MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.Studiet er tverrfaglig og henvender seg til personer som ønsker å utvikle sin kompetanse innen veiledning, for å øke kvaliteten på kliniske studier på ulike nivåer, og sikre relevans i alle typer profesjonsutdanninger.

Emnets fokus er veiledning, med særlig fokus på veiledning av studenter i ulike kontekster, og på rollen som praksisveileder. Emnet gir en introduksjon til menneskets grunnvilkår, livsforståelse og etikk relatert til utøvelse av veiledning. Emnet skal gi studenten kunnskap om og ferdigheter i veiledningsmetodikk og veiledningsmodeller. I tillegg innebærer emnet utøvelse av veiledning, og refleksjon over egen veiledning. Emnet innbefatter fokus på å utvikle en veilederidentitet, hvor studenten oppøves i etisk tenkning, helhetstenkning og vitenskapelig tenkning.

Læringsutbytte


En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:
 • inngående kunnskap om sentrale begreper, teorier og tradisjoner innen veiledning
 • avansert kunnskap om etikk og menneskets grunnvilkår
 • inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner
 • inngående kunnskaper om relasjon, kommunikasjon og læringsmiljø i et veiledningsperspektiv
 • inngående kunnskap om teori, metoder og verktøy som er relevante for veiledning

Ferdigheter

Kandidaten kan:
 • anvende fag- og forskningslitteratur i utøvelse av veiledning i ulike kontekster
 • planlegge og gjennomføre veiledning på individnivå og gruppenivå
 • anvende ulike veiledningsmodeller, metoder og verktøy
 • tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med læringsutbyttebeskrivelser, arbeidskrav og studentens læreforutsetninger
 • planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • utøve kritisk refleksjon og etisk dømmekraft i utøvelse av veiledning
 • reflektere over egen danning i utvikling av faglig, personlig og etisk kompetanse
 • kritisk reflektere over sammenhenger mellom teori og praksis i kliniske situasjoner
 • reflektere over egen væremåte, kommunikasjon og kunne begrunne egen veiledningspraksis

Innhold

I dette emnet er innføring i veiledningsfagets grunnlag og etikk sentralt, og relasjonens betydning i veiledning vil vektlegges. Det teoretiske perspektivet er basert på ulike forståelsesmåter og teorier om veiledning, veiledningstradisjoner og veiledningsmodeller. Det vil også bli arbeidet med å utvikle seg som veileder. Under dette tema vil danning, personlig kompetanse, rolleforståelse og en profesjonell forståelse vektlegges. Veiledningsmetodikk vil ha et særlig fokus på veiledning i en prosess og å kunne anvende flere veiledningsverktøy.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 Bestått - Ikke bestått

Mappen skal inneholde:

Et refleksjonsnotat over oppgitt tema, 1500 ord (+/- 10 %).

Et fagnotat over valgt tema, 1000 ord (+/- 10 %).

Plan for gjennomføring av en strukturert veiledningsprosess

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% deltakelse i tverrprofesjonelle veiledningsgrupper

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Hildegunn Sagvaag, Margareth Kristoffersen
Emneansvarlig
Grethe Heidi Bjerga

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium, veiledningsgruppe med praktisk trening bl. annet med fokus på å gjennomføre veiledning, tverrfaglig simulering

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium, Helsesøsterfag - Masterstudium, Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium.

 

Andre masterstudier ved Universitetet i Stavanger, som valgemne

 

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur


Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.

