MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Tredimensjonal spennings- og tøyning. Tensor notasjon, grunnleggende lineær elastisitetsteori. Spenningsfunksjon for todimensjonale spenning- og tøyningsproblemer. Kontaktspenning. Energimetoder. Plastisitet, flyte kriteria, restspenninger. Avansert bjelketeori. Torsjon. Aksesymmetrisk deformasjon av trykkbeholdere, plater og skall. Plate teori. Spenningskonsentrasjoner. Sprekkpropagering. Elastisk ustabilitet av bjelker og plater.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studentene:
· kunne utføre spennings- og tøyningsanalyse av forskjellige lastbærende konstruksjoner
· forstå respons av enkelte elementer av konstruksjoner under belastning både elastisk og plastisk og etter avlastning
· kunne dimensjonere forskjellige elementer av konstruksjoner utsatt til forskjellige typer av last
· anvende kunnskapen til beregning av virkelige konstruksjoner

Innhold

Tredimensjonal spenning og tøyning. Tensornotasjon, grunnleggende elastisitetsteori. Generalisering av Hooke's lov. Spenningsfunksjon for todimensjonale spenning- og tøyningsproblemer. Energimetoder (Prinsippet om stasjonær potensiell energi, Castiglianos sats). Kontaktspenninger. Introduksjon til plastisitetsteori, flytekriterier og flyt, herding, restspenninger. Avansert bjelketeori. Torsjon (vridning). Akse-symmetrisk deformasjon av trykkbeholdere, plater og skall. Plateteori. Spenningskonsentrasjon. Elastisk ustabilitet av bjelker og plater. Sprekkpropagering. Spenningsintensitetsfaktor.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
En skriftlig prøve1/14 timerA - FEnkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Øvinger, 2/3 må være godkjente før adgang til eksamen
1. 9 øvinger, 2/3 må være godkjente før adgang til eksamen

Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen angitte frister.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Dimitrios Pavlou , Ljiljana Djapic Oosterkamp
Faglærer
Yaaseen Ahmad Amith
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

6 timer forelesning pr. uke. Obligatorisk innlevering av regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Faststoffmekanikk, videregående kurs (MOM130_1) 10

Åpent for

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.10.2020