MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Masteroppgaven er et nøye utformet vitenskapelig dokument som presenterer en problemstilling og argumenter, og som er dokumentert, basert på primære og / eller sekundære kilder. Oppgaven skal ha en betydelig forskningskomponent, og må være skrevet med hjelp av en faglig veileder. Oppgaven gir studenten en mulighet til å demonstrere kompetanse innen regnskap, revisjon, juss, eller finans.
Som forberedelse til masteroppgaven skal studentene delta på seminar om vitenskapsfilosofi, forskningsprosessen, formulering av problemstillinger, forskningsdesign, forskningsetiske problemstillinger, datainnsamling, juridisk metode, kvalitativ og kvantitativ dataanalyse, litteratursøk og skriveråd for masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha kunnskap om:
  • Hvordan definere og presentere en problemstilling
  • Hvordan utvikle en teori
  • Teorier og metoder som kan brukes til å løse valgt problemstilling

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
  • Søke fram relevante kilder for teorier og data som kan løse den valgte problemstillingen
  • Gjennomgå eksisterende teorier og empiriske bevis
  • Organisere, oppsummere og analysere data
  • Skrive tydelig om den valgte problemstillingen

Generell kompetanse
Studenten skal kunne
  • Planlegge og gjennomføre et stort prosjekt under veiledning og i samsvar med gjeldende normer for forskningsetikk
  • Anvende kunnskap og ferdigheter innen valgt fagområde

Innhold

Formålet med masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig arbeid. Studentene skal velge tema og definere problemstilling(er), og arbeidet skal vise tilknytning til forskning og bruk av metode.

Forkunnskapskrav

Fullført 60 studiepoeng fra Masterprogrammet i regnskap og revisjon.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Oppgave1/11 A - F
Oppgave i gruppe på maks 2. Studenter som ønsker å skrive oppgaven alene, må søke om dette.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Mattias Hamberg
Faglærer
Lars Atle Kjøde

Arbeidsformer

Åpent for

Regnskap og revisjon - masterstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolen ved UiS sitt evalueringssystem.

Litteratur

Boe, Erik. (2012). Grunnleggende juridisk metode: en introduksjon til rett og rettstenking. 3. utg. Universitetsforlaget
Ghauri, Pervez N., Kjell Grønhaug. (2010). Research methods in business studies. 4th ed. Financial Times Prentice Hall
Neuman, W.L. (2011). Social Research Methods (7th ed.). Boston: Pearson.
Artikkelhefte
Selvvalgt i samarbeid med veileder.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.09.2019