Veiledningens grunnlag og etikk

Batchelor, D (2006) Becoming what you want to be .London Review of Education Vol. 4, No. 3, November 2006, pp. 225-238

Braaten, E. (2009) Helt gresk - om vitenskapsteori og awareness

Norsk Gestalttidsskrift, årgang vi, nr. 2, høst 2009, s. 9-25

Eide Botnen, S., Grelland, H.H. Kristensen, A, Sævareid H. I. & Aasland D.G. (2007) Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal akademisk (utdrag fra denne boken)

Ekebergh, M. (2015) Att förstå patienten ur ett livsvärldsperspektiv. Teoretiska grunder för vårdande. M. Arman, K. Dahlbergh, M. Ekebergh. Stockholm (Red.)s. 66-73

Eriksson, K. (2009a) Se människan!http://www.sigtunastiftelsen.se/filer/K_Eriksson_Se_manniskan.pdf

Falk, B. (2016) Å være der du er. Samtale med kriserammede. Bergen. Fagbokforlaget. (utdrag fra denne boken)

Friberg, F. Öhlén,F. (2017) Fenomenologi och hermeneutik. 2017. Publicerad i Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad, 2a omarb. uppl. (Maria Henricson, Red.) s.301-323

Vetlesen, A.J. (2007) Det frie mennesket? Et sosialfilosofisk blikk på patologiene i opsjonssamfunnet. Det omsorgsfulle mennesket. H. E. Nafstad (Red.) Oslo. Gyldendal Akademisk. (2. Oppl.)s.17-53

Meyer, K.I.S. (1999) Forklaring til avklaring eller til forkludring? Tidsskriftet sykepleien 87.(16), s. 50-53

Danning - å være en veileder

Arman, M. (2015) Vårdandets etik. Teoretiska grunder för vårdande. M. Arman, K. Dahlbergh, M. Ekebergh. Stockholm (Red.) Liber. s. 93-118

Arman, M. (2015) Att se patienten som en medmänniska. Teoretiska grunder för vårdande. M. Arman, K. Dahlbergh, M. Ekebergh. Stockholm (Red.) s. 76-79

Eriksson, K. (2013) Jag var där, jag såg, jag vittnade och jag blev ansvarig - den vårdande etikens mantra. Alsvåg, Bergland & Førland (Red.) Nødvendige omveier, en vitenskaplig antologi til Kari Martinsens 70 års dag. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Näsman, Y., Lindholm, L., & Eriksson, K. (2008) Caritativ vårdetik - vårdandets ethos uttryckt i vårdares tänkande och handlande. Vård i Norden (28) 2,50-52

Veiledningsteori

Bjørndal C.R.P (2017) Det vurderende øyet. Oslo. Gyldendal Akademiske (utdrag fra denne boken)

Brøbecher, H, Mulbjerg, U.(2010) Klinisk vejledning og pædagogisk kompetense i professionsuddannelser. (Red.). Købenshavn. Munksgaard

Haugan G., Aigeltinger E., Sørlie V. (2012) Relasjonen til veilederen betyr mye for sykepleiestudenter i praksis. Sykepleie Forskning n2. 2 2012:7 152-158

Killèn, K. (2017) Profesjonell utvikling og faglig veiledning. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag. 5 utg. (utdrag fra denne boken)

Sørensen, I. M. (2010) Læringsmiljø, læringsrum og læringsstile. Klinisk vejledning og pædagogisk kompetense i professionsuddannelser. H. Brøbecher, U.Mulbjerg U. (Red.). Købenshavn. Munksgaard

Sandvik, A.H., Eriksson, K. & Hilli Y. (2015) Understanding and becoming - heart of the matter in nurse education. I Scand. J. Caring Sci; 2105; 29,62-72

Tveiten, S. (2013) Veiledning mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget (utdrag fra denne boken)

Ulvestad, A. K. , Kärki, F. U. (2012) Flerstemt veiledning. Oslo. Gyldendal akademisk (utdrag fra denne boken)

Veiledningsmetodikk

Bjerknes, S. M. & Christiansen B. (2015) Praksisveiledning med sykepleierstudenter. Oslo: Gyldendal Akademisk (utdrag fra denne boken)

Fillingsnes, A.B., Thylén, I. (2012) Praksissykepleieres pedagogiske utfordringer i klinisk veiledning av sykepleierstudenter. Nordisk sygeplejeforskning, 2(04), 249-262


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.11.2018