MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Sosialfaglig og barnevernfaglig arbeid innebærer håndtering av tunge etiske dilemma, og et stort ansvar for vurderinger og beslutninger som har store konsekvenser for menneskser i utsatte situasjoner. Dette emnet fokuserer på personlig relasjonskompetanse og vil ta for seg den glidende overgangen mellom rolle og person, og mellom profesjonskompetanse og personlig kompetanse. Hensikten er å gi studentene kunnskap om teorier og forskning rundt emosjonelt arbeid, etiske dilemma og mestringsstrategier som kan anvendes i profesjonelt relasjonsarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Kunnskap om sammenheng mellom profesjonsrolle, emosjoner og etikk
- Kunnskap om emosjonelle belastninger og mestringsstrategier i barnevernfaglig og sosialfaglig arbeid
- Kunnskap om konflikter og strategier for konflikthåndtering i profesjonelt arbeid
- Kunnskap om helse, miljø og sikkerhet i barnevernfaglig arbeid
Ferdigheter:
- Kan anvende teorier i analysen av egen profesjonspraksis
- Reflektere kritisk over egen praksis, både med tanke på egne relasjonelle ferdigheter og emosjonelle belastninger.
- Kan reflektere kritisk rundt emosjonelle forhold i relasjonelt arbeid og identifisere relevante mestringsstrategier
- Kan reflektere rundt egen og andres rolle i forhold til kritikk og konflikter, og identifisere relevante strategier for konflikthåndtering
- Analysere og reflektere over egen arbeidssituasjon med hensyn til helse, miljø og sikkerhet.
Generell kompetanse:
- Avansert forståelse for sammenhengen mellom profesjonsutøvelse, emosjonelle prosesser og relasjonelt arbeid
- Avansert forståelse av sammenhengen mellom arbeidsmiljø, emosjonelle belastninger og organisatoriske rammer for barnevernfaglig arbeid.
- Økt kompetanse i forhold til rolleforståelse og konflikthåndtering
- Kompetanse til å analysere sammenhenger i utfordrende relasjoner i barnevernfaglig og sosialfaglig arbeid

Innhold

Målet med emnet er at studentene skal kunne anvende teoretiske perspektiv og metoder til å reflektere over egen rolle og kompetanse på en selvstendig måte. Emnet vil inneholde både teoretiske og praktiske tilnærminger, med sikte på å bevisstgjøre og utvikle personlig kompetanse og ferdigheter i forhold til krevende relasjonelt arbeid.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MSO114 Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk, MSO165 Barnevernrettslige tema

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeeksamen1/1 A - F
Mappe-eksamen bestående av 2 skriftlige oppgaver. Oppgavene presenteres og diskuteres i seminarene før mappen leveres inn. Kriterier og format for de ulike eksamensdelene angis nærmere av emneansvarlig på Canvas.
Konsekvensar av å ikke bestå eksamen: Dersom studenten ikke består eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny. Studenten må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% obligatorisk deltagelse på nærmere definerte deler av undervisningen, Presentasjoner i gruppearbeid og seminar
Begge obligatoriske krav må være godkjent før endelig levering av eksamensmappen.
75% obligatorisk deltagelse på nærmere definerte deler av undervisningen. Herunder forelesninger, seminararbeid og presentasjoner

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Hulda Mjøll Gunnarsdottir
Studiekoordinator
Aase Bø-Rygg

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, presentasjoner og individuelle oppgaver.

Åpent for

Master i sosialfag, Enkeltemne

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020