MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Målsetningen med dette kurset er å gi studentene en innføring i mikrobiologi og mikrobiell økologi. Eksempler fra mikrobielle prosesser i naturlige og tekniske system presenteres.

Læringsutbytte

Etter avlagt eksamen i dette emnet skal studenten kjenne grunnleggende biologisk, og spesielt mikrobiologisk terminologi, forstå struktur og funksjon i encellede organismer, samt forstå mikrobers økologiske funksjon og interaksjoner i naturlige og tekniske system.

Innhold

Kurset er modulbasert med følgende moduler:
Unit 1. Den mikrobielle celle:
Hva er mikrobiologi? Biomolekyler, Cellestruktur og funksjon, Metabolisme, Cellulær vekst, Bakteriell Genetikk
Unit 2. Mikrobiell Diversitet
Evolusjon og systematikk, De tre domener: Bakterier, Archaea bakterier, Mikrobielle eukaryoter
Unit 3. Metabolsk Diversitet
Fototrofi, Autotrofi, Kjemolitotrofi, Heterotrofi, Fermentering, Anaerob respirasjon, Aerobe kjemoorganoheterotrofe bakterier.
Unit 4. Microbiell Økologi
Økologisk terminologi og konsepter, Interaksjoner, Viktige habitat: Jorda, Akvatiske miljø, Biofilmer, Geokjemiske og mikroorganismer.
Unit 5. Miljøretta mikrobiologi
Mikrober i avløpsvann og biologisk rensning, Mikrobiologi og Drikkevann, Bionedbrytbarhet, Bioremediering.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kompetanse i kjemi iht. opptakskrav Master i Miljøteknologi, inkludert grunnleggende biokjemi.

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen og en kursoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen9/10 A - F
Kursoppgave1/10 A - F
Emnet har en løpende vurdering som består av en kursoppgave som teller 10 % av samlet karakter, og en avsluttende eksamen som teller 90 % av samlet karakter.

Alle vurderingsdeler må være bestått for at man skal få en endelig karakter i emnet.

Det gjennomføres ikke kontinuasjonseksamen for kursoppgaven. Studenter som ikke består kursoppgaven kan ta denne på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
Det er et krav at studentene deltar i laboratorie-delen av kurset som tar for seg metoder benyttet i miljømikrobiologi. Studentenes lab-rapporter må være godkjent før de kan gjennomføre kursets eksamen. Studentene vil også gjennomføre et prosjekt om utvalgte bakterier. Det er også en forutsetning at de fullfører alle innleverings oppgaver.
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort. Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Krista Michelle Kaster
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger per uke. 1 uke med lab.
Kurset legges opp i hovedsak i form av forelesninger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Miljømikrobiologi (MET160_1) 5
Miljømikrobiologi (MLJ522_1) 10

Åpent for

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020