MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet omhandler avansert jordmorfag knyttet til kompliserte svangerskap og fødsler, og kompliserte forløp i barseltida samt syke nyfødte. Dette inkluderer avanserte kunnskaper om endringer fra normalitet til patologi for mor og foster/barn, avansert jordmorfaglig kunnskap om relevante tiltak og jordmors ansvar knyttet til patologiske tilstander og jordmorfaglig kompetanse om komplikasjoner innen reproduktiv helse i et livsløpsperspektiv. Emnet vil ha fokus på brukers medbestemmelsesrett som et viktig element i pasientsikkerhetsarbeidet, for å forebygge og håndtere uønskede hendelser.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
 • har avansert kunnskap om kompliserte svangerskap, risikofødsler og kompliserte barselforløp inkludert syke nyfødte
 • har avansert kunnskap om overvåkning av mor og barn under fødsel og i barselperioden
 • har avansert kunnskap om problemstillinger knyttet til foreldrerollen der mor og/eller barn er syke
 • har avansert kunnskap om problemstillinger knyttet til familier i en sårbar og utsatt livssituasjon, blant annet med tanke på vold i nære relasjoner
 • har avansert kunnskap om familieplanlegging og kvinners reproduktive helse i et bruker- og livsløpsperspektiv
 • viser flerkulturell forståelse for kvinnehelse og globalt helseperspektiv inkludert mors og barns rettsbeskyttelse

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan analysere og diskutere jordmorfaglige utfordringer knyttet til patologiske tilstander
 • analyserer tilgjengelig informasjon om risikofaktorer for mor/barn med bakgrunn i gjeldende seleksjonskriterier
 • har forståelse for viktigheten av brukermedvirkning ved ivaretakelse av kvinner med kompliserte forløp
 • kan analysere og diskuterekomplekse akutte og kritiske situasjoner
 • analyserer jordmorfaglige teorier, modeller og fortolkninger, samt arbeider selvstendig med teoretiske og kliniske problemstillinger

Generell kompetanse
Kandidaten
 • analyser og drøfter problemstillinger knyttet til kompliserte svangerskap, -fødsler og komplikasjoner for mor/barn i barseltida
 • kjenner til sammenhenger mellom fysiske, psykososiale og kulturelle aspekter og deres påvirkning på svangerskap, fødsel og barseltid
 • analyserer og håndterer jordmorfaglige etiske dilemmaer
 • forstår betydningen av tverrfaglig samarbeid innenfor hele det jordmorfaglige området for økt pasientsikkerhet

Innhold

Emnet inneholder blant annet følgende spesifikke fagområder:
Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap:
Svangerskapets, fødselens og barselperiodens anatomi og fysiologi knyttet til patologiske tilstander. Akutt obstetrikk inkludert operative inngrep, diagnostisering og medisinsk/kirurgisk behandling og pleie. Gjenoppliving av gravid, fødende, barselkvinne og nyfødt. Neonatologi, nyfødtpatologi. Gynekologisk patologi. Bakteriologi, virologi og parasittologi. Radiologi og biofysikk. Omskjæring.
Samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap:
Kvinnehelse i et livsløpsperspektiv. Vold i svangerskapet. Jordmorfaglige etiske dilemmaer i et kulturelt og kontekstuelt perspektiv. Seksualundervisning, prevensjonsveiledning og familieplanlegging, mors og barns rettsbeskyttelse. Globalt perspektiv på jordmorvirksomhet. Brukermedvirkning, pasientsikkerhet og pasientrettigheter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen1/13 dagerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet, Tilstedeværelse på prevensjonsuke
Muntlig gruppepresentasjon av tema på brukers medbestemmelsesrett, der trinnene i kunnskapssirkelen er retningsgivende. Dersom studenten av gyldig grunn ikke deltar på gruppepresentasjon, må studenten gjennomføre en individuell presentasjon for faglærer.

Fagperson(er)

Faglærer
Torhild Borlaug
Studieprogramleder
Eva Christina Furskog-Risa

Arbeidsformer

Forelesninger, studiegrupper, selvstudie, ferdighetstrening og simulering, workshop.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/pensum.
Brunstad, Anne og Tegnander, Eva. (Red.). (2017). Jordmorboka. Ansvar, funksjon og arbeidsområde. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 9-13 (94 sider), kapittel 17 (3 sider), kapittel 25-27 (71 sider), kapittel 38-40 (53 sider), kapittel 42 (20 sider), kapittel 44 (33 sider), kapittel 48 s728-738 (10 sider)
Johansen, M., Gamnes, S. (Red.). (2017) Metodeboka (8. utg.) Oslo: Sex og samfunn, senter for ung seksualitet. (Deler av boka).
Maltau, J. M., Molne, K. & Nesheim, B-I. (red.). (2015). Obstetrikk og gynekologi. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapittel 6-7 (18 sider), 9 (10 sider), 11-17 (47 sider), 19 (21 sider), 21-38 (146 sider).
Metodebok i nyfødtmedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge (2012) https://unn.no/Documents/Metodebøker/Metodebok%20i%20nyfødtmedisin/Metodebok%20nyfødtmedisin.pdf (deler av boka)
Marshall, J. & Raynor, M. (2014). Myles Textbook for Midwives. (16. utg.). Churchill Livingstone Elsevier. Kapittel 12-15 (89 sider), 19-22 (81 sider), 24-26 (53 sider), 29-33 (91 sider).
Eberhard-Gran, M. & Slinning, K. (2007). Nedstemthet og depresjon i forbindelse med fødsel. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt: http://docplayer.me/12163547-Eberhard-gran-m-slinning-k-2007-nedstemthet-og-depresjon-i-forbindelse-med-fodsel-oslo-nasjonalt-folkehelseinstitutt.html
Sex og samfunn metodebok. https://emetodebok.no/


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.01.2020