MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi studenten anledning til å demonstrere og utøve forståelse av intensivsykepleiers funksjons- og ansvarsområde gjennom å anvende vitenskapelig tenkemåte, integrere kunnskap fra ulike emner og anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med den enkelte pasientsituasjon i et høyteknologisk miljø. Emnet skal reflektere kunnskapsbasert praksis basert på systematisk innhentet forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.
Emnet bygger på erfaringer gjort i kliniske studier I (MIS112) og kliniske studier II (MIS122). Det forventes nå at studenten viser ytterligere faglig progresjon, og blir i stand til å arbeide selvstendig. Emnet skal gi studenten mulighet til å praktisere og videreutvikle sine yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i direkte samhandling med pasienter og pårørende i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell.
Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie er en integrert utdanning, og emnet må ses i relasjon til Medisinske og naturvitenskapelige emner I (MSN100), Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100), Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS111), Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk naturvitenskapelig grunnlag samt Intensivsykepleie kliniske studier I og II (MIS112 og MIS122).
Emnene MIS122 og MIS123 utgjør til sammen andre halvdel av de kliniske studier i utdanningen, og har noen felles læringsutbytter.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har:
 • avansert kunnskap innen intensivsykepleie for å kunne møte akutt og/eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase
 • inngående kunnskap i observasjon, overvåking og behandling til å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • avansert kunnskap om intensivsykepleie for å forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag, behandle og rehabilitere
 • avansert kunnskap om sykepleie og medisinsk behandling til pasientmålgruppen
 • inngående kunnskap om intensivsykepleiers arbeidsoppgaver, rolle, funksjon og ansvar
 • Inngående kunnskap om funksjon, vedlikehold og kontroll av medisinsk teknisk utstyr
 • inngående kunnskap om teamarbeid og organisatoriske rammer som påvirker utøvelse av intensivsykepleie

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • beherske intensivsykepleie selvstendig og anvende oppdatert kunnskap i møte med ulike pasientsituasjoner
 • utøve intensivsykepleie til intensivpasienter, behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerte og ubehag og fremme rehabilitering
 • bedømme akutte pasientsituasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at pasientens livsviktige funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • observere, vurdere og identifisere pasientens generelle og spesielle behov, ressurser og problemer gjennom kommunikasjon og samhandling med pasienten og deres pårørende
 • administrere, overvåke, vurdere og evaluere medisinsk behandling forordnet av ansvarlig lege
 • administrere og evaluere medikamentell og ikke-medikamentell smertelindring
 • beherske relevant medisinsk teknisk utstyr og bruke dette på en sikker og forsvarlig måte
 • anvende oppdatert kunnskap om ulike behandlingsformer
 • beherske infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer
 • beherske avansert hjerte - lungeredning

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 • bidra til å redusere pasientens stress, lindre lidelse, smerter og ubehag
 • gi situasjonstilpasset undervisning og veiledning til pasient, pårørende, studenter og medarbeidere.
 • argumentere og handle ut fra intensivsykepleiers ansvar og funksjon, verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og lover som ivaretar pasientens rettigheter og helsepersonells plikter
 • analysere, vise sammenhenger og integrere medisinske og naturvitenskapelige fag som grunnlag for faglig forsvarlig intensivsykepleie
 • anvende faglig kunnskap kritisk og ha en analytisk tilnærming til egen praksis
 • forholde seg kritisk til, analysere og anvende ulike informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser
 • være en aktiv deltaker i samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og -nivå

Innhold

 • intensivsykepleierens funksjons- og ansvarsområde
 • fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og eksistensielle aspekter ved å være akutt og/eller kritisk syk
 • stress, krise og mestring ved akutt og/eller kritisk sykdom og død
 • kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende, kollegaer, avdelinger og andre etater
 • undervisning og veiledning av intensivpasienter, pårørende, medarbeidere og studenter
 • faglige og etiske utfordringer knyttet til alvorlig sykdom og behandling
 • pasientgrupper med svikt i ulike organsystemer
 • politiske prioriteringer, økonomiske og juridiske rammer for spesialisthelsetjenesten

Forkunnskapskrav

MIS111 Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MIS112 Intensivsykepleie - kliniske studier I, MIS121 Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MIS122 Intensivsykepleie - kliniske studier II, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier III1/15 ukerBestått - Ikke bestått
For å bestå kliniske studier III må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt i veiledet kliniske studier, samt ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av kliniske studier skjer i henhold til rammeplanens forskrifter.
Studentene skal gjennomføre en gruppeaktivitet.

Fagperson(er)

Faglærer
Kari Mette Ellingsen , Line Johanne Øvrebø
Emneansvarlig
Dagrunn Nåden Dyrstad
Studieprogramleder
Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Selvstudier og veiledet kliniske studier.

Praksis

Emnet har veiledede kliniske studier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse II (MIS120_1) 5

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020