MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet behandler det vitenskapsfilosofiske og metateoretiske forholdet mellom ulike vitenskaper og fagdisipliner, og i hvilken grad og på hvilke premisser det er mulig å skaffe seg vitenskapelig kunnskap. Grunnleggende vitenskapsteoretiske begrep og sentrale vitenskapsteoretiske retninger behandles, med fokus på sosial- og humanvitenskapenes vitenskapsteori.

Læringsutbytte

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Kandidaten skal tilegne seg en forståelse av grunnleggende og overordnede vitenskapsteoretiske posisjoner og retninger.
Ferdigheter
Kandidaten skal utvikle en grunnleggende evne til og ferdigheter for å kunne reflektere over og behandle forholdet mellom teori og empiri i vitenskapelige spørsmål og problemstillinger.
Generell kompetanse
Kandidaten skal ha utviklet en meta-teoretisk og erkjennelsesteoretisk forståelse av menneskelige og sosiale fenomener generelt og forskningsrelaterte emner og metoder spesielt.
Kandidaten skal ha utviklet evne til grunnleggende kritisk tenkning og refleksjon på et faglig og teoretisk grunnlag.

Innhold

Det vil bli arbeidet med følgende tema:
  • Forholdet mellom ulike vitenskaper og fagdisipliner.
  • Vitenskapsteori og vitenskapsfilosofi.
  • Sosial- og humanfagenes vitenskapsteori.
  • Virkelighet og virkelighetsoppfatning og kriterier for erkjennelse, kunnskap, innsikt, sannhet og sannsynlighet.
  • Grunnleggende vitenskapsteoretiske begrep
  • Sentrale vitenskapsteoretiske retninger.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/15 dagerA - FAlle.
Hjemmeeksamen: Faglærer gir oppgavetekst. Omfang: 2 500 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 6th.
Nærmere betingelser for arbeidet med hjemmeeksamen i form av innholdsmessige, formelle og strukturelle krav, blir kunngjort på Canvas.
Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen:
Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jan Otto Jacobsen
Studiekoordinator
Aase Bø-Rygg

Arbeidsformer

Forelesninger og seminar.
Det anbefales sterkt at studentene følger all undervisning, da pensum der vil bli både utdypet og supplert.

Åpent for

Sosialfag - Masterstudium

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.08.2020