MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Barneverntjenestene er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen for å kunne «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid» jfr. barnevernloven § 1-1.
Formålet med emnet er å gi studenten en spesialisert juridisk kompetanse og forvaltningsforståelse som utgangspunkt for godt barnevernfaglig arbeid. Dette gjøres ved fordypning i sentrale og utvalgte tema.
Emnet tar utgangspunkt i de krav som stilles til barnevernets arbeid og har fokus på barns rettslige stilling i dette arbeidet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten
 • Ha bred kunnskap om sentrale barnevernfaglige tema, teorier, problemstillinger, prosesser og verktøy innen faget.
 • Ha bred kunnskap om aktuell barnevernslovgivning, herunder barns deltakelse og medbestemmelsesrett.
 • Ha kunnskap om forholdet mellom barneloven og barnevernloven
 • Ha kunnskap om den rolle menneskerettighetene har for barneverntjenestens arbeid, herunder barns selvstendige rettigheter og rettigheter for flyktningbarn og minoriteter.
 • Kjenne til hovedlinjene i utlendingsretten
 • Ha kunnskap om gjeldende regler knyttet til saksbehandling i fylkesnemnda/ rettsvesenet.
 • Kjenne til regler som berører barn i deres møte med rettsvesenet.
 • Kjenne til barnevernstjenestens rolle og rammer i samarbeid med andre aktuelle aktører.

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
 • Selvstendig kunne anvende den til enhver tid gjeldende barnevernlov og kunne identifisere aktuelle barnerettsfaglige problemstillinger.
 • Kunne anvende reglene i barnevernloven i forhold til saksbehandling av ulike typer barnevernssaker, herunder saksbehandling for fylkesnemnda.
 • Kunne ivareta de barnevernfaglige krav til deltakelse og barnets rett til å bli hørt.
 • Beherske juridisk metode som et praktisk verktøy for den juridiske beslutningsprosess, herunder finne frem i aktuelle rettskilder og kunne anvende disse for å løse rettslige spørsmål.
 • Kunne reflektere over egen fagutøvelse og rolle, spesielt i møte med samarbeidsaktører.
 • Kunne reflektere over reglene i barnevernloven i lys av sentrale konvensjoner om menneskerettigheter.

Generell Kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
 • ha innsikt i sentrale juridiske problemstillinger innenfor barneretten.
 • ha kompetanse til selvstendig å kunne formidle og anvende kunnskap innenfor dette området på en juridisk forsvarlig måte.
 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor rettsområdet.

Innhold

 • Rettssikkerhet og juridisk metode
 • Barnevernloven i endring
 • Barnelov og barnevernlov
 • Barns deltakelse og medbestemmelse i barneverntjenesten/ fylkesnemnda
 • Barn og menneskerettigheter
 • Hovedlinjer i utlendingsretten
 • Barn og straff
 • Barnevernstjenesten i møte med samarbeidsaktører

Forkunnskapskrav

Bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid eller tilsvarende. Søkere uten dokumenterte juridiske forkunnskaper tilsvarende barnevern- eller sosionomutdanningens bachelornivå kan ikke gis opptak.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra og med arbeid etter Lov om barneverntjenester (17-07-1992 nr. 100)

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FOrdbok.
Arbeidskrav. Studenten må få godkjent på en obligatorisk innleveringsoppgave for å få rett til å avlegge eksamen. Leveringsfrist angis ved semesterstart. Informasjon om obligatorisk undervisningsaktivitet vil bli opplyst om på Canvas.
Konsekvenser av å ikke bestå eksamen innen utsatt eksamen:
Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsett eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgjende kull. Studenten må ta eksamen i samsvar med eventuelt ny og revidert emneomtale for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Et arbeidskrav skal leveres og består før kandidaten kan gå opp til eksamen. Arbeidsomfang 2500 ord +/- 10 %.
Tidspunkt for innlevering av arbeidskrav kunngjøres i Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Agnete Velde Jansson, Liv Jorunn Baggegård Skippervik , Turid Bie
Studiekoordinator
Aase Bø-Rygg

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, arbeidskrav, presentasjoner og diskusjoner i grupper.

