MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal legge grunnlaget for studentens forståelse av intensivsykepleiers funksjons- og ansvars-område gjennom å anvende vitenskapelig tenkemåte, integrere kunnskap fra ulike emner og anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet skal reflektere kunnskapsbasert praksis basert på systematisk innhentet forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.
Emnet bygger på erfaringer gjort i kliniske studier I (MIS112). Det forventes nå at studenten viser faglig progresjon, og er i stand til å arbeide på et mer avansert nivå. Emnet skal gi studenten mulighet til å praktisere og videreutvikle sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter og pårørende under kyndig veiledning og i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell.
Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100), Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS111), Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk naturvitenskaplig grunnlag samt Intensivsykepleie kliniske studier I og III (MIS112 og MIS123).
Emnene MIS122 og MIS123 utgjør til sammen andre halvdel av de kliniske studiene i utdanningen og har flere felles læringsutbytter.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har:
 • avansert kunnskap innen intensivsykepleie for å kunne møte akutt og/eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase
 • inngående kunnskap i observasjon, overvåking og behandling til å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • avansert kunnskap om intensivsykepleie for å forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag, behandle og rehabilitere
 • avansert kunnskap om sykepleie og medisinsk behandling til pasientmålgruppen
 • inngående kunnskap om teamarbeid og organisatoriske rammer som påvirker utøvelse av intensivsykepleie

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • observere, vurdere og identifisere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og deres pårørende
 • observere, vurdere, planlegge og evaluere tiltak til intensivpasienten og utøve helhetlig intensivsykepleie
 • bedømme akutte pasientsituasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • planlegge og administrere eget arbeid
 • administrere, overvåke, vurdere og evaluere medisinsk behandling forordnet av ansvarlig lege
 • kvalitetssikre og anvende medisinsk teknisk utstyr i kliniske pasientsituasjoner på en forsvarlig måte
 • anvende oppdatert kunnskap om ulike behandlingsformer
 • administrere og evaluere medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring
 • beherske infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer
 • beherske avansert hjerte - lungeredning
 • utøve intensivsykepleie med et reflektert forhold til teknologiens muligheter og begrensninger

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 • argumentere og handle ut fra intensivsykepleiers funksjons- og ansvarsområde, verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og gjeldende lovverk
 • beherske intensivsykepleie slik at pasientens stress, lidelse, smerter og ubehag reduseres
 • utøve intensivsykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser ved det å være akutt og/ eller kritisk syk og gjennomgå medisinsk behandling
 • analysere, vise sammenhenger og integrere medisinske og naturvitenskapelige fag som grunnlag for faglig forsvarlig intensivsykepleie
 • reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig
 • forholde seg kritisk til, analysere og anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser
 • delta aktivt i teamarbeid

Innhold

 • intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområde
 • fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved å være akutt og/eller kritisk syk
 • stress, krise og mestring ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • pasientgrupper med svikt i ulike organsystemer
 • fysisk omsorg, personlig stell og godt håndlag
 • kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende, kollegaer, avdelinger og andre etater
 • undervisning og veiledning av intensivpasienter, pårørende, medarbeidere og studenter
 • faglige og etiske utfordringer knyttet til alvorlig sykdom og behandling
 • ernæring
 • smerte- og sedasjonsbehandling til intensivpasienter
 • søvn, hvile og rehabilitering
 • bruk av respirasjons- og sirkulasjonsstøttende utstyr
 • invasiv monitorering
 • pasientsikkerhet
 • hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer
 • erfarings - og forskningsbasert kunnskapsutvikling

Forkunnskapskrav

MIS111 Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MIS112 Intensivsykepleie - kliniske studier I, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier II1/19 ukerBestått - Ikke beståttAlle.
For å bestå kliniske studier II må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt i veiledet kliniske studier, samt ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av kliniske studier skjer i henhold til rammeplanens forskrifter.
I tillegg skal studenten ha en godkjent individuell skriftlig oppgave. Oppgaven skal synliggjøre selvvalgt litteratur.

Fagperson(er)

Faglærer
Dagrunn Nåden Dyrstad
Emneansvarlig
Otto Margon Aareskjold , Evy Margrethe Gundersen
Studieprogramleder
Evy Margrethe Gundersen

Arbeidsformer

Veiledet kliniske studier, aktiv deltakelse i refleksjonsgrupper, ferdighetstrening, selvstudium og skriftlig arbeidskrav.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse II (MIS120_1) 10
Medisinske og naturvitenskapelige emner II Intensivsykepleie (MIS101_1) 5

