MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


Anvendt forskningsmetode er et arbeids-seminarbasert emne, der det arbeides med ulike deler av forskningsprosessen og ulike metodiske tilnærminger i forskning. Innholdet i emnet vil være nært knyttet til studentenes eget vitenskapelige arbeid og skal bidra til inngående kunnskap om og ferdigheter i bruk av forskningsmetode. Hvilke tema som tas opp vil kunne variere i ulike studieår.

Læringsutbytte


En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:
 • har avansert kunnskap om styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign
 • har inngående kunskap om ulike metodiske tilnærminger
 • kan anvendelse metodisk kunnskap på nye fagområder
 • kan analysere faglige problemstillinger, med utgangspunkt i fagområdets tradisjoner og egenart

Ferdigheter

Kandidaten:
 • kan argumentere for valg av design i egen oppgave på et vitenskapelig grunnlag
 • kan anvende relevante metoder for innsamling av data
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer og fortolke eget datamateriale
 • kan diskutere inngående egne metodevalg og resultater i lys av tidligere forskning og teori
 • kan vurdere kritisk egen og andres forskning

Generell kompetanse

Kandidaten:
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre forskning
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksforme
 • kan argumentere og kritisk vurdere ulike faktorer som påvirker kvaliteten i et forsknings-/utviklingsprosjekt
 • kan bidra til nytekning og i innovasjonsprosesser

Innhold

Emnet består av 4 - 6 seminarer organisert som workshops, hver på to dager, som tilbys i 3. og 4. semester, der det blir arbeidet med ulike metodiske tilnærminger i forskning, både kvantitative og kvalitative, inkludert litteraturstudier. Undervisningen legges nært opp til de utfordringer som studentene står overfor i forskningsprosessen og i arbeidet med masteroppgaven, med høy grad av studentaktivitet. Hvilke tema som det blir arbeidet med, vil derfor kunne variere i ulike studieår, ut fra studentenes forskningsinteresser og tilgjengelig fagpersonell. Det er obligatorisk for studentene å delta på to seminarer.

Forkunnskapskrav

MHV142 Forskningsmetode
Studentene må ha startet arbeidet med masteroppgaven.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeeksamen: 2 fagnotat1/1 Bestått - Ikke beståttAlle.

Mappeeksamen består av to fagnotat, ett for hvert av de to arbeidsseminarene som det er obligatorisk for studentene å delta på. Fagnotatene skal skrives individuelt og ha et omfang på 1.500 ord (+/- 10%) hver. Fagnotatet skal leveres inn senest 1 måned etter at seminaret er avsluttet og vurderes som bestått/ikke bestått. Begge fagnotatene må være bestått for å bestå emnet.

Kandidater som oppfyller vilkår for tilgang til ny/utsatt eksamen i emnet, leverer nytt fagnotat etter frist angitt av fakultetet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% tilstedeværelse på 2 seminar
Gjennomført to arbeidsseminarer med minimum 75% registrert tilstedeværelse på hvert seminar.

Fagperson(er)

Faglærer
Espen Olsen, Kristin Akerjordet
Emneansvarlig
Kristin Humerfelt
Studieprogramleder
Margareth Kristoffersen

Arbeidsformer

Studentaktive metoder, to-dagers workshops.

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium, Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium. 

Studenter på andre mastergradsprogram på Det helsevitenskapelige fakultet kan søke opptak til dette emnet.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Selvvalgt pensum. Studenten oppgir selv relevant forskningslitteratur, på inntil 800 sider.


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.09.2018