MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som representerer studentens spesialisering i sykepleie. Problemstillingen må bygge på et medisinsk- og helsevitenskapelig tenkningsgrunnlag og drøftes i forhold til relevant litteratur. Forskningsdesign skal vise vitenskapelig metode for innsamling og analyse av aktuelle data innen forskningsetiske rammer.
Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag videreutvikle kompetansen som er tilegnet gjennom de øvrige delene i studiet. Etter fullført masterstudium skal studenten være kvalifisert for opptak til PhD-studier.
Det er utarbeidet en egen veileder for utarbeiding av masteroppgave i spesialsykepleie (30 sp).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har
 • forståelse for aktuelle faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i helsevesenet
 • avansert kunnskap om temaområdet som er valgt i forhold til spesialsykepleie
 • inngående kunnskap i forskningsmetode og forskningsetikk

Ferdigheter
Kandidaten kan
 • begrunne valg av forskbar problemstilling relatert til teori og klinisk praksis
 • gjennomføre et systematisk litteratursøk
 • drøfte en forskbar problemstilling i forhold til relevant litteratur
 • vurdere og ta forskningsetiske hensyn i tråd med gjeldende retningslinjer
 • bruke relevante metoder for forskning- / utviklingsarbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse
Kandidaten kan
 • analysere og anvende metodiske og forskningsetiske problemstillinger
 • analysere, kritisk vurdere, og anvende tidligere forskning i teoretiske og kliniske problemstillinger
 • planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer
 • kommunisere analytisk tenkning og tolking av vitenskapelige funn som har betydning for fagområdet
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområdet

Innhold

Emnet består av oppgaveseminarer med fokus på tema, forskningsetikk og forskningsmetode, og en skriftlig oppgave tilsvarende 30 studiepoeng.
Det skal utarbeides egen prosjektplan for masteroppgaven, som må være godkjent før arbeidet med masteroppgaven starter.
Som metodisk tilnærming kan enten kvalitativ eller kvantitativ metode velges. Det gis også mulighet for å utarbeide en systematisk litteraturoversikt og fagprosedyre.

Forkunnskapskrav

MIS101 Medisinske og naturvitenskapelige emner II Intensivsykepleie, MIS110 Intensivsykepleie - fag og yrkesutøvelse I, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave med muntlig eksamen1/1 A - F
Eksamen består av en skriftlig og muntlig del. Begge deler må bestås for å få endelig karakter i emnet.
Oppgaven kan utformes som en monografi, vitenskapelig artikkel med kappe, eller kunnskapsbasert fagprosedyre med kappe.
En monografi skal være på 17500 ord (+/- 10%).
Den vitenskapelige artikkelen følger retningslinjene for valgt tidsskrift. Den skal være klar for publisering i relevant tidsskrift. Kappen skal være på 7000-10 000 ord.
Den kunnskapsbaserte fagprosedyren følger retningslinjene i AGREE II (Appraisal of guidelines for research & evaluation II). Den skal være klar for fagfellevurdering. Kappen skal være på 7000-10000 ord.
Studentene kan skrive oppgaven individuelt eller i grupper på to. Oppgaven må være vurdert til bestått karakter før studenten kan fremstille seg til individuell muntlig eksamen. Den foreløpige karakteren som er gitt på skriftlig masteroppgave kunngjøres senest 24 timer før tidspunktet for muntlig. Muntlig karakter kan justere masteroppgaven inntil en karakter opp eller ned.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektplan for masteroppgave, Fremlegg av prosjekt og opposisjon i oppgaveseminar, min. 75% oppmøte
Ved ikke innfridd nærværsplikt vil fakultetet tilby et ekstraordinært seminar på tvers av masterprogrammene i spesialsykepleie, helsevitenskap, helsesykepleie og rus- og psykisk helsearbeid.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Britt Sætre Hansen

Arbeidsformer

Litteraturstudier, oppgaveseminar, seminarer, veiledning.

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie.

Emneevaluering

Emnet studentevalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for dette.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte suppleringer i litteratur/pensum. Eventuelle suppleringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
Centre for Reviews and Dissemination. Systematic Reviews. CRD's guidance for undertaking reviews in health care. https://www.york.ac.uk/media/crd/Systematic_Reviews.pdf
Og https://www.york.ac.uk/crd/

Everett LE og Furuseth I (2012). Masteroppgaven. Hvordan begynne- og fullføre. Oslo: Universitetsforlaget.

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Forskningsetiske komiteer, 2006. (39s.) http://etikkom.no. Retningslinjene ble sist oppdatert i 2016.

Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning, 30.06.2006 (2s). http://etikkom.no
Forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning, 08.06.2007 (3s). http://etikkom.no

World Medical Association. (2019). WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for
Medical Research Involving Human Subjects Retrieved from
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/


Higgins, J.P.T., Greenhalg, S. (2008). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. UK: Wiley-Blackwell. https://dhosth.files.wordpress.com/2011/12/cochrane-handbook-for-systematic-reviews-of-interventions.pdf.

Lov om Medisinsk og helsefaglig forskning, 20.0608 (18s). http://etikkom.no

Masteroppgaven: En veileder for utarbeiding (2019), revideres hvert år. Master i sykepleie- spesialisering i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie 30 sp. Universitetet i Stavanger.

Lov om behandling av personopplysning, (personopplysningsloven) 2018-06-15-38, Lovdata

Grunnleggende personvernprinsipper, Data tilsynet: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/grunnleggende-personvernprinsipper/

Pallant, J. SPSS (2016). Survival manual- a step by step guide to data analysis using IBM SPSS. UK: Open University Press.

Ruyter KW, Førde R, Solbakk JH. Medisinsk og helsefaglig etikk. 3 utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2014. Kapittel 4,


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.01.2020