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Litteratur

Pensum utgjør ca. 900 sider hvorav 200 sider er selvvalgt. Det tas forbehold om suppleringer i litteratur/ pensum. Eventuelle suppleringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
 • Adams, J.A., Anderson, R. A., Docherty, S. L. & Steihauser, K. E. (2014). Nursing strategies to support family member of ICU patients at high risk of dying. Heart & Lung. 43: 406-415
 • Benner, P., Hooper- Kyriakidis, P. og Stannard, D. (2011). Clinical wisdom and intervention in critical care. Springer Publications
 • Chapt. 1: Thinking - in -action and reasoning - in - transition, 1 - 22
 • Chapt. 2: Clinical grasp and clinical inquire: problem identification and clinical problem solving, 23 - 62
 • Chapt. 3: Clinical forethought: Anticipating and preventing potential problems, 63 - 88
 • Chapt. 4: Diagnosing and managing life - sustaining physiologic functions unstable in patients, 89-188
 • Chapt. 5: The skilled know - how of managing a crisis, 189 - 242
 • Chapt. 6: Providing comfort measures for the critically ill, 243 - 292
 • Chapt. 7: Caring for patients & families, 293 - 332
 • Chapt. 8: Preventing hazards in a technological environment, 333 - 362
 • Chapt. 9: Facing death: End - of - life care and decision making, 363 - 404
 • Chapt. 10: Communicating multiple clinical, ethical and practical perspectives, 405 - 438
 • Chapt. 11: Monitoring quality and managing breakdown, 439 - 488
 • Chapt. 12: The skilled know - how of clinical leadership and the coaching and mentoring of others, 489 - 548
 • Clukey, L., Weyant, R. A., Roberts, M. og Henderson, A. (2014). Discovery of unexpected pain in intubated and sedated patients. American Journal of Critical Care, 23:216-220
 • Dale, C. M. ; Angus, J. E. ; Sinuff, T. ; Rose, L. (2016). Ethnographic investigation of oral care in the intensive care unit. American Journal of Critical Care. 25; 3 : 249-256 DOI: 10.4037/ajcc2016795
 • Fors, A., Dudas, K. & Ekman, I. (2014). Life is lived forwards and understood backwards - Experiences of being affected by acute coronary syndrome: A narrative analysis. International Journal of Nursing Studies. 51: 430 - 437 Gulbrandsen, T. &
 • Stubberud, D.G. (2015). Intensivsykepleie. (3.utgave) Oslo: Cappelen Damm Akademisk
 • Kap. 13 Gulbrandsen, T.; Livets sluttfase, 311 - 328
 • Kap. 28 Sykepleie til pasienter i akuttmottak, 701 - 716
 • Halvorsen, K., Førde, R. & Nortvedt, P. (2009). The principle of justice in patient priorities in the intensive care unit: the role of significant others. Journal of Medical Ethics, 35, 483-487.
 • Haugdahl, H.S. et al (2015). Underestimation of patient breathlessness by nurses and physicians during a spontaneous breathing trial. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 192;12: 1440-1448.
 • Jones, J. ; Winch, S. ; Strube, P. ; Mitchell, M. ; Henderson, A. (2016). Delivering compassionate care in intensive care units: nurses' perceptions of enablers and barriers Journal of Advanced Nursing. 72; 12:3137-3146. DOI: 10.1111/jan.13064
 • Kisorio, L.C. og Langley, G.C. (2016). End-of-life care in intensive care unit: Family experiences. Intensive and Critical Care Nursing, 35: 57-65
 • Knutsson, S. og Bergbom, I. (2016). Children's thoughts and feelings related to visiting critically ill relatives in an adult ICU: A qualitative study. Intensive and Critical Care Nursing, 32, 33-41
 • Meijers, K. E. & Gustafsson, B. (2008). Patient`s self-determination in intensive care - From an action- and confirmation theoretical perspective. The intensive care nurse view. Intensive and Critical Care Nursing, 24: 222 - 232
 • Moen, E.K. & Nåden, D. (2015). Intensive care patients' perceptions of how their dignity is maintained: A phenomenological study. Intensive and Critical Care Nursing, 31, 285-293
 • Naik, VN & Brien, SE. (2013). Simulation: A means to address and improve patient safety (review article). Canadian Journal of Anesthesia, 60: 192-200
 • Thomassen, Ø, Storesund, A, Søfteland, E & Brattebø, G. (2014). The effects of safety checklists in medicine: A systematic review. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 58: 5-18
 • Tingsvik, C., Hammarskjöld, F., Mårtensson, J., Henricson, M. (2018). Patients’ lived experience of intensive care when being on mechanical ventilation during the weaning process: A hermeneutic phenomenological study. Intensive & Critical Care Nursing, 47; 46-53
 • Tingsvik, C., Hammarskjöld, F., Mårtensson, J., Henricson, M. (2018). Patients’ lived experience of intensive care when being on mechanical ventilation during the weaning process: A hermeneutic phenomenological study. Intensive & Critical Care Nursing, 47; 46-53Anbefalt ressurs litteratur:
Aase, K.(2018) (red.) Pasientsikkerhet - teori og praksis. (3. utg.) Universitetsforlaget.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.01.2020