MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi studenten anledning til demonstrere og utøve forståelse av intensivsykepleiers funksjons- og ansvarsområde gjennom å anvende vitenskapelig tenkemåte, integrere kunnskap fra ulike emner og anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet skal reflektere kunnskapsbasert praksis basert på systematisk innhentet forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.
Emnet bygger på erfaringer gjort i kliniske studier I (MIS112) og kliniske studier II (MIS122). Det forventes nå at studenten viser ytterligere faglig progresjon, og blir i stand til å arbeide selvstendig. Emnet skal gi studenten mulighet til å praktisere og videreutvikle sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter og pårørende i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell.
Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til Medisinske og naturvitenskapelige emner I (MSN100), Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100), Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS111), Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk naturvitenskapelig grunnlag samt Intensivsykepleie kliniske studier I og II (MIS112 og MIS122).
Emnene MIS122 og MIS123 utgjør til sammen andre halvdel av de kliniske studier i utdanningen, og har noen felles læringsutbytter.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har:
 • avansert kunnskap innen intensivsykepleie for å kunne møte akutt og/eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase
 • inngående kunnskap i observasjon, overvåking og behandling til å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • avansert kunnskap om intensivsykepleie for å forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag, behandle og rehabilitere
 • avansert kunnskap om sykepleie og medisinsk behandling til pasientmålgruppen
 • inngående kunnskap om intensivsykepleiers arbeidsoppgaver, rolle, funksjon og ansvar
 • Inngående kunnskap om funksjon, vedlikehold og kontroll av medisinsk teknisk utstyr
 • inngående kunnskap om teamarbeid og organisatoriske rammer som påvirker utøvelse av intensivsykepleie

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • beherske intensivsykepleie selvstendig og anvende oppdatert kunnskap i møte med ulike pasientsituasjoner
 • utøve intensivsykepleie til intensivpasienter, behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerte og ubehag og fremme rehabilitering
 • bedømme akutte pasientsituasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • observere, vurdere og identifisere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og deres pårørende
 • administrere, overvåke, vurdere og evaluere medisinsk behandling forordnet av ansvarlig lege
 • administrere og evaluere medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring
 • beherske relevant medisinsk teknisk utstyr og bruke dette på en sikker og forsvarlig måte
 • anvende oppdatert kunnskap om ulike behandlingsformer
 • beherske infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer
 • beherske avansert hjerte - lungeredning

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 • bidra til å redusere pasientens stress, lindre lidelse, smerter og ubehag
 • gi situasjonstilpasset undervisning og veiledning til pasient, pårørende, studenter og medarbeidere.
 • argumentere og handle ut fra intensivsykepleiers ansvar og funksjon, verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og lover som ivaretar pasientens rettigheter og helsepersonells plikter
 • analysere, vise sammenhenger og integrere medisinske og naturvitenskapelige fag som grunnlag for faglig forsvarlig intensivsykepleie
 • anvende faglig kunnskap kritisk og ha en analytisk tilnærming til egen praksis
 • forholde seg kritisk til, analysere og anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser
 • være en aktiv deltaker i samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og -nivå

Innhold

 • intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområde
 • fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved å være akutt og/eller kritisk syk
 • stress, krise og mestring ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende, kollegaer, avdelinger og andre etater
 • undervisning og veiledning av intensivpasienter, pårørende, medarbeidere og studenter
 • faglige og etiske utfordringer knyttet til alvorlig sykdom og behandling
 • pasientgrupper med svikt i ulike organsystemer
 • politiske prioriteringer, økonomiske og juridiske rammer for spesialisthelsetjenesten

Forkunnskapskrav

MIS111 Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MIS112 Intensivsykepleie - kliniske studier I, MIS121 Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MIS122 Intensivsykepleie - kliniske studier II, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier III1/16 ukerBestått - Ikke bestått
For å bestå kliniske studier III må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt i veiledet kliniske studier, samt ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av kliniske studier skjer i henhold til rammeplanens forskrifter.
Studentene skal gjennomføre en gruppeaktivitet.

Fagperson(er)

Faglærer
Dagrunn Nåden Dyrstad
Studieprogramleder
Evy Margrethe Gundersen
Emneansvarlig
Evy Margrethe Gundersen

Arbeidsformer

Selvstudier og veiledet kliniske studier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse II (MIS120_1) 5

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Litteratur

Pensum utgjør ca. 300 sider. Det tas forbehold om enkelte suppleringer i litteratur/ pensum. Eventuelle suppleringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
Clukey, L., Weyant, R. A., Roberts, M. og Henderson, A. (2014). Discovery of unexpected pain in intubated and sedated patients. American Journal of Critical Care, 23:216-220
Dreyer Fredriksen, S.-T.; Halvorsen, K. (2017). Fenomener i intensivsykepleie. Cappelen Damm akademisk.
 • Kap. 6 Karlsson, J.; Lindahl, B. Förflytningar och överföringar mellan rum och olika vårdande institutioner i samband med med intensivvård: 116-131
 • Kap. 10 Hov, R. Intensivsykepleie til pasienter i ingenmannsland: 191-211
 • Kap. 11 Lind, R. Pårørendes erfaringer med ansvar i beslutningsprosesser om begrensning eller avslutning av livsforlengende behandling i intensivavdelinger: 212-225

Evans, J., Sigma, L.S. & Reyers, E. (2014). Patient room considerations in the intensive care unit. Caregiver, patient, family. Critical Care Nursing Quarterly, 37; 1, 83-92
Jakimowicz, S. og Perry, L. (2015). A concept analysis of patient-centred nursing in the intensive care unit. Journal of Advanced Nursing, 71(7): 1499-1517 Johannessen, G., Eikeland, A., Stubberud, D. - G. & Fagerstöm, L. (2011). A descriptive study of patient satisfaction and the structural factors of Norwegian intensive care nursing. Intensive and Critical Care Nursing, 27, 281-289
Minton, C. ; Batten, L. ; Huntington, A. (2018). The impact of a prolonged stay in the ICU on patients' fundamental care needs. Journal of Clinical Nursing. 27;11-12:2300-2310. DOI: 10.1111/jocn.14184
Moi, A.Ll; Storli, S.L.; Gjengedal, E.; Holme, A.N.; Lind, R; Eskerud, R.; Fenstad, A.M; Kvåle, R.; Halvorsen, K. (2018). The provision of nurse-led follow-up at Norwegian intensive care units. Journal of Clinical Nursing. 27:2877-2886
Monks, J. & Flynn, M. (2014). Care, compassion and competence in critical care: A qualitative exploration of nurses' experience of family witnessed resuscitation. Intensive and Critical Care Nursing, 30(6): 353-359 Olausson, S., Lindahl, B. & Ekebergh, M. (2013). A phenomenological study of experiences of being cared for in a critical care setting: The meanings of the patient room as a place of care. Intensive and critical Care Nursing, 29, 234 - 243
Stalpers, D. ; Van Der Linden, D. ; Kaljouw, M. J. ; Schuurmans, M. J. (2017). Nurseperceived quality of care in intensive care units and associations with work environment characteristics: a multicentre survey study. Journal of Advanced Nursing.73;6:1482-1490. DOI: 10.1111/jan.13242
Tunlind, A., Granström, J. og Engström, Å. (2015). Nursing care in a high-technological environment: experiences of critical care nurses. Intensive and Critical Care Nursing, 31: 116-123. Wassenaar, A., Schrouten, J. & Schoonhoven, L. (2014). Factors promoting intensive care patients' perception of feeling safe: A systematic review. International Journal of Nursing Studies 51; 2¸261-273
Anbefalt ressurs litteratur:


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.01.2020