Åpent for

Master i sosialt arbeid og sosialpedagogikk. Enkeltemne.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med fakultetet sine retningslinjer og plan for dette.

Litteratur

Litteratur
Innføringslitteratur
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (2017) Retningslinjer til barnevernstjenestens saksbehandling. (Rundskriv Q1036).
Hentet fra:
https://www.bufdir.no/barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/ Bendiksen, L. R. L., & Haugli, T. (2018). Sentrale emner i barneretten (3. utg. ed.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap.1, 2, 3
Høstmælingen, N., Kjørholt, E. S., & Sandberg, K. (2016). Barnekonvensjonen : barns rettigheter i Norge (3. utg. ed.). Oslo: Universitetsforl. Kap. 1
Kjønstad, A., Syse, A., & Kjelland, M. (2017). Velferdsrett : I : Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang (6. utg. Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse og Morten Kjelland. ed. Vol. I). Oslo: Gyldendal juridisk. Kap. 1, kap. 2, kap. 10.1-10.5, 10-7, 10.8.4, 10.9, 10.10.3
Kjønstad, A., Syse, A., Kjelland, M., & Collin-Hansen, R. (2017). Velferdsrett : II : Barneverns- og sosialrett (5. utg. Asbjørn Kjønstad, Aslak Syse, Morten Kjelland [(red.)] ; medforfattere: Ragnhild Collin-Hansen ... [et al.]. ed. Vol. II). Oslo: Gyldendal juridisk. Kap. 1.2, 1.4, 1.8, 1.12, kap. 2, kap. 3.1, 3.2, 3.5, kap.4, kap.5, kap. 6
Hovedlitteratur
All, J. (2018). Rettsstat og menneskerettigheter. (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1, kap. 11.3-11.3.5. (24 s.).
Barne- og likestillingsdepartementet (2010). Barnevernets ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner. (Rundskriv Q-06/2010). (10 s.)
Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/a576fb7eb4bf40f4b1972504553fb11c/rundskriv_q-06_2010.pdf
Barne- likestillingsdepartementet (2013). Forholdet mellom barnevernloven og barnelova. Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon. (Veileder). (40 s.).
Hentet fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/skjema/bua/rapportering20barnevern/veileder.forholdet.mellom.barneloven.og.barnevernloven.pdf

Barne- likestillingsdepartementet (2017). Endringer I barnevernloven (barnevernreformen) (Prop.73 L 2016-2017). Kap. 5 og 6. (33 s.).
Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/67954c9d29dd4c0ca3134e0931f32fdc/no/pdfs/prp201620170073000dddpdfs.pdf
Barne- og likestillingsdepartementet (2016-2017). Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre). (Prop. 169 L 2016-2017). (230 s.)
Hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/23e2789a4faf47a4b32ea0867ad3a111/no/pdfs/prp201620170169000dddpdfs.pdf Kap. 1, kap. 2 .1, kap. 3, kap. 4.1 , 4.2 og 4.4, kap. 5.1-5.3 og 5.5, kap. 6.1, 6.2 og 6.4, 7.1, 7.2 og 7,4, kap. 8.1, 8.2 og 8.4, kap. 9.1, 9.2 og 9.4, kap. 10.1, 10.2, 10.3 og 10.4, kap. 11.1, 11.2 og 11.4, kap. 14.1, 14.2 14.3, 14.4 og 14.6 og kap. 17
Bendiksen, L. R. L., & Haugli, T. (2018). Sentrale emner i barneretten (3. utg. ed.). Oslo: Universitetsforlaget. Fra kap. 4. (270 s.).
Blandhol, S., Tøssebro, H. N. & Skotheim, Ø. (2015). Innføring i juridisk metode. Jussens Venner s. 310-345. (45 s.).
Christie, N. (1977). Konflikt som eiendom. Tidsskrift for rettsvitenskap s. 113-132. (19 s.)
FNs barnekomité (2009). Generell kommentar nr. 12. Barnets rett til å bli hørt. (26 s.).
Hentet fra:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnets-rettigheter/generell-kommentar-12.pdf

