MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi studentene kunnskap og ferdigheter innen fagfeltene sosialt arbeid og sosialpedagogikk. Teorier i og om sosialt arbeid og sosialpedagogikk blir samlet og hver for seg satt inn i en historisk og samfunnsmessig kontekst. Et sentralt tema vil være relasjonen mellom praksisfelt, profesjon og forskning. Etiske utfordringer, teoretiske perspektiver samt empiri knyttet til makt som fenomen vil vektlegges. Emnet skal bidra til utviklingen av både refleksiv profesjonspraksis og refleksiv forskning.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal kjenne til:
  • fagenes historie, utvikling, fellestrekk/egenart og plass i samfunnet.
  • teorier, praksis og etikk innenfor sosialt arbeid og sosialpedagogikk samt aktuelle problemstillinger.
  • relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdene.
  • Sentrale teoretiske perspektiv knyttet opp mot makt som fenomen.

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
  • finne, vurdere og henvise til relevant teori, praksis og forskning innenfor fagområdene.
  • reflektere over egen faglig utøvelse og forskningstilnærming.
  • under veiledning, gjennomføre preliminær forskning og utviklingsarbeid.

Generell kompetanse
Studenten skal kunne:
  • vise innsikt i sentrale fag- og yrkesetiske problemstillinger.
  • under veiledning, planlegge og gjennomføre arbeidspresentasjoner alene og som deltaker i en gruppe.
  • bruke APA referansesystem i vitenskapelig skriftlig arbeid.

Innhold

Sosialt arbeid og sosialpedagogikk deler målet om å utfordre og fjerne sosial urettferdighet, samtidig som en hjelper mennesker som er i en utsatt samfunnsmessig posisjon.Den historiske opprinnelsen til de to fagene er ulik. Sosialt arbeid startet som praktisk filantropi med sosialpolitisk forankring. God praksis ble senere formulert i teori. Sosialpedagogikk begynte som en teoretisk disiplin, hvor teoretiske ideer senere ble satt ut i praksis.
Emnet er bygget opp slik at studentene i første fase vil få innblikk i begge fagene. Deretter vil teoretiske perspektiver som er relevante for utøvelse og forskning i fagene trekkes inn. Den siste delen skal bidra til egenutvikling relatert til eget faglige ståsted og forskning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig individuell hjemmeeksamen1/15 dagerA - FAlle.
Hjemmeeksamen: Faglærer gir oppgavetekst. Omfang: 4 000 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.
Nærmere betingelser for arbeidet med hjemmeeksamen i form av innholdsmessige, formelle og strukturelle krav, blir kunngjort på Canvas.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen:
Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gurli Olsen
Studiekoordinator
Aase Bø-Rygg

Arbeidsformer

Emnet blir tilbudt som ordinært kurs med forelesninger, diskusjoner og deltakerpresentasjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag (MSO112_1) 20
Sosialpedagogikkens kunnskapsgrunnlag (MSO113_1) 20

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.08.2020