MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal bidra til at studenten utvikler forståelse for fagets egenart som profesjon. Ved å integrere medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap, og kunnskap i operasjonssykepleie skal studenten kunne anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med operasjonspasienten i et høyteknologisk miljø. Emnet gir fordypning i smittevern i operasjonsavdelingen, kirurgi, kirurgiske instrumenter, medisinsk teknisk utstyr og grunnleggende operasjonssykepleie, slik at studenten skal kunne observere og gjennomføre sikker operasjonssykepleie ved elektive kirurgiske inngrep.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Operasjonssykepleie - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP121) samt Operasjonssykepleie - kliniske studier (MOP112, MOP122 og MOP123).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har:
 • inngående kunnskap om operasjonssykepleiers ansvars- og funksjonsområde
 • inngående operasjonssykepleiefaglig og etisk kunnskap for å sikre pasienters og pårørendes interesser i et høyteknologisk miljø i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • inngående kunnskap om akutte og kritiske syke pasienter
 • avansert kunnskap innen hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer
 • avansert kunnskap om leiring, leiringsskader og forebygging av hypotermi
 • avansert kunnskap i anatomi, fysiologi og kirurgi
 • avansert kunnskap om kirurgiske instrumenter, medisinsk teknisk utstyr og operasjonsteknikker til ulike pasientgrupper

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • anvende oppdatert kunnskap innen anatomi, fysiologi, kirurgi og kirurgiske teknikker ved gjennomføring av kirurgiske inngrep
 • anvende operasjonssykepleie slik at stress, smerte og ubehag reduseres hos pasienten
 • anvende aseptisk teknikk ved forberedelse og gjennomføring av kirurgiske prosedyrer
 • anvende kunnskap til å identifisere og forebygge komplikasjoner hos operasjonspasienten
 • anvende medisinsk teknisk utstyr på en sikker og forsvarlig måte
 • anvende kunnskap om observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og analysere og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • støtte og yte omsorg til pårørende og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse
 • anvende hygieniske prinsipper, isoleringsregimer og korrekt adferd i et aseptisk miljø

Innhold

 • Operasjonssykepleie i et historisk perspektiv
 • Operasjonssykepleiers ansvar og funksjonsområde
 • Omsorg og teknologi
 • Infeksjonsforebygging i operasjonsavdelingen
 • Kirurgi, anatomi og kirurgiske teknikker
 • Medisinsk teknisk utstyr i operasjonsavdelingen
 • Leiring
 • Hypotermi
 • Preoperativ vurdering og mottagelse av operasjonspasienten
 • Trygg kirurgi, dokumentasjon og pasientoverføring
 • Anafylaksi
 • Stress, smerte og smertebehandling

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% nærværsplikt i teoretisk undervisning
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Faglærer
Irene Sirevåg
Emneansvarlig
Ida Helene Mykkeltveit
Studieprogramleder
Evy Margrethe Gundersen

Arbeidsformer

Forelesning, gruppearbeid med og uten veiledning,studentundervisning, ferdighetstrening og selvstudium

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse I (MOP110_1) 5
Medisinske og naturvitenskapelige emner II- operasjonssykepleie (MOP101_1) 5

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Litteratur

Pensum utgjør ca. 1000 sider. Det tas forbehold om enkelte suppleringer i litteratur/ pensum. Eventuelle suppleringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
Broback, B. E., Skutle, G. Ø., Dysvik, E. og Eskeland, A. (2018). Preoperativ oppvarming med varmluftsteppe forebygger hypotermi under operasjon. Sykepleien forskning. https://sykepleien.no/forskning/2018/02/preoperativ-oppvarming-med-varmluftsteppe-forebygger-hypotermi-under-operasjon
Dåvøy, G. A. M., Eide, P. H. & Hansen, I. (2018). Operasjonssykepleie (2. utg. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Kap 2 Funksjons- og ansvarsområde
 • Kap 8 Pasientsikkerhet og trygg kirurgi
 • Kap 11 Operasjonsavdelingen
 • Kap 12 Hygiene og infeksjonsforebygging
 • Kap 13 Forebygging av hypotermi
 • Kap 14 Leiring av pasient på operasjonsbordet s 320 - 339
 • Kap 15 Forebygging av trombose
 • Kap 16 Instrumentlære, oppdekking og operasjonsteknikk
 • Kap 17 Sterilisering
 • Kap 18 Kirurgisk diatermi, vevsforseglingsteknikker
 • Kap 19 Suturlære
 • Kap 26 Peroperativ smertelindring

