MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven i jordmorfag er et selvstendig vitenskapelig arbeid enten i form av en monografi, vitenskapelig artikkel eller en fagprosedyre. Masteroppgaven kan ta utgangspunkt i hele det jordmorfaglige arbeids- og ansvarsområde.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har
 • forståelse for aktuelle faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i helsevesenet
 • har avansert kunnskap innenfor det jordmorfaglige området og spesialisert innsikt i selvvagt temaområde.
 • inngående kunnskap om krav til forskningsetikk og dokumentasjon i tråd med gjeldende lovverk og kan relatere dette til kvalitetssikring og fagutvikling
 • avansert kunnskap om den verdien brukergruppen kan representere i planlegging, utvikling og gjennomføring av et forskningsprosjekt

Ferdigheter
Kandidaten kan
 • formulere og argumenter for en problemstilling med relevans for det jordmorfaglige området
 • analysere og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap i relasjon til valgt temaområde
 • drøfte en forskbar problemstilling, samt kritisk analysere og argumentere for valg av vitenskapelige begrep, teorier, modeller og metoder av relevans for det valgte problemområdet.
 • utarbeide og argumentere for et hensiktsmessig forskningsdesign
 • utarbeide og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning i tråd med gjeldende lover, retningslinjer og anerkjente vitenskapelige metoder innen gitte tidsrammer
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det jordmorfaglige området og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • vurdere og ta forskningsetiske hensyn i tråd med gjeldende retningslinjer

Generell kompetanse
Kandidaten
 • bidrar til videreutvikling av det jordmorfaglige kunnskapsgrunnlaget gjennom arbeidet med egen forskning
 • har kompetanse til å kunne arbeide kunnskapsbasert, ved bruk av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap, samt brukermedvirkning i en kontekst
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan bidra til nytenkning og innovasjon innen jordmorfaget
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til fremtidige jordmorfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter med mål om kvalitetsforbedring og økt pasientsikkerhet
 • kommunisere analytisk tenkning og tolking av vitenskapelige funn som har betydning for det jordmorfaglige området

Innhold

Emnet består av oppgaveseminarer og en skriftlig oppgave tilsvarende 30 studiepoeng.
Som metodisk tilnærming kan enten kvantitativ eller kvalitativ metode velges. Det gis også mulighet for å utarbeide en systematisk litteraturoversikt og fagprosedyre.

Forkunnskapskrav

MJO140 Vitenskapsteori og forskningsmetode
Alle emner, unntatt MJOP90, må være bestått før innlevering av masteroppgaven.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave med muntlig eksamen1/1 A - F
Eksamen består av en skriftlig og muntlig del. Begge deler må bestås for å få endelig karakter i emnet. Oppgaven kan utformes som en monografi, vitenskapelig artikkel med kappe, eller kunnskapsbasert fagprosedyre med kappe. Studentene kan skrive oppgaven individuelt eller i grupper. Oppgaven må være vurdert til bestått karakter før studenten kan fremstille seg til individuell muntlig eksamen. Den foreløpige karakteren som er gitt på skriftlig masteroppgave kunngjøres senest 24 timer før tidspunktet for muntlig. Muntlig karakter kan justere masteroppgaven inntil en karakter opp eller ned.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Fremlegg av eget prosjekt og opposisjon i masterseminar.
Ved ikke innfridd obligatorisk undervisningsaktivitet vil fakultetet tilby et ekstraordinært seminar på tvers av masterprogrammene i jordmorfag, spesialsykepleie, helsevitenskap, helsesykepleie og rus- og psykisk helsearbeid.

Fagperson(er)

Faglærer
Inger Økland , Torhild Borlaug
Emneansvarlig
Eva Christina Furskog-Risa

Arbeidsformer

Det vil holdes masterseminarer hvor studentene presenterer og opponerer på eget og medstudenters arbeid. Det tilbys veiledning på masteroppgaven. Studentene skal fortrinnsvis skrive masteroppgave i grupper, men kan etter søknad skrive alene.
Det er utarbeidet en egen Veileder for utarbeiding av masteroppgave ved UiS til hjelp i arbeidet med masteroppgaven.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020