MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Forebygging, helsefremming og tidlig intervensjon er sentrale element i myndighetenes føringer for helsetjenesten på alle nivå. Synet på årsakssammenhenger og behandling av rusproblemer og psykiske lidelser har endret seg over tid. Fra å se slike plager og lidelser som individuelle fenomen, ses mennesket nå mer i sammenheng med familie, miljø og samfunn. Dette innebærer en dreining fra fokus på hva som skaper sykdom til hva som fremmer helse. I tråd med disse føringene vil en i dette emnet være opptatt av helsefremmende faktorer og strategier knyttet til fagfeltet rus- og psykisk helsearbeid. Folkehelseperspektivet vil vektlegges som forståelsesramme for iverksetting av tiltak både i befolkningen generelt, overfor utsatte grupper og for mennesker som allerede har en definert rus- og/eller psykisk lidelse.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
- har inngående forskningsbasert kunnskap om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer som påvirker utvikling av psykiske lidelser og rusproblemer
- har inngående kunnskap om ulike tradisjoner og sentrale elementer i teori om recovery og andre bedrings- og reintegreringsprosesser
- har kunnskap om marginaliseringsprosesser og strategier for å skape et helsefremmende samfunn
Ferdigheter
Kandidaten:
- kan analysere aktuell teori av betydning for å fremme utvikling av, og møte utfordringer knyttet til helsefremmende arbeid
- kan beskrive og kritisk vurdere ulike elementer i teorier om recovery og andre bedrings- og reintegreringsprosesser
- kan argumentere vitenskapelig for sammenhenger mellom psykisk helse og/eller rusbruk og ulike måter å mestre belastende livssituasjoner på
- kan reflektere kritisk over kunnskapsgrunnlag og praksis i dagens tjenestetilbud til personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer
Generell kompetanse
Kandidaten:
- kan analysere forskning knyttet til brukeres opplevelse og fortolkning av egen helse og livssituasjon
- kan analysere forskning knyttet til forebygging og helsefremming, recovery og andre bedrings- og reintegreringsprosesser
- kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen de tverrfaglige feltene psykisk helse og rus.

Innhold

De teoretiske perspektivene er basert på ulike forståelsesmåter og teorier om psykisk helse, rushåndtering, forebygging, helsefremmende arbeid, recovery og andre bedrings- og reintegreringsprosesser. Det blir arbeidet med kunnskap om hvordan livsbetingelser kan påvirke menneskers psykiske helse og mestringsevne, samt hvilken betydning ulike måter å mestre belastninger på kan ha for helsen. Tilrettelegging av praksis som fremmer positive psykiske helseprosesser, som salutogenese og recovery, blir vektlagt. Andre tilnærmingsmåter og strategier for å styrke mestringsevnen blir også berørt.
Det blir diskutert hvordan individuelle, kulturelle og miljømessige forhold kan påvirke håndtering av belastende livssituasjoner, samt hvordan brukere selv opplever egen helse og egne mestringsstrategier
Pensum utgjør ca. 800 sider.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen1/15 dagerA - F
Studenten skal skrive en oppgave ut fra gitt tekst. Oppgaven skal besvares individuelt. Omfang: 3000 ord + / - 10%.

Fagperson(er)

Faglærer
Trond Erik Grønnestad
Emneansvarlig
Unn Elisabeth Hammervold
Studieprogramleder
Trond Erik Grønnestad , Hildegunn Sagvaag

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid. Studentaktiv metodikk og tett dialog mellom student og lærer er bærende elementer i den pedagogiske arbeidsformen.

Åpent for

Rus- og psykisk helsearbeid, master

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 02.07.2020