MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven er et individuelt selvstendig vitenskapelig arbeid, enten i form av en monografi eller i artikkelformat. Sammen med valgemnet representerer masteroppgaven studentens særlige fordypning i studiet. Det er utarbeidet en egen Veileder for utarbeiding av masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid (40 stp) til hjelp i arbeidet med masteroppgaven. Emnebeskrivelsen tar utgangspunkt i et 2-års fulltids studium. Angivelsen av semester og ulike frister når det gjelder 3-års deltidsstudium er påført i parentes.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • har inngående kunnskap om vitenskapelig tenkesett, teorier og metoder
 • har kunnskap om vitenskapelige problemstillinger innen fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid
 • kan gjøre rede for styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign
 • har inngående kunnskap om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk

Ferdigheter
Kandidaten:
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan anvende relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid og vurdere styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger
 • kan analysere og kritisk vurdere ulike faktorer som påvirker et forsknings-/ utviklingsprosjekt
 • kan beherske vitenskapelig språk og formidle forskningsresultater
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser

Innhold

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene føre videre den kompetanse som de har tilegnet seg gjennom de øvrige delene i studiet og videreutvikle denne på et teoretisk og/eller empirisk grunnlag. Det skal utarbeides en egen prosjektplan for masteroppgaven. Studentene velger tema for oppgaven og tildeles veileder i 2. semester (4. semester). Prosjektskisse (utkast til prosjektplan) leveres til veileder senest 1. april i 2. semester (4. semester). Endelig prosjektplan innleveres senest 30. mai i 2. semester (4. semester) og vurderes av veileder innen 30. juni. I vurderingen legges det bl.a. vekt på at prosjektplanen skal tilfredsstille kravene i aktuelle eksterne godkjenningsinstanser.
I masteroppgaven skal studenten gjøre rede for litteraturstudier i forhold til sentrale begrep, relevant forskning og metodevurderinger, samt ta opp spørsmål som kan forventes med hensyn til vitenskapelig kritikk. Som metodisk tilnærming kan velges kvalitative og/eller kvantitative metoder. I tilknytning til arbeidet med oppgaven, arrangeres det oppgaveseminarer med fokus på forskningsetikk og forskningsmetode, der studentene også legger fram og får tilbakemelding på eget arbeid. Oppgaveseminarene er obligatoriske for studentene. Det tilbys inntil 12 timer individuell veiledning.

Forkunnskapskrav

Alle øvrige deler av studiet må være bestått før oppgaven blir vurdert. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masteroppgave med seminarpresentasjon1/13 A - FAlle.
Den skriftlige oppgaven utgjør 40 studiepoeng. Oppgaven kan utformes som en monografi eller i artikkelformat. En monografisk avhandling skal være på ca. 20.500 ord. (+ - 10%).
Velges artikkelform skal oppgaven omfatte minimum én artikkel som tilfredsstiller kravene til publisering i anerkjent og relevant vitenskapelig tidsskrift. Artikkelen skal være klar for oversending til det aktuelle tidsskriftet. I tillegg skal det skrives en kappe som utdyper det empiriske grunnlag, samt metodologiske og teoretiske overveielser som ligger til grunn for artikkelen.
Artikkelen skal ha en ramme på 5000 ord (+ - 10 %), mens kappen skal ha en ramme på 7.500 ord (+ - 10%). (Rammen på 5000 ord for artikkelen kan eventuelt fravikes dersom det aktuelle tidsskriftet har andre begrensninger).
Masteroppgaven skal leveres innen 1. juni i fjerde semester/ sjette semester. Innen 3 uker etter at masteroppgaven er innlevert til bedømming, skal kandidaten gi en muntlig presentasjon (30 min) ut fra oppgaven. Tiden inkluderer spørsmål ex. auditorio. Kandidater som har fått innvilget utsatt frist eller tilrettelegging i form av ekstra tid, skal gi muntlig presentasjon innen tre uker etter oppstart av påfølgende høstsemester.
For å få karakter i emnet må masteroppgaven være levert og seminarpresentasjon være gjennomført.
Karakter i emnet settes på bakgrunn av masteroppgaven.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 75% tilstedeværelse på oppgaveseminarer, Godkjent prosjektplan for masteroppgaven
1. Minimum 75% tilstedeværelse på oppgaveseminarer
Ad punkt 1: Tilstedeværelse må være godkjent før oppgaven leveres.
Ved ikke innfridd nærværsplikt vil fakultetet tilby et ekstraordinært seminar på tvers av masterprogrammene i Spesialsykepleie, Helsevitenskap, Helsesykepleie og Rus- og psykisk helsearbeid.
2. Godkjent prosjektplan for masteroppgaven

Fagperson(er)

Faglærer
Anne Schanche Selbekk , Kolbjørn Kallesten Brønnick , Unn Elisabeth Hammervold
Emneansvarlig
Silje Lill Rimstad , Trond Erik Grønnestad
Studieprogramleder
Trond Erik Grønnestad

Arbeidsformer

Individuelt arbeid med veiledning. Det arrangeres oppgaveseminarer, der studentene legger fram og får tilbakemelding på sitt arbeid. I oppgaveseminarene legges det også inn undervisning med fokus på metodologiske, etiske og substansielle problemstillinger. Seminarene er obligatoriske for studentene

Åpent for

Rus- og psykisk helsearbeid, master

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 06.07.2020