Eriksen, H. M., Løwer, H. L., Tappert, C., Fosse, U., Myrbakk, T., Berg, T. C., . . . Skråmm, I. (2018). Infeksjon i operasjonsområdet. Tidsskrift for den Norske Lægeforening, 138(14)
Guttormsen, A. B., Harboe, T., Pater, G. d., & Florvaag, E. (2010). Anafylaksi under anestesi. Tidsskrift for Den norske legeforening.
Hashimoto, D., Chikamoto, A., Arima, K., Taki, K., Inoue, R., Imai, K., . . . Baba, H. (2016). Unused sterile instruments for closure prevent wound surgical site infection after pancreatic surgery. Journal of Surgical Research, 205(1), 38-42. doi: 10.1016/j.jss.2016.02.044
Haugen, A. S., Wæhle, H. V., Almeland, S. K., Harthug, S., Sevdalis, N., Eide, G. E., . . . Søfteland, E. (2017). Causal Analysis of World Health Organization's Surgical Safety Checklist Implementation Quality and Impact on Care Processes and Patient Outcomes: Secondary Analysis From a Large Stepped Wedge Cluster Randomized Controlled Trial in Norway. Annals Of Surgery. doi: 10.1097/SLA.0000000000002584
Haugen, S. A., Søfteland, K. E., Almeland, E. S., Sevdalis, W. N., Vonen, W. B., Eide, W. G.,Harthug, W. S. (2015). Effect of the World Health Organization Checklist on Patient Outcomes: A Stepped Wedge Cluster Randomized Controlled Trial. Annals of surgery, 261(5), 821-828. doi:10.1097/SLA.0000000000000716
Keebler, J. R., Lazzara, E. H., Patzer, B. S., Palmer, E. M., Plummer, J. P., Smith, D. C., . . . Riss, R. (2016). Meta-Analyses of the Effects of Standardized Handoff Protocols on Patient, Provider, and Organizational Outcomes. Human Factors: The Journal of Human Factors and Ergonomics Society, 58(8), 1187-1205. doi: 10.1177/0018720816672309
Kramme, R., Hoffmann, K.-P. & Pozos, R. S. (2011). Springer Handbook of Medical Technology.
 • Chap 19 Leonhard, M & Irion, K.M Endoscpopy
 • Chap 34 Hug, B & Haag,R High Freqency surgery
 • Chap 65 Zapf, C, Berman, A and Sunderbrink,D PACS and RIS
 • Chap 69 Kulik, B Operating Tables
 • Chap 70 Fischer, H & Voges, U Medical Robotics
 • Chap 72 Haag, R & Storz, W Surcical Scissors

Leonardsen, A. C., Johansen,R. (2014). Smitteforebyggende tiltak peroperativt. Sykepleien Forskning, 4(9), 340 -347. doi:10.4220/sykepleienf.2014.0175
NSFLOS (2014) Operasjonssykepleierens ansvars- og funksjonsbeskrivelse. http://nsflos.no/fag-og-fagutvikling
Rothrock, J. C. & McEwen, D. R. (2019). Alexander's care of the patient in surgery (16th ed. utg.). St. Louis, Mo: Elsevier.
 • Kap. 1: Concepts Basic to Peroperative nursing s 1-15
 • Kap 4: Infection prevention and Control s. 54 - 106
 • Kap 6 Positioning the Patient for Surgery s. - 142 - 175
 • Kap 7 Sutures, Needles and Instruments s 176 - 200
 • Kap 10 Postopertive Patient Care and Pain Management s 261 - 286
 • Kap 11 Gastrointestinal Surgery s 312 - 340
 • Kap 13 Hernia Repair s. 376 - 382 , 388 - 398
 • Kap 14 Gynecologic and Obstetric s. 400 - 403, 414 - 454
 • Kap 15 Genitourinary Surgery s. s 455 - 458, 468 - 528
 • Kap 19 Otorhinolaryngologic Surgery s. 616 - 623, 638-665
 • Kap 20 Ortopedic Surgery s. 666 - 673, 686 - 754
 • Kap 21 Neurosurgery s 755 - 777, 791 - 809
 • Kap 23 Thoracic Surgery s 853 - 855, 864 - 880
 • Kap 24 Vascular Surgery s 881 - 888, 898 - 912

Spruce, L. & Van Wicklin, S. A. (2014). Back to basics: positioning the patient. AORN Journal, 100(3), 298-305.
Stubberud, D.-G. 2013. Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Gyldendal Akademisk
 • Kap.1 Stubberud, D.-G. Psykososiale konsekvenser av å være akutt og kritisk syk : 13- 41.
 • Kap. 2 Stubberud, D.-G. Pasientens psykososiale behov: Konsekvenser for sykepleierens funksjon og ansvar: 42-65.
 • Kap. 3 Stubberud, D.-G. ivareta den voksne pasientens psykososiale behov: 66-113.


Tanner, J., Padley, W., Assadian, O., Leaper, D., Kiernan, M., & Edmiston, C. (2015). Do surgical care bundles reduce the risk of surgical site infections in patients undergoing colorectal surgery? A systematic review and cohort meta-analysis of 8,515 patients. Surgery, 158(1), 66-77. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.surg.2015.03.009

Anbefalt ressurslitteratur:
Andersen, B. M. (2016). Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus: Del 2 : Praksis og teori ([Rev. utg.]. ed. Vol. Del 2). Moss: Elefantus forl.
Folkehelseinstituttet, https://www.fhi.no/ Forebygging av infeksjoner i helsetjenesten
Grimnes, S., & Martinsen, T. (2010). Kirurgisk diatermi. Oslo: Medinnova.
Martini, F. H., Ober, W. C., Welch, K., Garrison, C., & Hutchings, R. T. (2012). Martini's atlas of the human body. Boston, Mass: Benjamin Cummings
Quick, C. R. G. (2013). Essential surgery: problems, diagnosis and management. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier.
Ræder, J., & Flaaten, H. (2016). Anestesiologi: en innføringsbok. Oslo: Gyldendal.
Sneppen, O., Bünger, C., Hvid, I., & Søballe, K. (2014). Ortopædisk kirurgi. København: FADL's Forlag. (Utgave 8)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.01.2020