MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Målsetningen med dette kurset er å gi studentene en innføring i miljøvitenskap og økotoksikologi og å bidra til å øke deres kunnskap om hvilke skadevirkninger kjemiske miljøgiftutslipp kan forårsake i ulike organismer, populasjoner og økosystemer. Kurset omhandler både terrestriske og akvatiske problemstillinger, men har hovedvekt på det akvatiske miljø.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten ha innsikt i hovedtrekkene innenfor miljøvitenskapen og være i stand til å redegjøre for de vesentligste forhold knyttet til ulike typer antropogene (menneskeskapte) miljøgifter og deres ulike typer av skadelige effekter i naturen. Studenten skal også ha en oversiktsbasert kjennskap til de viktigste metoder og tilnærmingsmåter som benyttes innefor miljøgiftundersøkelser og miljøgiftforskning.

Innhold

Tematisk sett innholder kurset følgende elementer:
 • Klassifisering av ulike typer miljøgifter og forurensningstyper
 • Typiske kilder til miljøgiftutslipp innen industri og samfunn
 • Forurensningsproblematikk knyttet til terrestriske og akvatiske økosystemer
 • Kjemiske miljøgifters spredning og oppførsel (fate) i naturen
 • Opptak og omsetning av miljøgifter i organismer
 • Biologiske effekter av miljøgifter i individer og populasjoner
 • Standardiserte metoder for vurdering av kjemiske stoffers giftighet
 • Metoder som benyttes for miljøovervåking og miljørisikoanalyser
 • Miljøregulering av kjemikalier i Norge og internasjonalt
 • Miljøproblematikk spesifikt knyttet til offshore olje og gass industrien
 • Miljøproblematikk knyttet til det arktiske miljø
 • Klima og surt hav problemstillinger (ocean acidification)
 • Nye miljøgifter (emerging pollutants)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studenten har en basiskompetanse innenfor generell kjemi, organisk kjemi, generell biologi og biokjemi.

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen og mappe
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen6/102 timerA - F
Mappevurdering4/10 A - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Daniela Maria Pampanin
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 4 timer øvinger pr uke. Kurset legges opp i hovedsak i form av forelesninger, men det blir også arrangert én praktisk laboratorie gruppearbeidsøvelse.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Akvatisk økotoksikologi (MET220_1) 10
Økotoksikologi (MBI100_1) 5
Offshoreindustrien og ytre miljø (MOT490_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020