MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Barneverntjenestene er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen for å kunne «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid» jfr. barnevernloven § 1-1.
Formålet med emnet er å gi studenten en spesialisert juridisk kompetanse og forvaltningsforståelse som utgangspunkt for godt barnevernfaglig arbeid. Dette gjøres ved fordypning i sentrale og utvalgte tema.
Emnet tar utgangspunkt i de krav som stilles til barnevernets arbeid og har fokus på barns rettslige stilling i dette arbeidet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten
 • Ha bred kunnskap om sentrale barnevernfaglige tema, teorier, problemstillinger, prosesser og verktøy innen faget.
 • Ha bred kunnskap om aktuell barnevernslovgivning, herunder barns deltakelse og medbestemmelsesrett.
 • Ha kunnskap om forholdet mellom barneloven og barnevernloven
 • Ha kunnskap om den rolle menneskerettighetene har for barneverntjenestens arbeid, herunder barns selvstendige rettigheter og rettigheter for flyktningbarn og minoriteter.
 • Ha kunnskap om gjeldende regler knyttet til saksbehandling i fylkesnemnda.
 • Kjenne til regler som berører barn i deres møte med rettsvesenet.
 • Kjenne til barnevernstjenestens rolle og rammer i samarbeid med andre aktuelle aktører.

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten
 • Selvstendig kunne anvende den til enhver tid gjeldende barnevernlov og kunne identifisere aktuelle barnerettsfaglige problemstillinger.
 • Kunne anvende reglene i barnevernloven i forhold til saksbehandling av ulike typer barnevernssaker, herunder saksbehandling for fylkesnemnda.
 • Kunne ivareta de barnevernfaglige krav til deltakelse og barnets rett til å bli hørt.
 • Beherske juridisk metode som et praktisk verktøy for den juridiske beslutningsprosess, herunder finne frem i aktuelle rettskilder og kunne anvende disse for å løse rettslige spørsmål.
 • Kunne reflektere over egen fagutøvelse og rolle, spesielt i møte med samarbeidsaktører.
 • Kunne reflektere over reglene i barnevernloven i lys av sentrale konvensjoner om menneskerettigheter.

Generell Kompetanse
Etter fullført emne skal studenten
 • ha innsikt i sentrale juridiske problemstillinger innenfor barneretten.
 • ha kompetanse til selvstendig å kunne formidle og anvende kunnskap innenfor dette området på en juridisk forsvarlig måte.
 • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor rettsområdet.

Innhold

 • Rettssikkerhet og juridisk metode
 • Barnevernloven i endring
 • Barnelov og barnevernlov
 • Barns deltakelse og medbestemmelse i barneverntjenesten/ fylkesnemnda
 • Barn og menneskerettigheter
 • Barn og straff
 • Barnevernstjenesten i møte med samarbeidsaktører

Forkunnskapskrav

Bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid eller tilsvarende. Søkere uten dokumenterte juridiske forkunnskaper tilsvarende barnevern- eller sosionomutdanningens bachelornivå kan ikke gis opptak.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring fra og med arbeid etter Lov om barneverntjenester (17-07-1992 nr. 100)

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FOrdbok.
Konsekvenser av å ikke bestå eksamen innen utsatt eksamen:
Dersom studenten ikke består eksamen senest ved utsett eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgjende kull. Studenten må ta eksamen i samsvar med eventuelt ny og revidert emneomtale for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave
Et arbeidskrav skal leveres og består før kandidaten kan gå opp til eksamen. Arbeidsomfang 2500 ord +/- 10 %.
Tidspunkt for innlevering av arbeidskrav kunngjøres i Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Pia Moum Hellevik , Agnete Velde Jansson, Christian Børge Sørensen , Liv Jorunn Baggegård Skippervik , Turid Bie
Studiekoordinator
Aase Bø-Rygg

Arbeidsformer

Forelesninger, seminar, arbeidskrav, presentasjoner og diskusjoner i grupper.

Åpent for

Master i sosialfag. Enkeltemne.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 01.10.2020