MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten har:
 • inngående kunnskap om intensivsykepleiers rolle, funksjon og ansvar
 • inngående kunnskap om opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasient, pårørende og personale ved akutt og/eller kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død
 • inngående kunnskap om intensivmedisinske tilstander og behandlingsformer hos akutt og eller kritisk syke pasienter
 • inngående kunnskap i farmakologi, anestesiologi og kirurgi
 • inngående kunnskap om medisinsk teknisk utstyr anvendt i intensivavdelinger
 • inngående kunnskap om væske, elektrolytt og syre - base forstyrrelser
 • inngående kunnskap om hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • anvende intensivsykepleiefaglig og etisk kunnskap for å sikre pasienters og pårørendes interesser i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • bidra til å forebygge komplikasjoner og opprettholde og gjenopprette vitale funksjoner der disse er truet
 • utøve situasjonsbetinget omsorg til pasienter og pårørende i et høyteknologisk miljø
 • gjennomføre intensivsykepleie innen forventet kompetanseområde
 • anvende kunnskap i intensivmedisin, anestesiologi og kirurgi ved undersøkelser og behandling
 • anvende, kontrollere og vedlikeholde aktuelt medisinsk teknisk utstyr på en sikker og forsvarlig måte
 • administrere og overvåke avansert medisinsk behandling
 • overholde krav til hygieniske prinsipper
 • observere, dokumentere og rapportere intensivsykepleie

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 • reflektere over etiske dilemmaer i utøvelse av intensivsykepleie
 • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • forholde seg kritisk til, analysere og anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • arbeide selvstendig med klinisk og teoretisk problemløsning i samsvar med forventet kompetansenivå
 • bidra med egen fagkompetanse i det tverrfaglige team
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser gjennom kunnskapsbasert praksis

Innhold

 • intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområde
 • faglige og etiske utfordringer knyttet til alvorlig sykdom og behandling
 • ulike pasientgrupper og pårørende i intensivsykepleie
 • pasienter med svikt i ulike organsystemer
 • pasienter som er avhengig av medisinsk-teknisk utstyr
 • pasienter som har gjennomgått kirurgisk behandling og/eller anestesi
 • fysisk omsorg, personlig stell og godt håndlag
 • smerte- og sedasjonsbehandling til intensivpasienter
 • undervisning og veiledning av intensivpasienter, pårørende, medarbeidere og studenter
 • bruk av respirasjons- og sirkulasjonsstøttende utstyr
 • hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer
 • hjerte - lunge redning

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier I1/115 ukerBestått - Ikke beståttAlle.
For å bestå kliniske studier I må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt i veiledet kliniske studier, samt ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av kliniske studier skjer i henhold til rammeplanens forskrifter.
I tillegg skal studenten ha godkjent to arbeidskrav tilknyttet kliniske studier: En individuell skriftlig oppgave i 1. semester og en gruppeoppgave i 2. semester. Skriftlige oppgaver skal synliggjøre selvvalgt litteratur.

Fagperson(er)

Faglærer
Dagrunn Nåden Dyrstad , Kari Mette Ellingsen
Emneansvarlig
Line Johanne Øvrebø
Studieprogramleder
Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet kliniske studier, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, selvstudium og skriftlige arbeidskrav.

Praksis

Emnet har veiledede kliniske studier i 1. og 2. semester.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse I (MIS110_1) 15
Medisinske og naturvitenskapelige emner II Intensivsykepleie (MIS101_1) 5

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020