MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal bidra til at studenten utvikler forståelse for fagets egenart som profesjon. Ved å integrere kunnskap i operasjonssykepleie og medisinsk- og naturvitenskapelig kunnskap skal studenten kunne anvende et analytisk og kritisk tankesett i møte med operasjonspasienten i et høyteknologisk miljø. Emnet gir fordypning i smittevern i operasjonsavdelingen, kirurgi, kirurgiske instrumenter, medisinsk teknisk utstyr og grunnleggende operasjonssykepleie, slik at studenten skal kunne observere og gjennomføre sikker operasjonssykepleie ved elektive kirurgiske inngrep.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Operasjonssykepleie II- yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP121) samt Operasjonssykepleie - kliniske studier (MOP112, MOP122 og MOP123).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har:
 • inngående kunnskap om operasjonssykepleiers ansvars- og funksjonsområde
 • inngående operasjonssykepleiefaglig- og etisk kunnskap for å sikre ivaretakelse av pasienter og pårørende i et høyteknologisk miljø i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • inngående kunnskap om akutte og kritiske syke pasienter
 • avansert kunnskap innen hygiene, infeksjonsforebygging og isolasjonsregimer
 • avansert kunnskap om leiring, leiringsskader og forebygging av hypotermi
 • avansert kunnskap i anatomi, fysiologi og kirurgi
 • avansert kunnskap om kirurgiske instrumenter, medisinsk teknisk utstyr og operasjonsteknikker til ulike kirurgiske inngrep

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • anvende oppdatert kunnskap innen anatomi, fysiologi, kirurgi og kirurgiske teknikker ved gjennomføring av kirurgiske inngrep
 • anvende operasjonssykepleie slik at stress, smerte og ubehag reduseres hos pasienten
 • anvende aseptisk teknikk ved forberedelse og gjennomføring av kirurgiske prosedyrer
 • anvende kunnskap til å identifisere risiko for, og forebygge, komplikasjoner hos operasjonspasienten
 • anvende medisinsk teknisk utstyr på en sikker og forsvarlig måte
 • anvende operasjonssykepleiefaglig kunnskap til observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 • vurdere og anvende operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsbeskrivelse
 • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og kunne analysere og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • støtte og yte omsorg til pårørende og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse
 • anvende hygieniske prinsipper, isoleringsregimer og korrekt adferd i et aseptisk miljø

Innhold

 • Operasjonssykepleie i et historisk perspektiv
 • Operasjonssykepleiers ansvar og funksjonsområde
 • Omsorg og teknologi
 • Infeksjonsforebygging i operasjonsavdelingen
 • Kirurgi, anatomi og kirurgiske teknikker
 • Medisinsk teknisk utstyr i operasjonsavdelingen
 • Leiring
 • Hypotermi
 • Preoperativ vurdering og mottagelse av operasjonspasienten
 • Trygg kirurgi, dokumentasjon og pasientoverføring
 • Anafylaksi
 • Stress, smerte og smertebehandling

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% nærværsplikt i teoretiske studier
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Faglærer
Irene Sirevåg
Studieprogramleder
Ida Helene Mykkeltveit
Emneansvarlig
Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesning, gruppearbeid med og uten veiledning,studentundervisning, ferdighetstrening, simulering og selvstudium

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse I (MOP110_1) 5
Medisinske og naturvitenskapelige emner II- operasjonssykepleie (MOP101_1) 5

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020