MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet vil omhandle vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk. Emnet vil knyttes opp mot kunnskapsbasert praksis, og vil synliggjøre sammenhenger mellom ulike vitenskapsteoretiske perspektiv med betydning for jordmorfaglig forskning og fødselsomsorg.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har
 • avansert kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner
 • inngående kunnskap om ulike forskningsdesign og -metoder og de ulike fasene i forskningsprosessen
 • avansert kunnskap om sentrale forskningsetiske problemstillinger relatert til jordmorfaget, inkludert lover og retningslinjer som regulerer forskning
 • avansert kunnskap om kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter
Kandidaten kan
 • identifisere og analysere problemstillinger knyttet til jordmorfaglig praksis
 • utarbeide og argumentere for egnet forskningsdesign med utgangspunkt i et forskningsspørsmål med relevans for det jordmorfaglige området.
 • kan planlegge et avgrenset forsknings-/utviklingsprosjekt innen gitte tidsrammer
 • identifisere og analysere relevante forskningsetiske problemstillinger

Generell kompetanse
Kandidaten kan
 • analysere forholdet mellom vitenskapsteoretiske perspektiv, aktuell problemstilling, og relevante forskningsmetoder.
 • analysere og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap innen fagfeltet
 • handle i samsvar med forskningsetiske retningslinjer og lover som regulerer forskning på helseopplysninger

Innhold

Det vil bli fokus på forskningsprosessen fra blant annet formulering av problemstilling, hypoteser/forskningsspørsmål, teoretisk perspektiv, metodiske overveielser og forskningsetiske vurderinger. Emnet bidrar til utvikling av kunnskaper om forskningsetiske overveielser, utforming av forskningsdesign og planlegging av egen forskning. Det utarbeides en prosjektplan til masteroppgaven der prosjektplanen skal peke på studiens betydning for jordmorfaglig praksis.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen1/14 dagerA - F
Hjemme eksamen- individuell 4 dager

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektplan
Utarbeidelse av prosjektplan for masteroppgaven. Det er utarbeidet en veileder for masteroppgaven hvor nærmere beskrivelse av innhold i prosjektplanen er beskrevet.

Fagperson(er)

Faglærer
Inger Økland , Torhild Borlaug
Emneansvarlig
Eva Christina Furskog-Risa

Arbeidsformer

Forelesninger, studiegrupper, selvstudium, utarbeidelse av prosjektplan for masteroppgaven, prosjektseminar. Det er utarbeidet retningslinjer for prosjektplanen. Studentene kan skrive prosjektplanen alene eller i grupper på to.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020