MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Faget fokuserer på dimensjoneringsgrunnlag for maskinkonstruksjon som omfatter materialvalg, dimensjoneringsprinsipper med hensyn til diverse sviktemekanismer som flyting, knekking og utmatting. De grunnleggende prinsippene og gjeldende dimensjonerings standarder anvendes på vanlige maskindeler slik som aksling, lager, fjærer, bremser og forbindelseelementer som sveise- og skrueforbindelser. En kort innføring i studie av mekanismer og transmisjonssystemer er også angitt.

Læringsutbytte

Etter gjennomgått kurset skal studentene ha tilstrekkelig kunnskap om funksjonen av vanlige maskinelementer og deres dimensjonering for å kunne løse enklere konstruksjonsoppgaver. Ved å delta i problembasert prosjektarbeid i grupper vil studentene få ferdigheter om maskinkonstruksjonsmetodikk og teamarbeid samt generell kompetanse om nytenkning, innovasjon og utvikling av produkter og maskintekniske systemer.

Innhold

Grunnlag for maskinkonstruksjon (konstruksjonsmetodikk), standarder og normer, måleenheter og konstruksjonsmaterialer. Dimensjoneringsprinsipper, feilmodi og flytehypoteser. Fasthetsberegninger for skrue- sveise- og krympeforbindelser, toleranser og pasninger. Dimensjonering av diverse maskindeler, som for eksempel aksler og rotorer, fjærer og lager, koplinger og bremser. Innføring i studie av mekanismer og transmisjonssystemer (reim, tannhjul).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1, MAT100 Matematiske metoder 1, MSK200 Materialteknologi

MSK200 Materialteknologi

BYG140 Konstruksjonsmekanikk 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen og prosjektarbeid1/14 timerA - FFormelsamling.1)
Skriftlig eksamen (4 timer) og prosjektarbeid.
Vekting: Skriftlig eksamen teller 7/10 og prosjektarbeid teller 3/10.
Prosjektoppgaven utføres i grupper av 2 - 3 studenter. Alle deltakere i en gruppe får samme karakter basert på rapporten. Dersom en student i en gruppe ikke har gjort tilstrekkelig innsats i gruppearbeidet, etter melding fra resterende gruppemedlemmer, får studenten strykkarakter. Dersom en student stryker på prosjektet kan studenten ta et nytt prosjekt med en ny tittel neste gang faget går som normalt.
Emnet er bestått dersom både skriftlig eksamen og prosjektarbeid er bestått. Faglærer setter totalkarakter.
1) Utdeles ved eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringer
For å få adgang til skriftlig eksamen i emnet må 7 av totalt 10 obligatoriske øvinger være godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hirpa Gelgele Lemu
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

4 timer forelesning og 2 timer regneøvinger pr uke og prosjektarbeid i 5 uker med 2 timer veiledning per uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger. Prosjektarbeidet utføres i grupper og karaktersettes.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Maskinelementer (BIM150_1) 10

Åpent for

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør, y-vei, bachelorstudiuim i ingeniørfag

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Offshoreteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 årig

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.02.2020