MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en allmenn introduksjon i ulike vitenskapelige tilnærminger og vitenskapsteorier med henblikk på kvantitative og kvalitative metoder. Emnet gir begrunnelser for vitenskapelig forskning og ulike vitenskapssyn og forskningsparadigmer. Emnet gir en oversikt over ulike metoder for innsamling, bearbeiding og analyse av kvalitative og kvantitative data. Videre belyses kvalitetskriterier ved forskning og forskningsetiske prinsipper. Etter å ha gjennomført emnet skal studenten kunne planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt.
Del A dekker grunnleggende univariat kvantitativ metode innen helsevitenskap. Emnet omfatter eksplorative og hypotesestyrte metoder og analysetilnærminger, samt deskriptiv og inferensiell statistikk. Emnet drøfter det vitenskapsteoretiske fundamentet, praktisk design og analysearbeid og kvalitetskriterier for kvantitativ forskning.
Del ­B. Kvalitativ metodologi og metode gir kunnskap om relevante kvalitative metodologier og metoder innen helse- omsorgs- og sosialvitenskaplig teorigenerering og utvikling i praksis. Emnet omfatter ulike metodologiske og vitenskapsteoretiske grunnlag og tradisjoner, kvalitativt innrettede forskningstilnærminger, utvalgsmetoder og tilnærming ved datainnsamling, bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative data, kvalitetskriterier og forskningsetiske aspekter.

Læringsutbytte

Læringsutbytte
En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • Har kunnskap om det vitenskapsteoretiske fundamentet for kvantitativ helseforskning.
 • Har avansert kunnskap om kvantitive målemetoder innen helseforskning
 • Har kunnskap om ulike forskningsdesign innen kvantitativ helseforskning
 • Har kunnskap om univariate metoder for analyse av kontinuerlige data
 • Har kunnskap om univariate metoder for analyse av kategorielle data
 • Har kunnskap om grunnleggende sannsynlighetsbegreper
 • Har kunnskap om utvalgsmetoder innen kvantitativ helseforskning
 • Har kunnskap om statistisk styrke og effektstørrelser
 • Har kunnskap om deskriptiv statistikk
 • Har kunnskap om inferensiell statistikk
 • Har kunnskap om hypotesestyrt kvantitativ helseforskning
 • Har kunnskap om eksplorativ kvantitativ helseforskning
 • Har kunnskap om forskningsetikk

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan gjøre rede for begreper som kausalitet og generalisering i kvantitativ helseforskning
 • kan gjøre rede for ulike evidensnivåer relatert til ulike kvantitative design
 • kan velge adekvate kvantitative målemetoder, utvalgskriterier og analysemetoder med tanke på å svare på ulike forskningsspørsmål av helsevitenskapelig art
 • kan beskrive adekvate metoder for å bearbeide og analysere data med ulike typer kvalitetsproblemer, som frafall, lav utvalgsstørrelse og ulike distribusjoner og ulike måletyper.
 • kan generere kvantitativt datamateriale, analysere og tolke det.
 • kan gjøre rede for etiske konsekvenser av ulike typer kvantitative metodevalg
 • kan på et grunnleggende nivå analysere data ved bruk av statistisk programvare.
 • kan gjøre rede for det grunnleggende sannsynlighetsteoretiske grunnlaget for inferensiell statistikk
 • gjøre rede for forskjellene mellom inferensiell og deskriptiv statistikk
 • gjøre rede for forskjellene mellom eksplorativ og hypotesestyrt kvantitativ helseforskning

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan lese vitenskapelige artikler innen fagfeltet helseforskning som har anvendt kvantitativ metode og kritisk vurdere forskningskvaliteten relatert til metode
 • kan planlegge og implementere kvantitative forskningsdesign med adekvate utvalgsdefinisjoner, målemetoder og analysemetoder
 • kan gjennomføre litteratursøk og identifisere relevant forskningslitteratur ut fra predeterminerte kriterier som f.eks innen en systematisk kunnskapsoppsummering
 • kan vurdere kvantitativ helseforskning med tanke på praktisk, klinisk betydning, herunder implikasjoner av ulike effektstørrelser og utvalgsegenskaper
 • kan vurdere egen og andres kvantitative forskning med henblikk på forskningskvalitet og forskningsetikk.

Læringsutbytte
En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • har avansert kunnskap om sentrale begrep innen forskningsmetodikk
 • har avansert kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske grunnlag, metodologier og design innen kvalitativ forskning
 • har inngående kunnskap om hovedretninger gjeldende for ulike typer av hensikt, forskningsspørsmål og forskningsprosessen innen kvalitativ forskning
 • har inngående kunnskap om utvalgsmetoder ved datainnsamling, datamateriale og bruke av kvalitative forskningsmetoder for analyse og tolkning
 • har inngående kunnskap om kvalitetskriterier og forskningsetiske prinsipp i den vitenskapelige prosessen
 • har kunnskap om vitenskapelig språk og evidensbasert praksis

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan identifisere og beskrive ulike kvalitative metoders vitenskapsteoretiske grunnlag og metodologi
 • kan beskrive utvalgskriterier og kvalitative metoder for datainnsamling
 • kan generere datamateriale, analysere og tolke materiale ved hjelp av kvalitative metoder
 • kan diskutere forskningsetiske aspekter og har vurderingsevne i relasjon til etiske dilemma i forhold til ulike metodevalg
 • kan forklare kvalitetskriterier ved bruke av kvalitative metoder
 • kan forholde seg konstruktivt til og føre en dialog om helse- omsorgs- og sosialvitenskaplig forskningens relevans for vitenskapsdisiplinen og mulige implikasjoner sett fra praksis og et samfunnsperspektiv
 • kan på et grunnleggende nivå benytte dataprogram for analyse av kvalitative data


Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan planlegge design og gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt ut fra forskningsspørsmål og kvalitative metoder for datainnsamling, dataanalyse og tolkning
 • kan gjennomføre litteratursøk i aktuelle databaser for å beskrive resultat fra tidligere forskning
 • kan gjøre rede for kvalitetskriterier og forskningsetikk ved anvendelse av kvalitative forskningsmetoder
 • kan vurdere forskningsresultatenes vitenskapelige nytte og relevans i praksis

Innhold

 • Kvantitative metoder og statistikk
 • Kvalitative metodologigrunnlag og metoder
 • Kvalitetskriterier og forskningsetikk

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen - kvantitativ metode1/24 timerA - FIkke-programmerbar kalkulator.
Hjemmeeksamen - kvalitativ metode1/27 dagerA - FAlle.
I kvantitativ metode vil vurderingsformen være en skoleeksamen på 4 timer.
I kvalitativ metodologi og metode vil eksamen organiseres som hjemmeeksamen.
Hjemmeeksamen i kvalitativ metode som leveres skal være på 2000 ord (+/- 10%). Oppgaven skal besvares individuelt.

Fagperson(er)

Faglærer
Camilla Ann-Louise Koskinen , Petter Viksveen
Emneansvarlig
Camilla Ann-Louise Koskinen , Kolbjørn Kallesten Brønnick
Studieprogramleder
Margareth Kristoffersen

Arbeidsformer

Del A: Forelesninger, medieinnhold på nett, diskusjoner på UiS' læringsplattform og hjemmeøvinger
Del B: Forelesninger, litteraturstudier, gruppearbeid, individuelt arbeid og refleksjonsdagbok

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Forskningsmetode (MHS142_1) 10
Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100_1) 10

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium, Helsesøsterfag - Masterstudium, Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020