MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet skal gi studenten inngående kunnskaper i fagområdene fysiologi, patofysiologi, farmakologi, mikrobiologi, strålevern, medisinsk teknisk utstyr og transfusjonsmedisin. Emnet er felles for spesialiseringene i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.
Emnet skal bidra til at studenten kan observere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til pasienten, forebygge komplikasjoner og beherske sykepleie ved medisinske undersøkelser og behandling.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har:
 • inngående kunnskaper i fysiologi, patofysiologi, mikrobiologi og farmakologi
 • inngående kunnskap i infeksjonsforebygging
 • inngående kunnskap om funksjon, vedlikehold og kontroll av aktuelt medisinsk teknisk utstyr
 • inngående kunnskap om transfusjonsmedisin
 • kunnskap om strålevern

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • anvende kunnskaper i fysiologi og patofysiologi som grunnlag for å observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • begrunne kliniske observasjoner og funn med bakgrunn i hvordan organsystemer fungerer
 • argumentere for hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles
 • anvende kunnskaper om smittevern
 • håndtere og administrerer aktuelle medikamenter
 • anvende kunnskap om medisinsk teknisk utstyr
 • anvende kunnskap om transfusjonsmedisin
 • forholde seg til strålingsrisiko

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 • arbeide selvstendig med klinisk og teoretisk problemløsning
 • anvende kunnskap og ferdigheter i emnet for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver

Innhold

Fysiologi og patofysiologi
 • organsystemenes fysiologi og patofysiologi
 • reguleringer og forstyrrelser i væske-, elektrolytt-, osmolalitets- samt syre - base systemet

Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • farmakokinetikk og - dynamikk
 • medikamentadministrering inkludert medikamentregning
 • tilsettinger til intravenøse infusjoner
 • interaksjoner
 • bivirkninger

Infeksjonsforebygging
 • mikroorganismens angrepsmekanismer, infeksjonsforsvar, hygiene og infeksjonsforebyggende tiltak i spesialavdelinger
 • mikrobiologiske undersøkelser, resistensutvikling og antibiotika behandling knyttet til helsepersonell sin egen risiko for å bli smittet

Medisinsk-teknisk utstyr
 • elektrisk sikkerhet
 • elektromedisinsk utstyr, medisinske gasser og gassteknisk utstyr
 • aktuelt medisinsk utstyr, funksjon, vedlikehold og kontroll
 • melderutiner og ansvarsforhold

Strålevern
 • ulike former for stråling, strålingsfysikk
 • røntgenstråling og strålingshygiene

Transfusjonsmedisin
 • blodtyping og forlikelighet
 • indikasjoner for transfusjon av blodprodukter
 • transfusjonskontroll
 • transfusjonsreaksjoner

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FEnkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% nærværsplikt i undervisning

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Otto Margon Aareskjold
Faglærer
Aina Lillian Bjerkeli Lekens , Ida Helene Mykkeltveit , Dagrunn Nåden Dyrstad
Studiekoordinator
Evy Margrethe Gundersen
Studieprogramleder
Evy Margrethe Gundersen

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, problembasert læring i basisgrupper, seminar, studentundervisning og selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Medisinske og naturvitenskapelige emner I (VAIOB20_1) 10

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie 

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Litteratur

Pensum utgjør ca. 900 sider. Det tas forbehold om enkelte suppleringer i litteratur/pensum. Eventuelle suppleringer publiseres på Canvas senest innen semesterstart.
Fysiologi og patofysiologi:
Martini, F.H., Nath, J.L. & Bartholomew (2018). Fundamentals of Anatomy & Physiology (11th edition), 410 sider. Pearson Benjamin Cummings
 • The spinal Cord, Spinal Nerves and Spinal Reflexes
 • The Brain and Cranial Nerves
 • Sensory Pathways and the Somatic Nervous System
 • The Autonomic Nervous System and Higher - Order Functions
 • The Endocrine System
 • The Heart
 • Blood Vessels and Circulation
 • The Lymphatic System and Immunity
 • The Respiratory System
 • The Urinary system
 • Fluid, Electrolyte and Acid - Base Balance

Farmakologi:
Nordeng, H. og Spigset, O. (red.) (2018). Legemidler og bruken av dem. 45 sider. Gyldendal Norsk Forlag
 • Kap. 2 Farmakodynamikk
 • Kap. 3 Farmakokinetikk
 • Kap. 4 Bivirkninger
 • Kap. 5 Årsaker til variasjon i legemiddelrespons
 • Kap. 6 Interaksjoner

