MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi studentene kunnskaper om og innsikt i hva som kjennetegner norsk som andrespråk og sette kommende lærere bedre i stand til å undervise minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. Gjennom studiet får de verktøy som kan støtte minoritetsspråklige i deres læring og utvikling ut fra ulike kulturelle og språklige forutsetninger. Emnet gir også studentene kunnskaper om det flerkulturelle mangfoldet. Selv om emnet naturlig nok har et fokus mot skolen, vil det også være nyttig for andre som skal arbeide med minoritetsspråklige i privat og offentlig sektor.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har kunnskaper om
 • globaliserings- og migrasjonsprosesser
 • hva det innebærer å være flerspråklig i et flerkulturelt samfunn
 • den norske språksituasjonen i andrespråksperspektiv
 • norsk språk i kontrastivt perspektiv og språktypologi
 • norsk som andrespråk i norsk utdanningssektor
 • sentrale teorier innen andrespråkslæring og -undervisning
 • mellomspråkproblematikk både i skriftlige og muntlige former
 • litterære tekster som tematiserer kulturmøter og kulturforståelse

Ferdigheter
Studenten kan
 • reflektere kritisk over flerspråklighet i et samfunnsperspektiv
 • støtte andrespråksinnlæreres flerspråklige utvikling
 • anvende andrespråkteorier i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning både for minoritetsspråklige elever og voksne andrespråksinnlærere
 • analysere skriftlige og muntlige mellomspråksuttrykk
 • legge til rette for diskusjon av litterære tekster i et flerkulturelt perspektiv

Generell kompetanse
Studenten skal
 • beherske fagområdets uttrykksformer og teoretiske referanserammer

Innhold

Emnet er delt i fire:
1) En innføring i fagområdet norsk som andrespråk og sentrale teorier rundt begreper som førstespråk, andrespråk og flerspråklighet.
2) Språktypologi og andrespråkslæring med fokus på norsk i kontrastivt perspektiv og særtrekk ved det norske språket som gir særlige utfordringer i språkinnlæringen for minoritetsspråklige. Det fokuseres også på typologiske særtrekk ved språk fra ulike deler av verden og konsekvenser som språksystematiske ulikheter kan ha for innlæring av norsk som andrespråk.
3) En innføring i analyse av mellomspråktekster som knytter andrespråksteori til praksis. Studentene vil møte et variert materiale fra skriftlig og muntlig mellomspråk, og dette vil bli drøftet både i lys av skolens læreplaner og undervisningspraksis og forhold som primært gjelder voksne andrespråksinnlærere.
4) En litteraturdel som gir innsyn i hvordan litterære tekster kan være utgangspunkt for meningsfulle dialoger i et flerkulturelt perspektiv. I den forbindelse skal studentene studere sentrale teorier som belyser forholdet mellom språk, kultur og makt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Grammatikkdelen av NOR175 eller tilsvarende kunnskaper i elementær grammatikk, også med kontrastiv tilnærming.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/13 ukerA - FAlle.
Oppgaven skal ha et omfang på 4500 ord (+/- 10 %). Problemstillingen skal forhåndsgodkjennes og oppgaven skal ha veiledning.
Husk at emnebeskrivelse for MLEMAS/LMLEMAS har målformkrav som får konsekvenser for andre emner i masterstudiet. Det innebærer at minst en skriftlig eksamen på masternivå må skrives på den målformen en ikke skal bruke i masteroppgaven.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig innlevering, Godkjent problemstilling, Veiledning
1. Skriftlig innlevering som blir gjort kjent ved semesterstart.
2. Godkjent problemstilling for hjemmeeksamen.
3. Oppmøte til veiledning for hjemmeeksamen.
Arbeidskravene må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer
Agnes Wigestrand Hoftun , Wenche Elisabeth Thomassen , Jan Kristian Hognestad , Greta Brodahl
Emneansvarlig
Unni Puntervold Pereira
Studiekoordinator
Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger og seminarer.

Åpent for

Emnet er valgbart for studenter på lektorutdanning for trinn 8-13 med nordisk som fag 1 og master i nordisk og lesevitenskap.

Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen gjeldende frister. Opptakskravet ved enkeltemneopptak er som for opptak til masterprogrammet i nordisk og lesevitenskap.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratuer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 07.07.2020