MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en fordypning i emosjonelle forhold ved profesjonelt relasjonsarbeid. Utvikling av profesjonalitet i rammen av relasjoner og emosjoner krever en forståelse av sammenhenger mellom intra- og interpersonlige, institusjonelle og samfunnsmessige dimensjoner. Fokus i dette emnet vil derfor knyttes til dialektikken mellom den indre erfaring og de sosiale betingelser for relasjonelt arbeid. Innenfor relasjonelt arbeid er ofte kvinner i flertall, og vi vil derfor også se nærmere på særlige utfordringer knyttet til kjønn.
NB! Dette emnet vil ikke bli tilbudt studieåret 2020/2021

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
  • har inngående kunnskap om sentrale begreper i objektrelasjonsteori
  • har inngående kunnskap om og kritisk refleksjon til et psyko-sosialt perspektiv

Ferdigheter
  • kan beskrive og analysere, i lys av et psykososialt perspektiv, relasjonell praksis i velferdstjenester der egne emosjoner står i veien for profesjonalitet.

Generell kompetanse
  • kan kommunisere og drøfte faglige/emosjonelle utfordringer knyttet til relasjonelt arbeid
  • kan kommunisere og drøfte betydningen av kjønn knyttet til identitet og profesjonalitet i relasjonelt arbeid
  • kan anvende et psyko-sosialt perspektiv for å identifisere hva som legger til rette for og hva som hindrer profesjonelt relasjonelt arbeid
  • kan tolke relasjonelle erfaringer ved hjelp av begreper fra objektrelasjonsteori.
  • kan reflektere omkring sitt psykologiske selv i forhold til det relasjonelle arbeidet

Innhold

I emnet rettes søkelyset både mot indre psykologiske- og ytre sosiale prosesser og hvordan disse spiller sammen i utvikling av identitet og profesjonalitet i det relasjonelle helsearbeidet

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave1/1 A - FAlle.
Semesteroppgave: Skrive et essay med tittelen "Personlige refleksjoner om din utvikling som helsearbeider" 3000 ord (+/- 10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Refleksjonsnotat over angitt case eller ha ansvar for et seminar der han/hun legger frem angitt case, Minimum 75% oppmøte på undervisningstimene/seminarene
1. Med utgangspunkt i et case, der emosjonelt vanskelige arbeidsoppgaver får konsekvenser for det profesjonelle arbeidet, skal studentene enten skrive et refleksjonsnotat (ca 2000 ord) over caset, eller ha ansvar for ett seminar der han/hun legger frem caset. Medstudentene skal bidra med veiledning og diskusjon.
2. Minimum 75 % tilstedeværelse på undervisning/seminar.
Ad 2: Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ut fra medisinske eller andre tungtveiende grunner ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.
Ikke godkjente obligatoriske undervisningsaktiviteter fratar studenten adgang til eksamen i MHV269

Fagperson(er)

Faglærer
Grete Tangen Andersen
Studieprogramleder
Margareth Kristoffersen
Emneansvarlig
Ellen Ramvi

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, veiledning og individuelt arbeid. Det vektlegges aktiv studentdeltagelse, dialog og refleksjon.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid (MHVP202_1) 10

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium, Helsesøsterfag - Masterstudium, Rus- og psykisk helsearbeid - Masterstudium.

Kandidater med relevant bachelorutdanning innen helse- og sosialfag kan søke om opptak til emnet.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
Obligatorisk pensum:
Bøker
Abrahamsen, G. (1997). Det nødvendige samspillet. Oslo: Tano Aschehoug.
(kap 3, 5,6,7,8,9)

Holm, U. (2009). Det räcker inte att vara snäll : om empati och professionellt förhållningssätt inom människovårdande yrken (2nd ed.). Stockholm: Natur & Kultur.

