MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet vil øke studentens kunnskap og forståelse for miljømikrobiologi og fagfeltets bruk samt vise studenter hvordan kunnskap om mikrobielle samfunn og deres prosesser kan brukes fordelaktig i for eksempel bioremediering av forurensede steder og vår forståelse for mikroorganismer i et miljø for å kontrollere deres nedbrytende effekt.

Læringsutbytte

Kunnskapsutbytte
Studenter vil få en forståelse for rollen mikroorganismer har i deres miljø og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å løse miljømessige og industrielle problemer.
Ferdigheter
Studenten skal som en følge av kurset kunne forstå rollen og betydningen mikroorganismer har i miljøet. Studenter vil være i stand til å bruke denne kunnskapen både i en arbeidsmessig- og i en laboratorie-situasjon. I tillegg vil studentene kunne lære seg en del grunnleggende laboratorie-kunnskap.
Generell kompetanse
Å bygge på studentenes forkunnskaper innen miljømikrobiologi slik at studentene får en dypere forståelse for betydningen mikroorganismer har for miljøet og hvordan benytte denne kunnskapen for å utnytte mikroorganismer i bioremediation og oljeindustrien.

Innhold

Kurset vil være oppdelt i 4 moduler:
Modul 1: Miljømikrobiologi.
Denne modulen dekker videregående emner i miljømikrobiologi relatert til mikrobielle samfunn, relasjonen mellom ulike mikroorgamismer og mikrobielle prosesser i ulike miljø. I tillegg, vil en dekke metoder som brukes for å studere mikrobielle samfunn som metagenomikk.
Modul 2: Bioremediering
Tema som gjennomgås er: aklimasjon, detoksifisering , sorpsjon, og biotilgjengelighet, miljøfremmede stoffer, kometabolisme og anvendelse av strategier for bioremediering.
Modul 3: Mikrobiologi i Oljereservoar
Sentralt i denne delen er forståelse og mekanismer for mikrobielle samfunn i oljereservoar, reservoar forsuring, biokorrosjon og biofouling. I tillegg gjennomgås kontrollert mikrobiell forandring og mikrobiell bruk av oljeutvinning.
Modul 4: Metoder i Miljøbioteknologi
Denne modulen vil inneholde obligatoriske laboratorieøvinger og oppgaver i relasjon til de tre andre modulene. I tillegg vil studentene lære om metoder brukt i miljøbioteknologi.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • MLJ520 Miljømikrobiologi
  • BIO220 Mikrobiologi

Anbefalte forkunnskaper

MLJ530 Miljøprosess analyse

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og bionedbryting prosjekt
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen3/44 timerA - FGodkjent kalkulator.
Ordbok.
Bionedbryting prosjekt1/4 A - F
Faglærer beregner karakter. Et Prosjekt hvor studentene må skrive en fagtekst-artikkel og gi en presentasjon teller 25% og avsluttende skriftlig eksamen teller 75%.
Dersom deleksamen eller deloppgaver settes til ikke bestått, kan disse skrives på nytt i neste ordinære undervisningsperiode for emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratorieoppgaver, Kursoppgaver
Det er et krav at studenten deltar i laboratoriedelen av kurset som tar for seg metoder benyttet i miljøteknologi. Studentenes lab-rapporter må være godkjent før de kan gjennomføre kursets eksamen. Studentene vil også gjennomføre et prosjekt hvor de må skrive in fagtekst-artikkel og gi en presentasjon relatert til emnet. Det er også en forutsetning at de fullfører alle innleverings oppgaver.
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Krista Michelle Kaster
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

5 timer undervisning pr. uke og laboratorieøvelser i modul 4.
Kurset baserer seg primært på en serie forelesninger, men inkluderer også et skriftlig prosjekt og presentasjon og innleveringsoppgaver.

Åpent for

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020