MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emne er tverrfaglig og gir en praktisk og teoretisk fordypning i veiledning både individuelt og i gruppe for ulike profesjoner innen helsevesenet.
Helsevesenet er i stadig vekst med store krav til effektivitet og kvalitet, og det er lite tid til faglig refleksjon. Ulike profesjonsutdanninger er avhengig av praksisplasser og også fra deres side øker kravene til praksis, om å møte studentene med kvalifisert veilederkompetanse. Studentene som stadig skal forholder seg til nye situasjoner og oppgaver er ofte sårbare og usikre både faglig og personlig. Også ferdig utdannede profesjonsutøvere kan kjenne på denne sårbarheten. Menneskelige møter i profesjonell sammenheng gir imidlertid mulighet for å ivareta hverandre på en god måte. Fokus i dette emne vil derfor være innhold, prosess og metoder i veiledning samt menneskelige vilkår knyttet til arenaer for utvikling og læring.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap:
Kandidaten har:
 • inngående kunnskap om ulike veiledningstradisjoner
 • inngående kunnskap om dialogen som undersøkende fellesskap
 • inngående kunnskap om gruppeprosesser
 • kunnskap om overføring og motoverføring
 • kunnskap om organiseringen av norsk helsevesen
 • kunnskap kulturelle forskjeller i norsk helsevesen

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
 • anvende kunnskap om kritiske og kreative metoder å bruke i veiledningen
 • mestre å gi veiledning både individuelt og i gruppe
 • ivareta menneskelig sårbarhet
 • bruke dialogen som et verktøy i veiledningen
 • anvende kunnskaper om veiledningens faser

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
 • kritisk reflektere over ulike kunnskapssyn i helsevesenet
 • kritisk reflektere over sin egen rolle som veileder
 • utøve etisk dømmekraft i utøvelse av veiledning

Innhold

Det vil bli gitt 3 teoribolker, hver på en uke:
Første uke vil vektleggingen være å skape et godt veiledningsrom med vekt på dialog og relasjon
Andre uke vil systemer og organisasjon vektlegges. Sosialt forsvar. Å være innfelt i ulike rom. Kulturelle forskjeller
Tredje uken vil utvikling av seg selv som veileder vektlegges
Hver teoriuke vil inneholde en kafe-dialog (Sokratiske dialoger)
Det vil gis obligatorisk etterveiledning, 20 timer - i gruppe hver 14 dag, 2 timer hver gang,
Studentene må selv gi veiledning, individuelt eller i gruppe

Forkunnskapskrav

10 studiepoeng høyere grads studier (masternivå) innen profesjonsveiledning

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/114 dagerA - F
Et refleksjonsnotat over egen veiledningsrolle med nærmere oppgitt tematikk. 2500 ord (+/- 10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Delta i veiledning på veiledningsgruppa (80% deltakselse)
Å være veileder i en pågående veiledningsgruppe, eller gi individuell veiledning som har et omfang av minst 20 timer.
Delta i en veiledning på veilednings-gruppe, 80 % deltagelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Grethe Heidi Bjerga

Arbeidsformer

Emne inneholder forelesninger, dialoger, gruppearbeid og veiledning på veiledning. Utøvelse av egen veiledning er en sentral del av emne og relasjoners betydning samt overføringer og motoverføringer vil stå sentralt. Å utvikle veilederkompetanse er essensielt.
Det forutsettes at studentene selv er veileder for kollegaer eller studenter. Studentene vil motta veiledning på veiledning (etterveiledning) hver 14 dag som en del av studiet i til sammen 20 timer.

Åpent for

Kandidater med 10 studiepoeng innen veiledning.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.07.2020