MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Emnet skal gi kandidaten et best mulig grunnlag for å utvikle skisse til masteroppgave og derigjennom begynne prosessen mot skrivingen av mastergradsoppgaven. Hovedmålet med emnet er å utvikle prosjektskisse og forskningsdesign for oppgaven.

Læringsutbytte

Målet med oppgaveseminaret er å utvikle en prosjektskisse og et forskningsdesign for masteroppgaven.
Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten:
  • er i stand til å redegjøre for ulike forskningsdesign og hvilke beslutninger som må fattes for å lage en prosjektskisse for en masteroppgave
  • har utformet en prosjektskisse som kan danne grunnlaget for masteroppgaven

Innhold

En viktig del av oppgaveseminaret er å skape realistiske forventninger til prosessen med å skrive masteroppgaver og å få på plass realistiske forventningsavklaringer mellom kandidat og veileder.
I oppgaveseminaret vil ulike forskningsdesign bli diskutert. Vi vil problematisere valg som tas i forhold til design, og presenterer ulike oppgavesjangere, og krav som stilles innenfor hver av disse. Utfordringer med å utvikle spissede temaer og problemformuleringer blir også diskutert. Vi viser videre til eksempler på gode oppgaver skrevet innenfor forskjellige sjangere.
Hovedaktiviteten i oppgaveseminaret er å utarbeide prosjektskisse for egen masteroppgave. Det vil bli diskusjoner om mulige temaer for masteroppgaver, samt informere om mulige temaønsker fra eksterne samarbeidsparter. På denne bakgrunn skal studentene arbeide med problemformulering, valg av et gjennomførbart forskningsdesign i forhold til de ressurser som står til disposisjon osv. Som en avslutning på oppgaveseminaret skal det med frist 1. desember leveres en fullstendig prosjektskisse. Instruks for innleveringen gis på emnets Canvas-side.
Prosjektskissen vil danne utgangspunkt for tildeling av veileder.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

 Vitenskapsteori og forskningsmetoder.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/1 Bestått - Ikke bestått
Oppgaveseminaret krever en godkjent prosjektskisse for å få bestått. Prosjektskissen karaktersettes ikke, men skissen skal tilfredsstille en rekke krav og vil bli vurdert som et forskningsdesign. Oppfølgingen av den enkelte student i selve masterarbeidet foretas av tildelt veileder.
Studentene kan gå sammen to og to om prosjektskissen dersom masteroppgaven skal gjennomføres av de samme to studentene.
Det er utarbeidet retningslinjer for prosjektskisse og masteroppgaver. Disse retningslinjene, som ligger ute på UiS sine hjemmesider, spesifiserer kravene til både prosjektskissen og masteroppgaven. Ikke bestått på oppgaveseminaret vil kunne føre til utsettelse av tildeling av veileder og forsinket oppstart av arbeidet med masteroppgaven.

Fagperson(er)

Faglærer
Ole Andreas Hegland Engen , Odd Einar Falnes Olsen
Emneansvarlig
Bjørn Ivar Kruke
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

I dette emnet brukes forelesninger og plenumsdiskusjoner som arbeidsformer.

Åpent for

Samfunnssikkerhet - masterstudium
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Ordinær emneevaluering.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 05.06.2020