MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Dette emnet skal gi kunnskap om helsefremming, samskaping og sosial innovasjon, samt mestring av stress og belastninger. Emnet skal gi kunnskap om betydningen av det enkelte menneskets og borgernes deltakelse og innflytelse på helsen. Samskaping og sosial innovasjon som perspektiver og strategier for tjenesteutvikling, helsefremming og folkehelsearbeid blir utdypet. Det blir arbeidet med kunnskap om hvordan helseprosesser kan påvirke menneskers liv og livsutfoldelse. Spesielt vektlegges betydningen av det å ha kontroll over og mestre forhold som påvirker helsen.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
  • har inngående kunnskap om grunnleggende teorier og strategier for helsefremming
  • har inngående kunnskap om teoretiske perspektiver og tilnærminger for samskaping og sosial innovasjon
  • har inngående kunnskap om ulike tradisjoner og sentrale elementer i teori om stress og mestring

Ferdigheter
Kandidaten:
  • kan analysere og drøfte sammenhenger mellom helsefremming, samskaping og sosial innovasjon
  • kan analysere og drøfte sammenhengen mellom helse og ulike måter å mestre stress og belastende livssituasjoner
  • kan bidra til å identifisere behov for forskning og tjenesteutvikling på områder relatert til helsefremming, mestring, samskaping og sosial innovasjon

Generell kompetanse
Kandidaten:
  • kan anvende relevante kunnskaper og ferdigheter om helsefremming, mestring, samskaping og sosial innovasjon i helse- og velferdstjenestene
  • kan kommunisere og drøfte aktuelle problemstillinger innenfor helsefremming, mestring, samskaping og sosial innovasjon

Innhold

Innholdet i emnet er basert på teorier, perspektiver og empirisk forskning innen helsefremming, samskaping og sosial innovasjon, stress og mestring, Det blir arbeidet med kunnskap om hvordan samskaping og sosial innovasjon kan bidrar til tjenesteutvikling, helsefremming og folkehelse. Emnet gir en fordypning i helseprosesser som kan påvirke menneskers liv, og betydningen ulike måter å mestre belastninger på kan ha for menneskers helse. Tilnærmingsmåter og strategier for å styrke deltakelse og mestring blir vektlagt.
Pensum utgjør ca. 800 sider.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/17 dagerA - FAlle.
Studentene skal skrive en oppgave (et paper) ut fra gitt tekst, 3.000 ord (+/- 10%). Eksamen organiseres som hjemmeeksamen. Oppgaven skal besvares individuelt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marianne Storm
Studieprogramleder
Margareth Kristoffersen

Arbeidsformer

Arbeidsformene i emnet er forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeidsformen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Helsefremmende arbeid og mestring (MHS143_1) 10
Brukerperspektiv; teori og empiri (MHS130_1) 10

Åpent for

Studenter med studierett på Helsevitenskap - Masterstudium

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 29.02.2020