MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse for å kunne møte og utøve operasjonssykepleie til et vidt spekter av pasienter. Ved å integrere medisinsk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap skal studenten kunne kritisk analysere og gjennomføre operasjonssykepleie i et høyteknologisk miljø. Studenten skal etablere handlingsberedskap til å fungere selvstendig som operasjonssykepleier i akutte og kritiske situasjoner. Emnet gir fordypning i ansvar, ledelse, pasientsikkerhet og teamarbeid.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP111) samt Operasjonssykepleie - kliniske studier ( MOP112, MOP122 og MOP123).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har:
 • avansert kunnskap innen operasjonssykepleiers ansvars- og funksjonsområde
 • kunnskap om sentrale risikofaktorer i de deler av helsetjenesten der operasjonssykepleiere har en funksjon
 • avansert kunnskap innen operasjonssykepleie for å kunne møte akutt- og/eller kritisk syke pasienter i en sårbar, kritisk og livstruende fase
 • avansert kunnskap om hva som kan bidra til å redusere pasientens stress, lindre lidelse, smerter og ubehag
 • inngående kunnskap i organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer som påvirker operasjonssykepleie og spesialisthelsetjenesten
 • inngående kunnskap om samhandling i team som fremmer pasientsikkerhet
 • kunnskap i anestesiologi og intensivmedisin
 • kunnskap om katastrofeberedskap, planer og samarbeid

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • analysere og anvende relevant kunnskap som ivaretar operasjonspasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter
 • anvende kunnskaper om observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak for å kunne utøve helhetlig operasjonssykepleie
 • analysere risikofaktorer og forebygge uheldige hendelser i operasjonsavdelingen
 • gjøre rede for prioriteringer og handlingsalternativer i akutte situasjoner
 • anvende kunnskap om samhandling og ledelse
 • anvende kartleggingsverktøy som kan bidra til utvikling og kvalitetsforbedring i avdelingen

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 • argumentere og handle ut fra operasjonssykepleiers verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og gjeldende lovverk
 • analysere ulike kunnskapskilder for selvstendig å løse kliniske problemstillinger i operasjonsavdelingen
 • anvende forskningsmetodisk kunnskap for å løse problemer og oppgaver
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser gjennom å jobbe kunnskapsbasert

Innhold

 • Operasjonssykepleiers etiske, juridiske og faglige ansvar
 • Helserett
 • Ledelse, ansvar og melderutiner
 • Pasientsikkerhet
 • Infeksjonsmedisin
 • Anestesiologi og intensivmedisin
 • Dagkirurgi
 • Traumatologi
 • Teamarbeid
 • Organdonasjon
 • Katastrofeberedskap

Forkunnskapskrav

MOP111 Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MOP112 Operasjonssykepleie - Kliniske studier I, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/14 dagerA - FAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% nærværsplikt i teoretiske studier, 75% nærværsplikt i form av alternative løsninger
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Irene Sirevåg
Studieprogramleder
Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesning, gruppearbeid med og uten veiledning, studentundervisning, simulering og selvstudium

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Operasjonssykepleie - fag og yrkesutøvelse II (MOP120_1) 5
Medisinske og naturvitenskapelige emner II- operasjonssykepleie (MOP101_1) 5

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020