Ramvi, E. (2007). Læring av erfaring? Et psykoanalytisk blikk på læreres læring. (PhD), Roskilde Universitet, Roskilde. Retrieved from https://docplayer.me/6331282-Laering-av-erfaring-et-psykoanalytisk-blikk-pa-laereres-laering.html
(kap 1 og 2: s 28-65 og kap 11, 12 og 13 s 244-301)

Artikler
Agass, D., & (2002). Countertransference, supervision and the reflection process. Journal of Social Work Practice, 16(2), 125-133. https://doi.org/10.1080/0265053022000033694
Allan, H., & Barber, D. (2005). Emotional boundary work in advanced fertility nursing roles. Nursing Ethics, 12(4), 391-400. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1191/0969733005ne803oa
Cait, C.-A. (2011). The Invisible Presence in Therapy: Organizational Context and Its Influence on Therapeutic Process. Social Work in Mental Health, 9(4), 238-252. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15332985.2010.494520
Dwyer, S. (2007). The emotional impact of social work practice Journal of Social Work Practice, 21(1), 49-60.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02650530601173607
Foster, A. (2001). The duty to care and the need to split. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 15(1), 81 - 90. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02650530120042028
Fox, M. (2002). A question of survival: who cares for the carers? Journal of Social Work Practice, 16(2), 185-190?
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0265053022000033748
XFraiberg, S., Adelson, E., & Shapiro, V. (1975). Ghosts in the Nursery. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 14(3), 387-421.
xFroggett, L. (2005). Psychosocial Theory and Practice for Social Work: A conceptual introduction to an object relations approach. University of Central Lancashire Unpublished Psychosocial Studies Handbook.
Froggett, L., Ramvi, E., & Davies, L. (2015). Thinking from Experience in Psychosocial Practice: Reclaiming and Teaching ‘Use of Self’. J Soc Work Pract: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 29(2), 133-150. https://doi.org/10.1080/02650533.2014.923389
Frost, L., & Hoggett, P. (2008). Human agency and social suffering. Critical Social Policy, 28(4), 438-460. http://csp.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/4/438
Gilmartin, J. (2000). Psychodynamic sources of resistance among student nurses: some observations in a human relations context. Journal of Advanced Nursing, 32(6), 1533-1541. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2648.2000.01607.x?sid=nlm%3Apubmed
xMenzies-Lyth, I. (1959 [1988]). Selected essays:Containing Anxiety in Institutions (Vol. 1). London: Free Association Books.
Mandell, D. (2008). Power, Care and Vulnerability:Considering use of Self in Child Welfare Work. Journal of Social Work Practice, 22(2), 235-248. https://doi.org/10.1080/02650530802099916
Ramvi, E., & Davies, L. (2010). Gender, Mothering and Relational Work. Journal of Social Work Practice: Psychotherapeutic Approaches in Health, Welfare and the Community, 24(4), 445 - 460. https://doi.org/10.1080/02650531003759829
xRamvi, E. (2014). Indre og ytre rom for omsorg In H. Alvsvåg, O. Førland, & F. F. Jacobsen (Eds.), Rom for omsorg? (pp. 147-161). Bergen: Fagbokforlaget.
Redman, P. (2016). Once more with feeling: What is the psychosocial anyway? Journal of Psycho-Social Studies, 9(1), 73-93. http://www.psychosocial-studies-association.org/wp-content/uploads/2017/01/Peter-Redman-Once-More-With-Feeling.pdf
Rustin, M. (2005). Conceptual analysis of critical moments in Victoria Climbiè's life. Child and Family Social Work, 10(1), 11-19. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2206.2005.00351.x
Stokkeland, J. M. (2012). Overføring og motoverføring: En oversikt. Matrix, 2, 128-148. http://matrixtidsskrift.no/wp-content/uploads/2015/01/matrix_2012_2.pdf

Anbefalt litteratur (bøker)
Hollway, W. (2006). The capacity to care. London and New York: Routledge.
Froggett, L. (2002). Love, Hate and Welfare. Psychosocial Approaches to Policy and Practice. Bristol: The Policy Press.
Moxnes, P. (1993). Dyproller - helter, hekser, horer og andre mytologiske roller i organisasjonen (3 ed.). Oslo: Forlaget Paul Moxnes.
Ruch, G., Turney, D., & Ward, A. (Eds.). (2010). Relationship-Based Social Work. Getting to the Heart of Practice. London and Philadelphia: Jessica kingsley Publishers.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.01.2020