MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som representerer studentens spesialisering i sykepleie. Problemstillingen må bygge på et medisinsk- og helsevitenskapelig tenkningsgrunnlag og drøftes i forhold til relevant litteratur. Forskningsdesign skal vise vitenskapelig metode for innsamling og analyse av aktuelle data innen forskningsetiske rammer.
Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag videreutvikle kompetansen som er tilegnet gjennom de øvrige delene i studiet. Etter fullført masterstudium skal studenten være kvalifisert for opptak til PhD-studier.
Det er utarbeidet en egen veileder for utarbeiding av masteroppgave i spesialsykepleie (30 sp).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har:
 • forståelse for aktuelle faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i helsevesenet
 • avansert kunnskap om temaområdet som er valgt i forhold til spesialsykepleie
 • inngående kunnskap i forskningsmetode og forskningsetikk

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • begrunne valg av forskbar problemstilling relatert til teori og klinisk praksis
 • gjennomføre et systematisk litteratursøk
 • drøfte en forskbar problemstilling i forhold til relevant litteratur
 • vurdere og ta forskningsetiske hensyn i tråd med gjeldende retningslinjer
 • bruke relevante metoder for forskning- / utviklingsarbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 • analysere og anvende metodiske og forskningsetiske problemstillinger
 • analysere, kritisk vurdere, og anvende tidligere forskning i teoretiske og kliniske problemstillinger
 • planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer
 • kommunisere analytisk tenkning og tolking av vitenskapelige funn som har betydning for fagområdet
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområdet

Innhold

Emnet består av masterseminarer med fokus på tema, forskningsetikk og forskningsmetode, og en skriftlig oppgave tilsvarende 30 studiepoeng.
Det skal utarbeides egen prosjektplan for masteroppgaven, som må være godkjent før arbeidet med masteroppgaven starter.
Som metodisk tilnærming kan enten kvalitativ eller kvantitativ metode velges. Det gis også mulighet for å utarbeide en systematisk litteraturoversikt og fagprosedyre.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i tråd med bachelorgrad i sykepleie etter rammeplan fra 2008.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masteroppgave med muntlig eksamen1/1 A - F
Eksamen består av en skriftlig og muntlig del. Begge deler må bestås for å få endelig karakter i emnet.
Oppgaven kan utformes som en monografi, vitenskapelig artikkel med kappe, eller kunnskapsbasert fagprosedyre med kappe.
En monografi skal være på 17500 ord (+/- 10%).
Den vitenskapelige artikkelen følger retningslinjene for valgt tidsskrift. Den skal være klar for publisering i relevant tidsskrift. Kappen skal være på 7000-10 000 ord.
Den kunnskapsbaserte fagprosedyren følger retningslinjene i AGREE II (Appraisal of guidelines for research & evaluation II). Den skal være klar for fagfellevurdering. Kappen skal være på 7000-10000 ord.
Studentene kan skrive oppgaven individuelt eller i grupper på to. Oppgaven må være vurdert til bestått karakter før studenten kan fremstille seg til individuell muntlig eksamen. Den foreløpige karakteren som er gitt på skriftlig masteroppgave kunngjøres senest 24 timer før tidspunktet for muntlig. Muntlig karakter kan justere masteroppgaven inntil en karakter opp eller ned.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektplan for masteroppgave, Framlegg av prosjekt og opposisjon i masterseminar med minimum. 75% oppmøte
Ved ikke innfridd nærværsplikt vil fakultetet tilby et ekstraordinært seminar på tvers av masterprogrammene i spesialsykepleie, helsevitenskap, helsesykepleie og rus- og psykisk helsearbeid.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ida Helene Mykkeltveit , Britt Sætre Hansen

Arbeidsformer

Litteraturstudier, masterseminar, seminarer, veiledning.

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie.

Emneevaluering

Emnet studentevalueres i tråd med fakultetets retningslinjer for dette.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020