MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet skal gi en innføring i samfunnsforskning, og kunnskap om ulike tilnærminger innenfor samfunnsvitenskapelige forskning. Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter i både kvalitative og kvantitative forskningsdesign som grunnlag for selvstendig vitenskapelig arbeid.

Læringsutbytte

Studentene skal etter å ha gjennomført emnet ha følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
 • Kunne redegjøre for hva vitenskapelig forskningsmetode er
 • Ha kunnskap om kvalitative og kvantitative metoder, og hvilken type kunnskap de ulike forskningstradisjonene kan bidra med i samfunnsvitenskap
 • Kunnskap om statistiske begreper og statistiske analyser (univariat- og bivariat analyse)
 • Kunnskap om kvalitative begreper og kvalitative analyser (særlig tekstanalyse)

Ferdigheter
 • Kritisk evne til å vurdere når kvantitativ og / eller kvalitativ forskning er hensiktsmessig, og gjøre metodiske refleksjoner knyttet til forskningsspørsmål
 • Anvende kvantitative og kvalitative forskningsmetoder på et grunnleggende nivå, og tolke resultater fra studier med både kvalitativ og kvantitativ tilnærming.
 • Arbeide selvstendig med beskrivelse av fordelinger på enkeltvariabler, og sammenhenger mellom to variabler
 • Arbeide selvstendig med kvalitative forskning
 • Anvende tematisk tekstanalyse
 • Utvikle evnen til kritisk å reflektere over forskningsetiske spørsmål

Generell kompetanse
 • Kunne identifisere relevante faglige problemstillinger som kan undersøke ved bruk av kvantitative og / eller kvalitative forskningsmetoder
 • Kunne gjøre selvstendig men avgrenset vitenskapelig forskning innen et fagfelt og formidle funn både til allmenheten og til spesialister
 • Kunne gjøre etiske betraktninger og vurdere praktiske implikasjoner av egen forskning

Innhold

 • Kvantitative metoder og statistisk analyse
 • Kvalitative metoder og kvalitativ analyse
 • Litteraturstudier: en innledning
 • Mixed Methods: en innledning

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen1/16 timerA - F
Det er tillatt å ta med følgende hjelpemidler:
 • Ringdal, K. (2018). Enhet og mangfold : samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode (4. utg.). Bergen: Fagbokforl.
 • Ikke programmerbar kalkulator.

Konsekvenser av ikke bestått eksamen innen utsatt eksamen:
Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsatt eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mikhail Gradovski
Studiekoordinator
Aase Bø-Rygg

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium. Studentaktive, dialogiske og problembaserte læringsformer med fokus på refleksjon og analyse vil særlig bli vektlagt.

Åpent for

Sosialfag - Masterstudium

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.08.2020