FNs barnekomité (2013) : Generell kommentar nr. 14 om barnets rett til at hans eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn. (18 s.).
Hentet fra:
http://www.refworld.org/publisher/CRC.html General comment (2013) nr. 14. http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html)
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. (2015) Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste (IS-11/2015). (20 s.).
Hentet fra:
https://lovdata.no/pro/#document/ROO/rundskriv/is-2015-11?from=NL/lov/1992-07-17-100/
NOU 2005:9 (2015) Ressursbruk og rettssikkerhet i fylkesnemndene. Oslo: Departementet. kap. 17. (15 s.).
NOU 2016:16. (2016). Ny barnevernlov. Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet. Kap. 6 og vedlegg 4. ( 117 s.).
Mæhle, S. S., & Aarli, R. (2017). Fra lov til rett. Oslo: Gyldendal juridisk. Kap. 3, 7 og 9. (90 s.).
Rutiner og regler for informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og barneverntjenesten ISBN-nr: 978-82-8286-258-5. (6.s.).
Sandberg, K. (2010). Barns rett til medbestemmelse - et juridisk perspektiv. Barn som samfunnsborgere - til barnets beste? A. T. Kjørholt. Kap. 3. Oslo: Universitetsforlaget.(22 s.).
Studsrød, I., Hovland, W. og Bie. T. Den gode vilje er ikke nok: Fylkesnemndas høring av barn. I Studsrød, I. og Tuastad, S. (red.) Barneomsorg på Norsk i samspill og spenning mellom hjem og stat. Kap. 4. Oslo; Universitetsforlaget. (15 s.).
Øyen, Ø.D. (2018). Lærebok i utlendingsrett. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 5, 9 10, 11
I tillegg må alle ha NORGES LOVER - lovsamling for helse- og sosialsektoren, siste utgave
Støttelitteratur Archard, D. & Skivenes, M. (2009). "Balancing a Child's best interest and a child's views." International Journal of Children' Rights 17: 1-12.
Barne- likestillingsdepartementet (2005). Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten. (Rundskriv Q-24).
Hentet fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/rus/2005/0002/ddd/pdfv/243383-q-24_rundskriv_taushetsplikt.pdf
Fylkesmannen, I. A.-O. V.-A. (2018). "Historien om Stina Fylkesmannens rapport etter tilsyn med Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus HF, Bufetat Region Sør, Næromsorg Sør og Aleris Ungplan og Bo i 27.07.2017 - 7.2.2018 ".
Gording Stang, E. og Hydle, I. (2015). Barn i fengsel - også barneverntjenestens ansvar. Tidsskriftet Norges Barnevern. 01/2015. Volum 92. s. 47-62. Gording Stang, E. (2017). Forslag til ny barnevernlov. Rettighetsfesting, strukturendring og språkrevisjon (3/2017). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. s. 191-212.
Hentet fra: https://www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp/2017/03/forslaget_til_ny_barnevernlov_rettighetsfesting_strukture Konfliktrådet (2015).
Digital veileder «ungdomsstraff».
Hentet fra:
http://konfliktraadet.no/veileder.346448.no.html
NOU 2016:16, Ny barnevernlov. Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. (Barnevernlovutvalget, opprettet kgl.res.28.november 2014).
NOU 2017:8. (2017). Særdomstoler på nye områder? Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernssaker og utlendingssaker. Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kap.19
Ofstad, K., & Skar, R. (2015). Barnevernloven: med kommentarer. Oslo: Gyldendal juridisk. Sigurdsen, R. (2015) Rett til barneverntjenester. Vil rettskrav styrke barns rettsstilling? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015 s. 316-346 - (https://lovdata.no/pro/#reference/litteratur/fab-2015-316).
Hentet fra:
https://lovdata.no/pro/#document/JUS/sigurdsen-r-2015-02?from=NL/lov/1992-07-17-100/§1-4
Endringer i pensum kan forekomme frem til 01.12.2019


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 19.08.2019