale med veileder.

Forkunnskapskrav

Gjennomført første år av masterstudiet (60 studiepoeng). Om en student mangler 15 sp for å ha fullført første studieår på masterprogrammet må studenten søke instituttadministrasjonen om å få begynne på emnet MHIMAS.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masteroppgave og muntlig prøve1/1 A - FAlle.
Sensuren av masteroppgaven baseres på en vurdering av studentens oppgave og en muntlig eksamen i tilknytning til den. Den muntlige eksamen kan justere vurderingen av masteroppgaven med én karakter.
Muntlig prøve: Inntil 45 minutter.
Omfang på oppgaven: 40.000 ord +-10%, eksklusiv forside, forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, tabeller, litteraturliste og fotnoter
Masteroppgaven skal bestå av en frontside, et sammendrag/abstrakt på norsk og på engelsk (på maks 300 ord hver), eventuelt et forord, en innholdsfortegnelse, en oversikt over illustrasjoner, bilder, grafikk og andre dokumenter brukt i oppgaven, selve oppgaveteksten og en litteraturliste

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse på oppgaveseminar (75%)
Deltakelse på oppgaveseminar, 75% hvorav presentasjon og opponering er obligatorisk.
Obligatorisk aktivitet må være bestått for å få adgang til å levere masteroppgaven.
I tillegg må alle andre emner i programmet være bestått. Alternativt må man avlegge eksamen i resterende emner i det samme semestret som innleveringen av masteroppgaven.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roald Berg
Faglærer
Peder William Chellew Roberts , Ketil Knutsen , Olav Tysdal , Tor Thorvaldsen , Eva Stina Maria Jakobsson , Linn Anne Margrethe Normand , David-Alexandre Thomas Wagner , Finn Arne Jørgensen , Alexandre Dessingué , Dolly Jørgensen , Tyson Ashley Retz
Studiekoordinator
Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Individuelt arbeid, veiledning og oppgaveseminar.

Åpent for

Historie og historiedidaktikk - masterstudium - deltid
Historie og historiedidaktikk - masterstudium
Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter blant annet studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Avtales mellom faglærer og den enkelte student.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 22.01.2020