MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid, og representerer studentens fordypning i studiet. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten føre videre den kompetanse som de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene av studiet. Studenten vil utvikle sine evner til å planlegge, gjennomføre og formidle et forskningsarbeid på en logisk og sammenhengende måte.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • har innsikt i sin egen masteroppgaves tematikk gjennom arbeid med relevant litteratur på området
 • har inngående kunnskap om vitenskapelig tenkesett og forskningsetikk
 • har kunnskap om hvilken betydning ulike stadier i forskningsprosessen har for forskningsresultatene som utvikles

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan utforske en avgrenset tematikk på en reflektert og forskningsmessig relevant måte
 • kan formidle forskningsarbeid på en på en logisk, sammenhengende måte.
 • kan anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid
 • kan drøfte faglige problemstillinger i lys av relevante teorier og modeller innenfor helsefagets tradisjoner
 • kan reflektere over forskningsetiske implikasjoner i eget forskningsarbeid
 • behersker referanse- og kildebruk

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan delta i og gjennomføre forskningsprosjekter
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Innhold

Emnet består av oppgaveseminarer med fokus på forskningsetikk og forskningsmetode og en skriftlig oppgave tilsvarende 30 studiepoeng.Det skal utarbeides egen prosjektplan for masteroppgaven. Studentene velger tema for oppgaven og tildeles veileder i løpet av 2. semester. Prosjektplan leveres etter nærmere angitt frist og skal være godkjent før arbeidet med masteroppgaven kan starte.
Masteroppgaven skal gjøre rede for sentrale begreper og teori, relevant forskning knyttet til valgt tematikk, samt vurdering av metode.Metodisk tilnærming kan være kvalitative og/eller kvantitativ. Studenten kan også gjøre en systematisk oppsummering av tidligere forskning (litteratur-review).
For å gi mulighet for fordypning og empirisk og/eller teoretisk tilnærming blir arbeidet med oppgaven lagt over totalt tre semestre, med 20 studiepoeng fordelt mellom andre og tredje semester, mens fjerde semester i sin helhet er avsatt til arbeid med oppgaven og avslutning av denne.

Forkunnskapskrav

 Alle øvrige deler av studiet må være bestått før innlevering av masteroppgaven.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masteroppgave1/1 A - F
Den skriftlige oppgaven utgjør 30 studiepoeng. Det er utarbeidet en egen veileder for utarbeiding av masteroppgaven. Oppgaven skal være basert på en litteraturstudie og utformes som en monografi. Omfanget av masteroppgaven skal være på ca. 17.500 ord. (+ - 10%).
Innen 3 uker etter at masteroppgaven er innlevert til bedømming skal kandidaten gi en muntlig presentasjon (30 min) av arbeidet sitt. Kandidater som har fått innvilget utsatt frist eller tilrettelegging i form av ekstra tid, skal gi muntlig presentasjon innen tre uker etter oppstart av påfølgende høstsemester.
Karakter i emnet settes på bakgrunn av masteroppgave. For å få karakter i emnet må masteroppgaven være levert og seminarpresentasjon være gjennomført.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 75% tilstedeværelse på oppgaveseminarer, Prosjektplan til masteroppgaven
1. Minimum 75% tilstedeværelse på oppgaveseminarer
2. Prosjektplan for masteroppgaven
Ad punkt 1: Ved ikke innfridd nærværsplikt vil fakultetet tilby et ekstraordinært seminar på tvers av masterprogrammene.
Ikke godkjente obligatoriske undervisningsaktiviteter fratar studentens adgang til å levere masteroppgaven til vurdering i emnet MHVMASU

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kristin Hjorthaug Urstad
Faglærer
Heidi Janne Dombestein , Anne Norheim
Studieprogramleder
Margareth Kristoffersen

Arbeidsformer

Arbeidet med masteroppgaven foregår under veiledning. Antall timer veiledning er normert til 10 timer. Det arrangeres oppgaveseminarer, der studentene legger fram og får tilbakemelding på sitt arbeid. I oppgaveseminarene legges det også inn undervisning med fokus på metodologiske og etiske problemstillinger.

Åpent for

Helsevitenskap - Masterstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020