MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Utvinning av olje og gas offshore krever avanserte konstruksjoner og prosessanlegg, samt rørledninger til transport. Disse består av en rekke komponenter som krever materialer med ulike egenskaper. Disse materialene er også relevante for andre maritime aktiviteter som havvind og «ocean farming». Kurset vil beskrive noen av disse materialene og forklare hvorfor disse oppnår ulike egenskaper som styrke, grunnet mikrostruktur, og korrosjonsmotstand. Forskjellige tilvirkings- og fabrikasjonsmetoder vil bli gjennomgått.

Læringsutbytte

Ved bestått kurs skal kandidaten kunne demonstrere følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og allmenn kompetanse:
Kandidaten
  • Har avansert kunnskap om valg av materialer for offshore innretninger og inngående kjennskap om stål
  • Har fundamental kunnskap om herdingsmekanismer i metalliske materialer

Kandidaten
  • Kan analysere og kritisk vurdere ulike former for informasjon og benytte dem for materialvalg for kritiske komponenter og konstruksjoner
  • Kan analysere rådende teorier, metoder og fortolkninger I feltet og arbeide uavhengig på praktiske og teoretiske problemer

Kandidaten
  • Kan bruke kunnskap og ferdigheter i oppgaver ved utbyggingsprosjekter
  • Kunne kommunisere akademiske arbeider og delta i faglige diskusjoner

Innhold

Kurset vil gjennomgå utvalgte materialer innen offshore virksomhet. Anvendelse og egenskaper sett i relasjon til mikrostruktur vil være sentralt.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • MSK200 Materialteknologi
  • MSK205 Materialmekanikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/13 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Morten Andre Langøy
Faglærer
Morten Andre Langøy
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

I gjennomsnitt 3 timer forelesninger og øvinger pr. uke. Forelesningsspråket er engelsk.

Åpent for

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 15.08.2020