MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet skal gi studenten inngående kunnskaper i fagområdene fysiologi, patofysiologi, farmakologi, mikrobiologi, strålevern, medisinsk teknisk utstyr og transfusjonsmedisin. Emnet er felles for spesialiseringene i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie.
Emnet skal bidra til at studenten kan observere og iverksette tiltak for å stabilisere den fysiske tilstanden til pasienten, forebygge komplikasjoner og beherske sykepleie ved medisinske undersøkelser og behandling.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har:
 • inngående kunnskaper i fysiologi, patofysiologi, mikrobiologi og farmakologi
 • inngående kunnskap i infeksjonsforebygging
 • inngående kunnskap om overordnede prinsipper knyttet til anvendelse av medisinsk teknisk utstyr
 • inngående kunnskap om transfusjonsmedisin
 • kunnskap om strålevern

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • anvende kunnskaper i fysiologi og patofysiologi som grunnlag for å observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • begrunne kliniske observasjoner og funn med bakgrunn i hvordan organsystemer fungerer
 • argumentere for hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles
 • anvende kunnskaper om smittevern
 • håndtere og administrerer aktuelle medikamenter
 • anvende kunnskap om medisinsk teknisk utstyr
 • anvende kunnskap om transfusjonsmedisin
 • forholde seg til strålingsrisiko

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 • arbeide selvstendig med klinisk og teoretisk problemløsning
 • anvende kunnskap og ferdigheter i emnet for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver

Innhold

Fysiologi og patofysiologi
 • organsystemenes fysiologi og patofysiologi
 • reguleringer og forstyrrelser i væske-, elektrolytt-, osmolalitets- samt syre - base systemet

Farmakologi og legemiddelhåndtering
 • farmakokinetikk og - dynamikk
 • medikamentadministrering inkludert medikamentregning
 • tilsettinger til intravenøse infusjoner
 • interaksjoner
 • bivirkninger

Infeksjonsforebygging
 • mikroorganismens angrepsmekanismer, infeksjonsforsvar, hygiene og infeksjonsforebyggende tiltak i spesialavdelinger
 • mikrobiologiske undersøkelser, resistensutvikling og antibiotika behandling knyttet til helsepersonell sin egen risiko for å bli smittet

Medisinsk-teknisk utstyr
 • prinsipper for å ivareta personell og pasientsikkerhet ved bruk av medisinsk teknisk utstyr i spesialavdelinger
 • utfordringer knyttet til forsvarlig bruk av medisinsk teknisk utstyr
 • melderutiner ved skadesaker knyttet til medisinsk teknisk utstyr
 • hygieniske aspekter ved bruk av medisinsk teknisk utstyr

Strålevern
 • ulike former for stråling, strålingsfysikk
 • røntgenstråling og strålingshygiene

Transfusjonsmedisin
 • blodtyping og forlikelighet
 • indikasjoner for transfusjon av blodprodukter
 • transfusjonskontroll
 • transfusjonsreaksjoner

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FEnkel kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% nærværsplikt i undervisning

Fagperson(er)

Faglærer
Aina Lillian Bjerkeli Lekens
Studieprogramleder
Ida Helene Mykkeltveit
Emneansvarlig
Dagrunn Nåden Dyrstad

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Medisinske og naturvitenskapelige emner I (VAIOB20_1) 10

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie 

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020