MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal legge grunnlaget for studentens forståelse av operasjonssykepleiers funksjons- og ansvarsområde gjennom å kritisk analysere og anvende kunnskap fra ulike emner i møte med operasjonspasienter i et høyteknologisk miljø. Kunnskapsbasert praksis anvendes ved å systematisk innhente forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov. Emnet fordeles på 2 perioder (1. og 2. semester) og skal sikre studenten relevant erfaring innen operasjonssykepleie i forhold til å observere og iverksette tiltak ved elektive kirurgiske inngrep under kyndig veiledning.
Hovedfokus vil være å beherske grunnleggende operasjonssykepleie, aseptisk teknikk, kirurgisk assistanse og bruk av medisinsk teknisk utstyr. Studenten skal kunne gi omsorg, redusere stress og forebygge komplikasjoner hos operasjonspasienten.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Operasjonssykepleie I- yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP111), Operasjonssykepleie II- yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP121) samt Operasjonssykepleie - kliniske studier MOP122 og MOP123.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har:
 • inngående kunnskap om operasjonssykepleiers roller, funksjon og ansvar
 • inngående kunnskap om opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos pasient, pårørende og personale ved akutt og/eller kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død
 • avansert kunnskap om forebygging av postoperative infeksjoner
 • inngående kunnskap om funksjon, vedlikehold og kontroll av aktuelt medisinsk teknisk utstyr
 • inngående kunnskap om strålevern i operasjonsavdelingen
 • kunnskap om aktuelle dokumentasjonssystemer og Trygg kirurgi

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • gjennomføre operasjonssykepleie innen forventet kompetansenivå, og sammen med studentveileder sikre helhetlig operasjonssykepleie
 • beherske aseptisk teknikk ved forberedelse og gjennomføring av kirurgiske prosedyrer
 • planlegge og administrere deloppgaver, samt iverksette nødvendige tiltak ved kirurgiske prosedyrer
 • utøve omsorg til pasient og pårørende i et høyteknologisk miljø
 • anvende relevant kunnskap i anatomi, fysiologi, farmakologi, kirurgi og operasjonsteknikk ved kirurgiske inngrep
 • anvende medisinsk teknisk utstyr og kirurgiske instrumenter på en forsvarlig måte
 • bidra til å forebygge leiringsskader og uønsket hypotermi under kirurgi
 • sikre kontinuitet i det perioperative forløpet ved å dokumentere og rapportere operasjonssykepleie
 • bidra til en felles situasjonsforståelse gjennom bruk av sjekklisten Trygg kirurg

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 • vurdere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • reflektere over etiske dilemmaer i møte med operasjonspasienten
 • kommunisere og samhandle med personer som opplever akutt og kritisk sykdom, sorg og død
 • bidra med egen fagkompetanse inn i det kirurgiske team
 • arbeide selvstendig med klinisk og teoretisk problemløsning i samsvar med forventet kompetansenivå
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser gjennom kunnskapsbasert praksis

Innhold

 • Operasjonssykepleiers ansvar og funksjonsområde
 • Operasjonssykepleie ved elektiv og akutt kirurgi
 • Infeksjonsforebygging i operasjonsavdelingen
 • Aseptisk teknikk, kirurgisk assistanse og kontrollrutiner av instrumenter og utstyr
 • Kirurgi og kirurgiske teknikker
 • Medisinsk teknisk utstyr i operasjonsavdelingen
 • Leiring
 • Hypotermi

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier1/115 ukerBestått - Ikke bestått
For å bestå kliniske studier I må studenten ha innfridd 90% nærværsplikt i kliniske studier, og ha bestått formelle evalueringer. Vurdering av bestått kliniske studier skjer i henhold til rammeplanens forskrifter.
I tillegg skal studenten ha godkjent to arbeidskrav tilknyttet kliniske studier: En individuell skriftlig oppgave i 1. semester og en gruppeoppgave i 2. semester. Skriftlige oppgaver skal synliggjøre selvvalgt litteratur.

Fagperson(er)

Faglærer
Irene Sirevåg , Monica Hetlesæther Fosmark
Studieprogramleder
Ida Helene Mykkeltveit
Emneansvarlig
Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Veiledet kliniske studier, ferdighetstrening, simulering, deltagelse i refleksjonsgrupper, selvstudie og skriftlig arbeidskrav

Praksis

Emnet har veiledet kliniske studier i 1. og 2. semester

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse I (MOP110_1) 15
Medisinske og naturvitenskapelige emner II- operasjonssykepleie (MOP101_1) 5

Åpent for

Spesialsykepleie - mastergrad

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020