MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.


Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende ingeniør.
Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette studiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått bacheloroppgave skal ha følgende læringsutbytte: - Kan jobbe selvstendig - Kan beskrive oppgaven klart og ryddig i henhold til fagområdets terminologi og uttrykksformer - Har erfaring med litteratursøk, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet - Kan anvende relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat - Kjenner til og kan begrunne relevante metodeverktøy og arbeidsmåter - Kan utrede problemstillingen og koble konklusjonen til problemstilling - Har evne til kritisk vurdering av eget arbeid - Kan forsvare høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger og slik være en god rollemodell - Kan utveksle synspunkter og erfaringer og opptre som nyttig og saklig aktør i en vitenskapelig debatt - Kan avgjøre når en vitenskapelig uenighet har karakter av å være en paradigmatisk uenighet og kan håndtere debatten deretter

Innhold

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte noen av de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet som basis for å arbeide med en gitt oppgave. I tillegg omfatter oppgaven en organisert introduksjon til vitenskapsteori, der denne blir forklart gjennom en historisk presentasjon av de viktigste hendelsene i naturvitenskapens og filosofiens historie. På veien blir man kjent med mange av de kreative personene som har bidratt med ny kunnskap om naturen, og hvordan det de kom frem til stadig har endret vårt syn på naturen og oss selv. Den kreative prosessen som er en forutsetning for å frembringe ny kunnskap om naturen, blir også belyst.

Forkunnskapskrav

TEKBAV Vitenskapsteori og etikk- essay
Det vises til TN-fakultetets Regler for bachelor- og masteroppgaver for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave1/1 A - F
Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 Antall forsøk punkt 4:
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.
a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.
b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.
c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver. En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.
Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett%20Studentsider%20og%20ansattsider/Reglar1.pdf
Vitenskapsteori og etikk:
Frist for innlevering av essay: 15. mars (essayet skal være på omtrent 5000 ord). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning.
Karakter: godkjent/ikke godkjent. De som ikke får godkjent, får mulighet til å levere på nytt innen 2 uker etter sensuren på essayet foreligger. Godkjent er forutsetning for at studenten får lov til å levere bacheloroppgaven sin. For studenter som skal skrive oppgave på høsten, tillates det at vitenskapsteori og etikk tas vårsemesteret før.
Merk: Trekkfrist for våren er 1. april.
Har man bestått vitenskapsteori og etikk kan denne godskrives dersom en skriver en ny bacheloroppgave (ved stryk eller forbedring av karakter).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Vitenskapsteori og etikk:
Frist for innlevering av essay: 15. mars (essayet skal være på omtrent 5000 ord). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning.
Karakter: godkjent/ikke godkjent. De som ikke får godkjent, får mulighet til å levere på nytt innen 2 uker etter sensuren på essayet foreligger. Godkjent er forutsetning for at studenten får lov til å levere bacheloroppgaven sin.
For studenter som skal skrive oppgave på høsten, tillates det at vitenskapsteori og etikk tas vårsemesteret før. For de som har oppgave på våren, er det ikke mulig å ta vitenskapsteori og etikk året før.
MERK! Trekkfrist for våren er 1. april.
Har man bestått vitenskapsteori og etikk kan denne godskrives dersom en skriver en ny bacheloroppgave (ved stryk eller forbedring av karakter).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Dimitrios Pavlou
Faglærer
Morten Andre Langøy , Yihan Xing , Lin Li , Per Arne Bjørkum , Ove Mikkelsen , Knut Erik Teigen Giljarhus , Torfinn Havn , Hirpa Gelgele Lemu , Vidar Folke Hansen , Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Ansvarlig laboratorieøvelser
Yaaseen Ahmad Amith , Johan Andreas Håland Thorkaas
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

Prosjektarbeid. Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig.
Undervisningen i vitenskapsteori vil gå 4 timer pr uke i uke 2, uke 3, uke 4, uke 5 og uke 6. Det legges opp til at undervisningen blir streamet. Frist for innlevering av essay er 15. mars (essayet skal være på mellom 7 - 10 sider). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning. Innlevering skal skje via Canvas.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsteori og etikk (BIB460_1) 5

Åpent for

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Emneevaluering

Følger prosedyrer utarbeidet ved TN-fakultetet

Litteratur

Litteratur/pensum publiseres omlag 14 dager før påmelding til emnet åpner


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 28.02.2020