MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal bidra til at studenten utvikler bredde- og dybdeforståelse for å kunne møte og utøve intensivsykepleie til et vidt spekter av akutt og/eller kritisk syke pasienter. Studenten skal ved å integrere medisinsk og naturvitenskaplig kunnskap med kunnskap i intensivsykepleie kunne anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet skal bidra til at studenten etablerer en handlingsberedskap til å fungere selvstendig og opptre som funksjonsdyktig intensivsykepleier, gjennom å observere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til pasienten, forebygge komplikasjoner eller gjenopprette vitale funksjoner.
Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100), Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS111) og samt Intensivsykepleie kliniske studier I, II og III (MIS112, MIS122 og MIS123).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har:
 • avansert kunnskap innen intensivsykepleiers funksjons- og ansvarsområde
 • avansert kunnskap innen intensivsykepleie for å kunne møte akutt og/eller kritisk syke pasienter
 • avansert kunnskap om intensivsykepleie og medisinsk behandling til pasientmålgruppen
 • avansert kunnskap om intensivsykepleie for å forebygge komplikasjoner, redusere stress, lindre lidelse, smerte og ubehag
 • inngående kunnskap om organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer som påvirker intensivsykepleie og spesialisthelsetjenesten
 • inngående kunnskap om beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos kritisk syke og døende pasienter
 • inngående kunnskap om samhandling i team for å fremme pasientsikkerhet
 • kunnskap om sentrale risikofaktorer i helsetjenesten

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • analysere og anvende relevant kunnskap som ivaretar intensivpasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter.
 • identifisere og analysere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling
 • anvende kunnskap om observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak for å kunne utøve helhetlig intensivsykepleie
 • gjøre rede for prioriteringer og handlingsalternativer i akutte situasjoner
 • analysere behov for medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring og evaluere disse
 • kvalitetssikre og anvende medisinsk teknisk utstyr i kliniske pasientsituasjoner på en forsvarlig måte
 • analysere risikofaktorer og forebygge uheldige hendelser i intensiv- og overvåkningsavdelinger
 • anvende kunnskap om samhandling og ledelse i intensivavdelinger

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 • argumentere og handle ut fra intensivsykepleiers verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og gjeldende lovverk
 • bidra til å redusere intensivpasientens stress og lidelse
 • anvende forskningsmetodisk kunnskap for å løse problemer og oppgaver
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser gjennom å jobbe kunnskapsbasert

Innhold

 • fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved å være akutt og/eller kritisk syk
 • stress, krise og mestring ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende, kollegaer, avdelinger og andre etater
 • politiske prioriteringer, økonomiske og juridiske rammer for spesialisthelsetjenesten
 • pasientsikkerhet
 • helserett
 • faglige og etiske utfordringer knyttet til alvorlig sykdom og behandling
 • Intensivsykepleie til ulike pasientgrupper og pårørende
 • pasienter med svikt i ulike organsystemer
 • pasienter som er avhengig av medisinsk-teknisk utstyr
 • pasienter som har gjennomgått kirurgisk behandling og/eller anestesi
 • flerkulturell kompetanse
 • ernæring av intensivpasienter
 • søvn, hvile og rehabilitering
 • intensivdelir
 • organdonasjon
 • intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområde
 • katastrofeberedskap

Forkunnskapskrav

MIS111 Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MIS112 Intensivsykepleie - kliniske studier I, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/14 dagerA - FAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% nærværsplikt i teoretisk undervisning, 75% nærværsplikt i form av alternative løsninger
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Studieprogramleder
Ida Helene Mykkeltveit
Faglærer
Dagrunn Nåden Dyrstad , Otto Margon Aareskjold
Emneansvarlig
Evy Margrethe Gundersen

Arbeidsformer

Selvstudier, forelesninger, skriftlige arbeider, seminarer, problembasert læring i basisgrupper, simulering.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse II (MIS120_1) 5
Medisinske og naturvitenskapelige emner II Intensivsykepleie (MIS101_1) 5

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020