Mikrobiologi:
Bearman, G., Munoz-Price, S., Morgan, D., & Murthy, R. (2018). Infection Prevention : New Perspectives and Controversies. Cham: Springer. 31 sider. Hentet fra: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-60980-5
 • Kap. 1 HAI Controversies: Contact Precautions
 • Kap. 3 Universal Glove and Gown use for the prevention of MRSA
 • Kap. 4 Isolation Precautions for Visitors
 • Kap. 9 Universal MRSA decolonization for hospitalized patients

Veiledere fra folkehelseinstituttet (FHI) Hentet fra: https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/smittevern_i_institusjoner/
 • Isoleringsveilederen (9), s. 8 - 47
 • Rettleiar til forskrift om smittevern i helsetjenesta (15), s. 3 - 36
 • MRSA veilederen (16), s 11 - 26

Medisinsk teknisk utstyr:
Kramme, R., Hoffmann, K. og P. & Pozos, R. S. (eds.) (2011). Springer Handbook of Medical Technology. 185 sider. Hentet fra: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-74658-4
 • Chap. 3. Just, H. M., Roggenkamp, E & Reinhardt, A. Hygiene in Medical Technology
 • Chap. 4. Kramme, R. & Uhlig, H. P. Technical Safety of Electrical Medical Technology Equipment and Systems
 • Chap. 5 Malkmus, A. Quality Management in Medical Technology
 • Chap. 6. Matern, U & Büchel, D. Usability of Medical Devices
 • Chap. 27. Peyn, T. Long term Ventilators for Intensive Therapy
 • Chap. 28. Kramme, R. Defibrillators and ICD Systems
 • Chap. 29. Zgoda, F. Laser Systems
 • Chap. 30 Siegel, E. Inhalational Anesthesia Devices
 • Chap. 34 Hug, B. & Haag, R. High - Frequency Surgery
 • Chap. 35. Cossmann, P. H. Medical Radiation Therapy
 • Chap. 47. Hieronymi, U. & Kramme, R. Monitoring Systems

Transfusjonsmedisin:
Klinisk transfusjonshåndbok - Legeforeningen (2017) 40 sider. Hentet fra: http://legeforeningen.no/PageFiles/285856/Tranfusjonshåndboken%20010217.pdf
Strålevern:
Strøm, B. & Hafslund, B. (2018). Røntgenutstyr og strålebruk på operasjonsstuen. I: Dåvøy, G. M., Eide, P. H. & Hansen, I. Operasjonssykepleie, 2. utgave, s. 446 - 454
Anbefalt ressurslitteratur:
 • Andersson, A. E., Bergh, I., Karlsson, J. & Nilsson, K. 2010). Patients´ experiences of acquiring a deep surgical site infection: an interview study. American Journal of Infection Control, 38 (9), 711 - 717
 • Berland, A. Berentsen, S. B. & Gundersen, D. (2009). Hospital - acquired infections and patient safety. Nordic Journal of Nursing Research and Clinical studies/Vård i Norden, 29 (1), 33 - 37
 • Kramme, R., Hoffmann, K. og P. & Pozos, R. S. (eds.) (2011). Springer Handbook of Medical Technology. ISBN: 978-3-540-74658-4 (online)
 • Lunde, L. & Moen, A.(2014). Sykepleie til pasienter med multiresistente bakterier. Sykepleien Forskning, 3 (9), 260 - 269
 • Murphy, M. F., Pamphilon, D. H. & Hedle, N. M. (Ed.) (2013). Practical Transfusion Medicine (4th Ed.). Wiley-Blackwell. Hentet fra: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119129431
 • Grimnes, S., Jensen, Ø. og Strømme, T. (2005). Håndtering av medisinsk - teknisk utstyr. En ikke - teknisk gjennomgang. Medinova Rikshospitalet
 • Grimnes, S. og Jensen, Ø. (2003). Medisinsk - teknisk sikkerhet på sykehus. Medinova Rikshospitalet
 • Martini, F.H., Nath, J.L. & Bartholomew (2018). Fundamentals of Anatomy & Physiology (10th edition), Pearson Benjamin Cummings
 • Nordeng, H. og Spigset, O. (red.) (2018). Legemidler og bruken av dem. Gyldendal Norsk Forlag
 • Steen, M., Degré, M. & Maizels, D. (2014). Mikrober, helse og sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Smittevernveileder. Hentet fra: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/
 • Rapport NOIS. Hentet fra: https://www.fhi.no/publ/2017/arsrapport-2016-helsetjenesteassosierte-infeksjoner-antibiotikabruk-nois-an/
 • Antibiotika resistens. Hentet fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/smitte/resistens/


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.01.2020