MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet omhandler grunnleggende jordmorfag og jordmorhåndverk knyttet til svangerskap, fødsel, barseltid og det nyfødte barnet. Dette inkluderer kvinnekroppens anatomi, fysiologi og psykososiale aspekter, fosterutvikling og den normale nyfødtperioden. Emnet vil fokusere på forberedelse til fødselen og til foreldrerollen sett i et kulturelt og kontekstuelt brukerperspektiv.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
 • har avansert kunnskap om svangerskapets fysiologiske utvikling for mor og barn og den normale fødselen
 • har avansert kunnskap om den fysiologiske fødselsprosessen og forståelse for kvinnens iboende ressurser
 • har kunnskap om tilknytningsfremmende samspill i den nye familien.
 • har avansert kunnskap om gjeldende seleksjonskriterier for grad av overvåking, og har kunnskap om oppfølging av mor og barn under fødsel og i barselperioden
 • har avansert kunnskap om det friske nyfødte barnets reaksjoner og behov, inkludert amming og ernæring
 • har avansert kunnskap om jordmors funksjon, ansvar, yrkesetikk og den lovgivningen som regulerer jordmortjenesten, samt melde- og varselordninger for uønskede hendelser
 • har kunnskap om sentrale teorier og perspektiv innom jordmorsvirksomhetsområde
 • har avansert kunnskap om faktorer som er viktige for å yte foreldreveiledning og barselomsorg med medvirkning fra kvinnen og hennes familie som brukere av tjenesten
 • har inngående kunnskap om helsefremmende og sykdomsforebyggende forebyggende tiltak for de som skal bli foreldre

Ferdigheter
Kandidaten
 • kjenner prinsippene for jordmorfaglige ferdigheter/håndverk
 • anvender kunnskap om ulike former for smertelindring tilpasset kvinnens behov
 • anvender kunnskap om jordmorfaglig svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselomsorg
 • kan analysere ulike problemstillinger knyttet til svangerskap, fødsel og barseltid

Generell kompetanse
Kandidaten
 • har inngående forståelse for hvordan svangerskap, fødsel og barseltid kan bevares som naturlige prosesser med medvirkning fra kvinnen og hennes familie som brukere av tjenesten
 • analyserer jordmorfaglige etiske dilemmaer
 • kan drøfte sammenhenger mellom fysiske, psykososiale og kulturelle aspekter og deres påvirkning på svangerskap, fødsel og barseltid

Innhold

Emnet vil blant annet inneholde følgende spesifikke fagområder:
Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap knyttet til svangerskap, fødsel, barselperiode og den nyfødte.
 • Fremming av fysiologisk fødsel, samt jordmor støtte under fødsel
 • Smertelindring
 • Suturering
 • Jordmorfaglige ferdigheter og håndtverk

Samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap i jordmorfaget
 • Flerkulturell forståelse på familiedannelse og jordmorvirksomhet
 • Yrkesetikk, jordmors ansvar og helse- og sosiallovgivning
 • Svangerskapets psykologi
 • Perspektiver og teorier i relasjon til jordmorfaget

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skoleeksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Muntlig gruppepresentasjon, Deltakelse i studiegruppe og på workshop
 • Deltagelse på gruppepresentasjon. Dersom studenten ikke deltar på gruppepresentasjonen må studenten gjennomføre en et individuelt arbeidskrav.
 • 100 % tilstedeværelse på workshop i suturering og rifter samt fødselsworkshop. Dersom studenten ikke deltar på workshops, må studenten delta på individuell undervisning etter avtale med faglærer.

Fagperson(er)

Faglærer
Torhild Borlaug
Studieprogramleder
Eva Christina Furskog-Risa
Emneansvarlig
Eva Christina Furskog-Risa

Arbeidsformer

Forelesninger, studiegrupper, selvstudie, ferdighetstrening og simulering, workshop.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020