MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet omhandler avansert jordmorfag knyttet til kompliserte svangerskap og fødsler, og kompliserte forløp i barseltida samt syke nyfødte. Dette inkluderer avanserte kunnskaper om endringer fra normalitet til patologi for mor og foster/barn, avansert jordmorfaglig kunnskap om relevante tiltak og jordmors ansvar knyttet til patologiske tilstander og jordmorfaglig kompetanse om komplikasjoner innen reproduktiv helse i et livsløpsperspektiv. Emnet vil ha fokus på brukers medbestemmelsesrett som et viktig element i pasientsikkerhetsarbeidet, for å forebygge og håndtere uønskede hendelser.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
 • har avansert kunnskap om kompliserte svangerskap, risikofødsler og kompliserte barselforløp inkludert syke nyfødte
 • har avansert kunnskap om overvåkning i perinatal perioden
 • har avansert kunnskap om problemstillinger knyttet til familier i en sårbare situasjoner, for eksempel sykdom, vold i nære relasjoner og migrasjon.
 • har avansert kunnskap om familieplanlegging og kvinners reproduktive helse i et bruker- og livsløpsperspektiv
 • har kunnskap om seksuell og reproduktive helse og rettigheter i et nasjonalt og et globalt perspektiv.
 • har inngående kunnskap om helsekompetanse ( health literacy) og helsekompetansens betydning for klinisk kommunikasjon, brukermedvirkning og likeverdige helsetjenester.

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan analysere og diskutere jordmorfaglige utfordringer knyttet til patologiske tilstander
 • analyserer tilgjengelig informasjon om risikofaktorer for mor/barn med bakgrunn i gjeldende seleksjonskriterier
 • kan anvende kunnskap om brukermedvirkning, særlig ved ivaretakelse av kvinner med kompliserte og risikofylte forløp
 • kan analysere komplekse akutte og kritiske situasjoner
 • kan anvende jordmorfaglige teorier, modeller og fortolkninger i relasjon til aktuelle problemstillinger

Generell kompetanse
Kandidaten
 • analyser og drøfter problemstillinger knyttet til kompliserte svangerskap, -fødsler og komplikasjoner for mor/barn i barseltida
 • kjenner til sammenhenger mellom fysiske, psykososiale og kulturelle aspekter og deres påvirkning på svangerskap, fødsel og barseltid
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter om tverrfaglig samarbeid innenfor hele det jordmorfaglige området for økt pasientsikkerhet
 • kan analysere jordmortjenesten sett i forhold til kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for å bidra til god og sikker fødselsomsorg

Innhold

Emnet inneholder blant annet følgende fagområder:
 • Svangerskap, fødsel og barselperiode ved kompliserte og akutte tilstander, inklusiv det syke barnet.
 • Seksuell og reproduktive helse og rettigheter i et nasjonalt og et globalt perspektiv.
 • Helsekompetanse, brukermedvirkning og pasientsikkerhet
 • Globalt perspektiv på jordmorvirksomhet
 • Jordmorvirksomhet i et folkehelseperspektiv

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen1/13 dagerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
1. Deltagelse i diskusjonsgruppe. Dersom studenten ikke deltar i diskusjonsgruppen må studenten gjennomføre en et individuelt arbeidskrav.
2. Nærvær ved undervisning og praktiske øvelser som omhandler samliv, seksualitet og prevensjon (prevensjonsuken)

Fagperson(er)

Faglærer
Torhild Borlaug , Inger Økland
Studieprogramleder
Eva Christina Furskog-Risa
Emneansvarlig
Eva Christina Furskog-Risa

Arbeidsformer

Forelesninger, studiegrupper, selvstudie, ferdighetstrening og simulering, workshop.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020